Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauczanie języków obcych, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-NJO
Jednostka organizacyjna Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Kierunek studiów Nauczanie języków obcych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 60
Limit miejsc 250
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ukknjn@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE UW) prowadzi trzyletnie wyższe studia nauczycielskie w systemie stacjonarnym, w dyscyplinie wiodącej językoznawstwo. Program studiów na kierunku „nauczanie języków obcych” jest unikalny w skali kraju. Jest to jedyny w Polsce akademicki program kształcenia nauczycieli języków obcych o profilu praktycznym, przygotowujący równolegle do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów.

Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które pozwalają zapoznać się z zawodem) oraz przedmioty podstawowe i uzupełniające, w skład których wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka angielskiego. W ramach studiów realizowana jest obowiązkowa druga specjalność nauczycielska, uprawniająca do nauczania drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Program studiów w zakresie tych przedmiotów obejmuje: praktyczną naukę języka francuskiego/niemieckiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które pozwalają zapoznać się z zawodem), oraz blok przedmiotów podstawowych i uzupełniających, w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów francusko-/niemiecko- języcznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego/niemieckiego. Praktyki studenckie student odbywa w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych oraz opcjonalnie w ramach programu Erasmus+.

Aktualny plan studiów znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Ksawerów, przy al. Niepodległości 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i są prowadzone w przeważającej części w języku angielskim lub w języku dodatkowej specjalności.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku nauczanie języków obcych absolwent może podjąć studia II stopnia na tym kierunku, które pozwalają uzyskać niezbędne kwalifikacje do zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów na każdym etapie edukacyjnym (przedszkole, szkoła podstawowa, średnia i wyższa).

Studia w CKNJOiEE UW przygotowują do zawodu nauczyciela języka angielskiego oraz drugiego przedmiotu (języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu "wiedza o społeczeństwie", także w języku obcym głównej specjalności w klasach dwujęzycznych).

Kandydaci powinni być świadomi, że praca w zawodzie nauczyciela wymaga:

 • umiejętności interpersonalnych,
 • umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu,
 • współpracy w grupie,
 • empatii,
 • tolerancji,
 • cierpliwości,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • zdolności przywódczych,
 • zdolności organizacyjnych,
 • planowania i twórczego myślenia,
 • samodzielności,
 • odpowiedzialności,
 • odporności na stres oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Absolwent studiów w CKNJOiEE UW posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • terminologię w zakresie: językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego/niemieckiego/francuskiego obszaru językowego,
 • szczegółową dydaktykę przedmiotową, zorientowaną na zastosowanie w nauczaniu studiowanego języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • pedagogikę i psychologię zorientowane na zastosowanie w nauczaniu języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • naukę języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, jeśli wybrał jako drugi przedmiot naukę języka francuskiego lub niemieckiego,
 • wiedzę o społeczeństwie, jeśli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • podstawę programową odnoszącą się do nauczania języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych,
 • społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji edukacyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • techniki, programy i aplikacje technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) niezbędne w pracy nauczyciela,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, działania placówek oświatowych oraz ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności posiada:

 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), jeżeli wybrał nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego,
 • bardzo dobrą znajomość języka obcego na poziomie min. B1 wg ESOKJ, jeżeli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • umiejętność zastosowania języka angielskiego oraz wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznego obszaru językowego, a także języka francuskiego lub języka niemieckiego lub wiedzy o społeczeństwie – opcjonalnie - w nauczaniu w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach,
 • umiejętność stosowania narzędzi, programów i aplikacji technologii informacyjno-komunikacyjnej w dydaktyce języka obcego,
 • umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych związanych z pracą nauczyciela.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,
 • posiada kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, takie jak kreatywność, otwartość na wielokulturowość i wielojęzyczność, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
 • świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy,
 • współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

 


Zasady kwalifikacji

W trakcie studiów student realizuje obligatoryjnie dwie ścieżki, ścieżkę A: nauczanie języka angielskiego i ścieżkę B do wyboru: nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”.

Od kandydatów, którzy chcą realizować zajęcia z zakresu nauczania drugiego języka obcego wymagana jest znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie A2 (w przypadku, kiedy kandydat nie posiada matury z języka francuskiego lub z języka niemieckiego).

Decyzję o wyborze jednego z trzech przedmiotów w ramach ścieżki B kandydat podejmuje w chwili rejestracji na studia.

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2020

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

 

 

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język niemiecki, język francuski, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, filozofia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 15%

waga = 50%

waga = 25% 

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język niemiecki, język francuski, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, filozofia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 10%

waga = 15%

waga = 50%

waga = 25% 

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

 

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język niemiecki, język francuski, polityka, historia, psychologia, geografia, filozofia

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 15%

waga = 50%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego 

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

 

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język niemiecki, język francuski, historia, geografia, filozofia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 15%

waga = 50%

waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego 

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
j
ęzyk oryginalny matury

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język francuski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, filozofia

waga = 10%

waga = 15%

waga = 50%

waga = 25%

Język angielski może zostać wskazany dwukrotnie, w kolumnach 1 i 3

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują

LAUREACI i FINALIŚCI

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu język francuski otrzymują

LAUREACI i FINALIŚCI

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Francuskiego.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu język niemiecki otrzymują

LAUREACI i FINALIŚCI

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 sierpnia 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-27 sierpnia 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 sierpnia 2020 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 1-2 września 2020 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 3-4 września 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej