Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

International Studies in Philosophy, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-FF-ANG
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 21
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.if@uw.edu.pl
Adres WWW https://filozofia.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021
  Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 13.09.2020 23:59)

Wszystkie zajęcia typu tutorial oraz wszystkie wykłady i egzaminy przeprowadzane są w języku angielskim. Kadrę stanowią dobrze przygotowani, głównie młodzi, uczeni, posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne zdobyte zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach.

Podczas trzyletniego okresu studiów licencjackich studenci uzyskują wszechstronną wiedzę na temat aktualnego stanu badań w różnych działach filozofii. Zaznajamiają się także z głównymi historycznymi tradycjami filozofii europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii analitycznej oraz dorobku Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Według tradycji wspomnianej szkoły podstawą edukacji filozoficznej jest ontologia i epistemologia. Kursy z tych przedmiotów dostarczają szerokiego poglądu na świat – głębszego i bardziej ogólnego niż ten oferowany przez nauki szczegółowe. Wraz z kursami z historii filozofii zajęcia te umożliwiają zrozumienie relacji między sposobem życia, dominującą kulturą intelektualną i celami elit społecznych w różnych okresach historycznych i społeczeństwach. Zajęcia z etyki i estetyki rozwijają wrażliwość emocjonalną i moralną. Uczą szacunku dla powinności obywatelskich i ukazują wzajemne związki między systemami normatywnymi – prawnymi, moralnymi i religijnymi – charakteryzującymi społeczne interakcje. Kursy logiki i semiotyki logicznej (dyscyplin, w których osiągnięcia polskich filozofów posiadały światowy zasięg i znaczenie) uczą umiejętności myślenia – umiejętności istotnej tak w nauce, jak i w życiu publicznym. Dostarczają one również narzędzi potrzebnych do formalnej analizy języka naturalnego oraz struktury teorii naukowych. Kursy specjalistyczne i interdyscyplinarne pozwalają studentom na zapoznanie się z zagadnieniami należącymi to takich działów filozofii, jak filozofia i historia nauki, filozofia kultury, filozofia polityki, filozofia języka, filozofia umysłu, filozofia społeczna i filozofia prawa. Poszerzanie horyzontów myślowych studentów jest wspomagane przez ofertę rozlicznych wykładów, zajęć w formule tutorialu i seminariów. Podczas wykładów studenci uzyskują wiedzę z danej dziedziny, natomiast w trakcie tutorialów i innych zajęć uczą się także tego, jak analizować podstawowe idee filozoficzne oraz w jaki sposób samodzielnie formułować i rozwiązywać pojawiające się problemy teoretyczne. Studia kończą się przygotowaniem pracy licencjackiej i egzaminem licencjackim.

Filozofia rozwija w sposób szczególny i w większym stopniu niż inne dyscypliny akademickie zdolności intelektualne studentów. Pozwala ćwiczyć inteligencję, zdolność przyswajania i rozumienia nowych informacji, umiejętność rozumienia innych ludzi i kultur; filozofia uczy, jak właściwie interpretować zachowania jednostek i społeczeństw. Wzbogaca wyobraźnię, a przede wszystkim czyni łatwiejszym proces wypracowywania spójnego i ogólnego poglądu na świat oraz określania celów ludzkiej egzystencji. Absolwenci filozofii są postrzegani przez wielu pracodawców jako szczególnie ważni i wartościowi pracownicy. Znajdują oni zatrudnienie w różnych instytucjach edukacyjnych, wydawnictwach i mass mediach, a także w urzędach publicznych, organizacjach politycznych i jednostkach samorządowych. Absolwenci filozofii, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zdobywają rzetelną znajomość angielszczyzny, dzięki czemu mają większe szanse na zatrudnienie w Polsce i w Unii Europejskiej. Ich kwalifikacje stanowią dobrą podstawę do ubiegania się o prestiżowe granty i stypendia oraz miejsca na studiach magisterskich i doktoranckich w całej Europie i poza nią.

Większość zajęć odbywa się w budynku Instytutu Filozofii zlokalizowanym przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 3 w Warszawie. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach 9:45-16:30. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego posiada bardzo dobrze zaopatrzoną bibliotekę – najlepszą bibliotekę filozoficzną w Europie Środkowo-Wschodniej.

Strona internetowa: www.philosophy.uw.edu.pl


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2020

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

Kandydaci, którzy uzyskali z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wynik poniżej 60% zobowiązani są do wczytania na swoim koncie w systemie IRK (zakładka wykształcenie, w części Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów) dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego i kontaktu z komisją rekrutacyjną.

 

Kandydaci ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka

P. wyższy (HL) x1

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, ekonomia

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, ekonomia, filozofia, fizyka, astronomia, geografia, historia, informatyka

waga = 30%

waga = 30%

waga = 20%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI:

 • Olimpiady Filozoficznej;

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Kandydaci muszą posiadać udokumentowaną znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 sierpnia 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-27 sierpnia 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 sierpnia 2020 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 1-2 września 2020 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 3-4 września 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Filozofii