Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Stosowana psychologia zwierząt, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod NZ1-SPZ
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Stosowana psychologia zwierząt
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@psych.uw.edu.pl
Adres WWW http://psych.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)

Dziedziny: nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Dyscypliny: psychologia, biologia, nauki weterynaryjne.

Cechy programu

Stosowana Psychologia Zwierząt to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Łączą zdobycze naukowe i dokonania z różnych obszarów tzw. „behavioral science“. Program studiów lokuje się na styku trzech obszarów kształcenia: nauk społecznych, przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Studenci kierunku mają możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej (dzięki współpracy z naukowcami i dydaktykami z różnych jednostek naukowych), a także praktycznych umiejętności (dzięki zajęciom z praktykami szkolącymi zwierzęta oraz profesjonalnie zajmującymi się modyfikacją zachowań problemowych u zwierząt). Kierunek jest realizowany w ramach działalności Wydziału Psychologii UW. Dostęp do szerokiego grona specjalistów z dziedziny psychologii umożliwia łączenie umiejętności z zakresu psychologii człowieka (np. prowadzenia rozmowy psychologicznej czy interwencji psychologicznej), ze znajomością zachowań zwierząt i umiejętnością rozpoznawania i zaspokajania ich potrzeb oraz eliminacji zagrożeń takich jak zachowania agresywne zwierząt wobec ludzi. Studenci będą mogli skonfrontować się z wiedzą naukową, osadzoną w działaniach praktycznych poprzez obudowanie zajęć akademickich (nawiązujących do tradycji kształcenia uniwersyteckiego - kadra naukowa) zajęciami ćwiczeniowymi realizowanymi w terenie (również przez praktyków) - elementy charakterystyczne dla kierunku zawodowego. Studenci mają możliwość zajmowania się psychologią zwierząt także w kontekście interakcji człowiek – zwierzę oraz przepisów związanych z dobrostanem zwierząt.

Lista specjalizacji

W programie studiów przewidziane są trzy specjalizacje (nabór według średniej ocen):

 • Problemy behawioralne oraz szkolenie psów i koni - pozwoli studentom opanować wiedzę na temat zasad szkolenia i psychologii psów i koni oraz specyfiki poszczególnych gatunków. Szkolenia zwierząt oparte są na współczesnej wiedzy z zakresu etologii, psychologii zwierząt, teorii uczenia się. Znajomość tych zagadnień pozwoli absolwentowi zrozumieć zachowanie zwierząt oraz zasady skutecznego komunikowania się z nimi. Znajomość podstawowych praw rządzących procesem uczenia się umożliwi absolwentom kierowanie zachowaniem zwierząt w taki sposób, aby było ono bezpieczne, służyło aspektom użytkowym.
 • Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt - pozwoli studentom opanować wiedzę związaną z wykorzystaniem zwierząt w terapii wspomagającej, którą coraz częściej stosuje się w praktyce rehabilitacyjnej i terapeutycznej (m.in. chorób wieku podeszłego, rozległych zaburzeń rozwoju oraz zaburzeń pourazowych, czy poudarowych). Znajomość elementów psychologii człowieka, psychologii wykorzystywanego zwierzęcia, zasad bezpieczeństwa człowieka i zwierzęcia, daje absolwentowi tej specjalności niezbędną wiedzę konieczną do właściwego prowadzenia terapii i rehabilitacji, a także wiedzę na temat granic jej stosowania. Studenci będą poznawać ten obszar w zakresie gatunków zwierząt najczęściej wykorzystywanych w działaniach terapeutycznych.
 • Szkolenie sportowe - daje studentom wiedzę z zakresu podstawowych dziedzin sportu z udziałem psów i koni uprawianych w Polsce i na świecie. Prezentuje zasady i regulaminy obowiązujące w różnych dziedzinach tego rodzaju sportu. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z metodyką pracy i prowadzeniem zajęć sportowych z udziałem zwierząt, planowanie i organizację cyklu treningowego najbardziej popularnych dyscyplin, zasady selekcji zwierząt, zasady wyboru techniki pracy w zależności od celu szkolenia i predyspozycji zwierząt, budowanie planów treningowych i scenariuszy zajęć.

Ważne informacje

Studia zapewniają znaczną liczbę zajęć praktycznych, ściśle związanych z profilem studiów i zainteresowaniami słuchaczy. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, przeważnie w soboty i niedziele. Niekiedy jednak zajęcia będą odbywać się także w piątki. Zajęcia na Wydziale Psychologii mogą odbywać się w godzinach 8.30-21.00 (szczegółowe godziny zależne są od semestru, a nawet zjazdu). Przedmioty podstawowe i kierunkowe prowadzone są w budynku Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7. Zajęcia specjalizacyjne, w szczególności obowiązkowe ćwiczenia, będą odbywać się także w terenie (m.in. Stacja Terenowa Wydziału Biologii w Urwitałcie, ośrodki szkolenia zwierząt i inne). Uwaga: student musi liczyć się z koniecznością poniesienia niektórych kosztów (np. dojazd, wyżywienie).

Kierunek wykorzystuje wszystkie dostępne obecnie formy kształcenia: od tradycyjnego wykładu akademickiego, poprzez ćwiczenia, warsztaty zawodowe, aż do metod kształcenia na odległość (e-learning).

Strona internetowa kierunku: http://spz.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał gruntowną wiedzę z zakresu zoologii, chowu i hodowli oraz zachowania się zwierząt, kierowania zespołami ludzkimi i podstaw prawa w zakresie ochrony praw zwierząt.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, służbach mundurowych wykorzystujących zwierzęta, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Absolwent zna techniki szkolenia i modyfikacji zachowania zwierząt i aktywnie wykorzystuje je w swojej pracy zawodowej. Potrafi negocjować i prowadzić kampanie społeczne. Absolwent jest kompetentny, żeby podejmować interwencje w oparciu o istniejące przepisy prawne. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2020

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. włoski,
j. hiszpański, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka / fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:  język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka / fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

waga = 20%

Języki w kolumnach 2, 3 i 4 musza być różne
Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,j. francuski,
j. niemiecki, j. włoski,
j. hiszpański, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

waga = 20%

Języki w kolumnach 2, 3 i 4 musza być różne
Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and perfomance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS), matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS), matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego
Języki w kolumnach 1, 2, 3 i 4 muszą być różne
Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia, matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia, matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego
Języki w kolumnach 1, 2, 3 i 4 muszą być różne
Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny*

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, wiedza o społeczeństwie, matematyka

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, wiedza o społeczeństwie, matematyka

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

waga = 20%

Języki w kolumnach 1, 2, 3 i 4 muszą być różne
Przedmioty w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 sierpnia 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-27 sierpnia 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 sierpnia 2020 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 1-2 września 2020 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 3-4 września 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Psychologii