Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia amerykanistyczne (American Studies), stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-AM
Jednostka organizacyjna Instytut Ameryk i Europy
Kierunek studiów Studia amerykanistyczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 197
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.osa@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.asc.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021
  Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 10.09.2020 23:59)

Ośrodek Studiów Amerykańskich jest interdyscyplinarną jednostką naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Warszawskiego, którego pracownicy zajmują się różnymi dziedzinami wiedzy związanymi ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Ameryką Łacińską: kulturą, literaturą, sztuką, filmem i mediami, historią, gospodarką, polityką, historią idei, społeczeństwem i prawem.

Ośrodek Studiów Amerykańskich UW prowadzi Studia amerykanistyczne I stopnia, stacjonarne o profilu ogólnoakademickim. Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Zajęcia są prowadzone przez stałych pracowników oraz zaproszonych gości. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Wśród stałych wykładowców OSA jest m.in. czterech Amerykanów i jeden Meksykanin.

Program obejmuje nauki humanistyczne oraz nauki społeczne, a w tym następujące dyscypliny: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, historia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne. Dyscypliną wiodącą są nauki o kulturze i religii.

Prowadzone przez OSA studia amerykanistyczne I stopnia należą do największych tego typu programów w Europie. Są unikatowe w skali kraju ze względu na interdyscyplinarność, uwzględnienie perspektywy porównawczej, zwłaszcza w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej, a także ze względu na wykładowy język angielski, ułatwiający kontakty międzykulturowe również dzięki obecności studentów zagranicznych. Studia przygotowują do „rozwiązywania problemów współczesności w wymiarach lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym” i kształtują elastyczne „umiejętności uwzględniające specyfikę potrzeb współczesnego rynku pracy” (Misja Instytutu Ameryk i Europy UW, do którego należy OSA).

Program studiów obejmuje zajęcia obowiązkowe wprowadzające do poszczególnych dziedzin składających się na program studiów oraz zajęcia do wyboru, stanowiące rozwinięcie wiedzy w ramach tych dziedzin, zwłaszcza w obszarze dotyczącym tematu pracy licencjackiej. Program obejmuje zajęcia z prowadzenia badań w zakresie humanistyki i nauk społecznych oraz pisania prac akademickich po angielsku. Studenckie granty badawcze o wartości do 5000 PLN pozwalają najlepszym studentom I stopnia na prowadzenie kwerend bibliotecznych i badań empirycznych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie Ośrodka Studiów Amerykańskich.

Absolwenci uzyskują dyplom licencjata studiów amerykanistycznych. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kultury, zwłaszcza kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rozumie specyfikę nauk o kulturze i posiada wiedzę o zjawiskach i instytucjach kultury. Dzięki temu, jest przygotowany do samodzielnej pracy w mediach, ośrodkach kultury, fundacjach promujących kulturę, a także w urzędach administracji państwowej, samorządach i innych instytucjach publicznych.

Absolwent potrafi także formułować i rozwiązywać złożone problemy badawcze, rozpoznawać, rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk kulturowych w Stanach Zjednoczonych. Umie korzystać w tym celu ze źródeł oraz stosować metody i narzędzia badawcze nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki temu, jest przygotowany do gromadzenia, oceniania i klasyfikowania faktów z zakresu kultury oraz wyciągania wniosków – pracy, którą na co dzień wykonują badacze, ale także przedsiębiorcy, dziennikarze, nauczyciele przedmiotów humanistycznych i społecznych, aktywiści społeczni oraz pracownicy instytucji publicznych. Dzięki interdyscyplinarnemu systemowi nauczania, absolwent potrafi nie tylko rozpoznać i zrozumieć podstawowe fakty i procesy, ale zbierać je, łączyć, interpretować i na ich podstawie formułować samodzielne sądy i opinie.

Absolwenci OSA są przygotowani merytorycznie i warsztatowo do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim i/lub podyplomowym.

Absolwenci OSA znajdują zatrudnienie w biznesie, handlu, gospodarce; dziennikarstwie, mediach; instytucjach kultury; nauce i szkolnictwie; administracji państwowej; służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych; turystyce.

Studenci mają zapewnione komfortowe warunki studiów. Ośrodek Studiów Amerykańskich korzysta w sumie z 15 sal wykładowych w tym 14 znajdujących się na dwóch piętrach budynku „Ksawerów” przy Alei Niepodległości 22 oraz jednej sali Auditorium Maximum w głównym kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:45 do 18:15.

Sala w Auditorium Maximum położona jest na parterze, a budynek „Ksawerów” jest wyposażony w windę. W obu budynkach, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oba budynki na zewnątrz mają podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Trzynaście z sal wykładowch jest wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci Internet oraz programowy odtwarzacz popularnych plików wideo, płyt DVD i video CD. Na terenie budynków „Ksawerów” oraz Auditorium Maximum dostępny jest Internet bezprzewodowy (sieć EDUROAM).

Biblioteka OSA UW udostępnia ceniony przez studentów, badaczy i dziennikarzy księgozbiór. Zgromadzone piśmiennictwo dotyczy zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak i Ameryki Łacińskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2020

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, fizyka/ fizyka i astronomia, chemia, biologia, j. hiszpański, j. portugalski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 15%

waga = 75%

waga = 5%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

Kandydaci, którzy uzyskali z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wynik poniżej 60% zobowiązani są do wczytania na swoim koncie w systemie IRK (zakładka wykształcenie, w części Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów) dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego i kontaktu z komisją rekrutacyjną.

 

Kandydaci ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, fizyka, chemia, biologia,
j. hiszpański

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 5%

waga = 15%

waga = 75%

waga = 5%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Obligatory subject

Język angielski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, fizyka, chemia, biologia, psychologia, antropologia, zarządzanie, ekonomia, polityka, przedmiot z grupy „sztuka”, j. hiszpański,
j. portugalski

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 15%

waga = 75%

waga = 5%

*W przypadku braku j. polskiego; kandydatom z j. angielskim jako A1/A wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa razy, czyli z łączną
wagą 80%; a kandydatom z j. hiszpańskim albo portugalskim jako A1/A wynik z j. hiszpańskiego albo portugalskiego może zostać policzony
dwa razy z łączną wagą 10%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, fizyka, chemia, biologia, ekonomia, sztuka, 
j. hiszpański, j. portugalski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 15%

waga = 75%

waga = 5%

*W przypadku braku j. polskiego; kandydatom z j. angielskim jako L1 wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa razy, czyli z łączną
wagą 80%; a kandydatom z j. hiszpańskim albo portugalskim jako L1 wynik z j. hiszpańskiego albo portugalskiego może zostać policzony
dwa razy z łączną wagą 10%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych (I etap) oraz rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Wynik rekrutacyjny w I etapie obliczany jest zgodnie z tabelą:

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:

filozofia, historia, geografia, sztuka, ekonomia, j. hiszpański, j. portugalski, fizyka, chemia, biologia 

 

waga = 5%

waga = 15%

waga = 75%

waga = 5%

*W przypadku kandydatów z j. angielskim jako językiem oryginalnym matury wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa razy, czyli z
łączną wagą 80%; a kandydatom z j. hiszpańskim albo portugalskim jako
językiem oryginalnym matury wynik z j. hiszpańskiego albo
portugalskiego może zostać policzony dwa razy z łączną wagą 10%

Sposób obliczania wyniku z przedmiotów maturalnych:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci, którzy uzyskali na tym etapie rekrutacji co najmniej 60 punktów, przechodzą do II etapu rekrutacji.

ETAP II

W II etapie, kandydaci odbywają rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci mogą uzyskać na rozmowie kwalifikacyjnej od 0 do 100 punktów.

Kryteria oceny:

 • rozumienie przekazu (25% końcowej oceny),
 • formułowanie przejrzystych wypowiedzi (25% końcowej oceny),
 • zdolność argumentacji (25% końcowej oceny),
 • znajomość słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie wystarczającym do studiowania w języku angielskim (25% końcowej oceny).

Rozmowa z kandydatami będzie dotyczyć współczesnych problemów społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, podstawowych zagadnień życia politycznego, społecznego, i gospodarczego USA i regionu. Sprawdzana będzie także znajomość podstawowych faktów z historii i geografii Stanów Zjednoczonych.

Oddzielny zestaw pytań zadawanych podczas wywiadów z kandydatami będzie dotyczył dotychczasowych doświadczeń kandydata/ki, intelektualnych zainteresowań, motywacji do studiowania, planów zawodowych na przyszłość, celów, powodów dla których kandydaci wybrali Ośrodek Studiów Amerykańskich i sam Uniwersytet Warszawski.

Rozmowa kwalifikacyjna: 20-21 sierpnia 2020 r., godz. 9:00-17:00, (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na Google Meet)

Sposób obliczenia wyniku końcowego:

waga dla I etapu postępowania kwalifikacyjnego – 50%;
waga dla II etapu postępowania kwalifikacyjnego – 50%;

Końcowy wynik rekrutacyjny stanowi średnią ważoną wyników z obu etapów postępowania.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI:
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego;
LAUREACI:
 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;
LAUREACI:
 • III etapu Konkursu „Know America”.
 
Kandydaci muszą posiadać udokumentowaną znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 sierpnia 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-27 sierpnia 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 sierpnia 2020 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 1-2 września 2020 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 3-4 września 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Ośrodek Studiów Amerykańskich