Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Hungarystyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-FLHU
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Hungarystyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej hungarystyka@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.hungarystyka.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)

Hungarystyka należy do dziedziny nauk humanistycznych. Studia na tym kierunku są prowadzone w Katedrze Hungarystyki i obejmują dwie główne dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo, z których ta pierwsza jest dyscypliną wiodącą. Są to studia o profilu ogólnoakademickim.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej). Wysoka kompetencja językowa jest zapewniona między innymi poprzez wydłużenie okresu studiów licencjackich do 4 lat (240 pkt. ECTS), oraz dużą liczbę godzin z Praktycznego Nauczania Języka Węgierskiego na poszczególnych latach (na I roku - 12 godz. II -roku- 10, III roku -10, na IV roku - 8 godz.). Język ten nauczany jest od podstaw, od III roku wykłady prowadzone są już w języku kierunkowym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia ma także podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka węgierskiego. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Węgier, historii literatury węgierskiej, wiedzę o współczesnych zjawiskach w literaturze. Ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury węgierskiej i orientację w zakresie współczesnych procesów i zjawisk w kulturze. Ma podstawową wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii. Potrafi dokonać przekładów pisemnych oraz tłumaczeń ustnych z języka węgierskiego na język polski oraz z języka polskiego na język węgierski. Posiada także kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego, ma możliwość wyboru kształcenia w zakresie języka fińskiego lub estońskiego, zdobywając kompetencje umożliwiające komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych.

Program studiów zapewnia także podstawowe kwantum wiedzy o innych ludach ugrofińskich, ich historii, językach i kulturze oraz podstawową wiedzę z teoretycznych dziedzin filologii - językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także z antropologii kultury i filozofii.

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia, przygotowuje absolwenta do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie filologii ugrofińskiej. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku hungarystyka, potrafią aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Węgier) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych, działać w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym.

Studia na kierunku hungarystyka są także zorientowane na potrzeby otoczenia społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Realizowany program zapewnia metodologiczne i merytoryczne przygotowanie studenta w zakresie wiedzy filologicznej (językoznawczej, literaturoznawczej). Jest ono uzupełnione przez wiedzę z zakresu historii, kulturoznawstwa, antropologii kultury oraz przedmiotów zaliczanych do dziedziny nauk społecznych. Przygotowują do studiów II stopnia, gdzie wymienione kompetencje są doskonalone.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora kultury w regionie środkowoeuropejskim, a także do podjęcia pracy w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i społeczno-politycznych. Jak wynika z ofert, jakie w ostatnich latach napływają do Katedry Hungarystyki absolwenci z dobrą znajomością języka węgierskiego są poszukiwani przez pracodawców, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu firmach działających w obrębie Europy Środkowej.

Katedra Hungarystyki bierze udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Studenci kierunku hungarystyka mają możliwość uczestnictwa w licznych wymianach międzynarodowych nie tylko w ramach programu ERASMUS, ale także na podstawie umów bilateralnych między Polską a Węgrami. Oferta stypendialna obejmuje wyjazdy semestralne, roczne oraz tzw. szkoły letnie. Katedra Hungarystyki uczestniczy także w projektach obejmujących uczelnie Europy Środkowej np. od kilku lat współpracuje w ramach CENTRAL-Network (projekt pt. „Hungarian Studies”), w którym partnerami są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, Uniwersytet w Wiedniu, Uniwersytet im. Humboldta w Berlinie. Współpraca związana jest z organizacją konferencji, warsztatów, wymiany studentów, wykładowców.

Zajęcia objęte programem studiów (program i plan studiów są dostępne na stronie www.hungarystyka.uw.edu.pl) odbywają się w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55 naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Sale dydaktyczne w większości wyposażone są w sprzęt audiowizualny co w dużej mierze podnosi efektywność prowadzonych tam zajęć.

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2020

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. słowacki, j. szwedzki

P. rozszerzony x 1

waga = 35%

waga = 15%

waga = 50%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 35%

waga = 15%

waga = 50%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. wyższy (HL) x 1

waga = 35%

waga = 15%

waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. rozszerzony x 1

waga = 35%

waga = 15%

waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Jeśli w kraju, gdzie była zdawana matura, podobnie jak w Polsce, istnieje mozliwość zdawania matury na poziomie podstawowym albo rozszerzonym i wyniki podane są w punktacji 1-100, wówczas punkty brane pod uwagę przy kwalifikacji będą liczone następująco:

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury
*

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

waga = 35%

waga = 15%

waga = 50%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

 

Jeśli wyniki egzaminu maturalnego podane są w formie oceny, a nie punktacji 1-100, to punkty brane pod uwagę w kwalifikacji będą liczone wg następującego wzoru:

100 x suma ocen otrzymanych z przedmiotów zdawanych na maturze
         suma maksymalnych ocen (wg obowiązującej skali) z ww. przedmiotów

Łącznie z egzaminu maturalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów procentowych.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Sprawdzian kompetencji sprawdzający znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 19-21 sierpnia 2020 r. (komisja rekrutacyjna może również skrócić termin do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym)

Do sprawdzianu przystępują kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego.

Forma sprawdzianu: egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego (część pisemna i ustna).

Część ustna egzaminu będzie miała charakter rozmowy przeprowadzonej w języku polskim.

Temat rozmowy: Kultura węgierska XIX i XX wieku.

 • Bibliografia: Jerzy Snopek, Węgry, zarys dziejów i kultury, Warszawa 2002, s.336-379.

Podczas części pisemnej egzaminu, kandydat będzie także poproszony o sporządzenie krótkiego streszczenia tekstu polskiego, którego wcześniej wysłucha.

Łącznie kandydat musi uzyskać 60% punktacji z części pisemnej (max. 50 pkt) i 60% z części ustnej (max.50 pkt).

 

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 sierpnia 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-27 sierpnia 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 sierpnia 2020 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 1-2 września 2020 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 3-4 września 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Katedra Hungarystyki