Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia wschodnie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-SW
Jednostka organizacyjna Wydział Orientalistyczny
Kierunek studiów Studia wschodnie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 3
Limit miejsc 50
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.orient@uw.edu.pl
Adres WWW https://studium.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021
  Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 13.09.2020 23:59)

1. Obszar nauk humanistycznych oraz obszar nauk społecznych

2. Dyscypliny

 1. z dziedziny nauk humanistycznych: historia, nauki o kulturze i religii, językoznawstwo,
 2. z dziedziny nauk społecznych: nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Dyscyplina wiodąca: historia, nauka o polityce i administracji.

3. Unikatowe cechy programu:

Studia Wschodnie są pierwszymi w Polsce tak kompleksowymi studiami uniwersyteckimi pierwszego stopnia o charakterze interdyscyplinarnym poświęconymi tematyce wscvhodniej. Dostosowane są do światowych trendów rozwojowych dotyczących tworzenia tzw. „area studies”.

Podobnie jak działalność Studium Europy Wschodniej wykracza poza obszar nauki i dydaktyki, tak samo specyfika Studiów Wschodnich nie ogranicza się do wymiaru stricte akademickiego, tkwi także w ich społecznej przydatności. Nie trzeba podkreślać roli i wagi kierunku wschodniego dla polskiej polityki zagranicznej oraz polskiej racji stanu. W ostatnich latach także w Unii Europejskiej daje się zauważyć rosnące zainteresowanie tym obszarem pod względem politycznym i gospodarczym, militarnym i społecznym. Nie ulega wątpliwości, że wzrost zainteresowania przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykształconych i przygotowanych specjalistów od problematyki tego regionu. Długoletnie doświadczenie w zakresie bezpośrednich związków i wspólnota losów historycznych otwiera przed Polską możliwość odegrania ważnej roli w ramach działań Unii Europejskiej w tym obszarze. Dostarczając wykształconych ekspertów i dobrych specjalistów, Studia Wschodnie są przedsięwzięciem akademickim służącym rozwojowi Polski oraz podniesieniu jej rangi zarówno w najbliższym sąsiedztwie, jak i w Unii Europejskiej.

Szczególną cechą studiów, wyjątkową w skali kraju, jest umiejętne połączenie nauczania prowadzonego przez wybitnych naukowców, legitymujących się znacznym dorobkiem badawczym oraz praktyków, którzy zdobyli ogromne dościadczenie, sprawując ważne fukcje w instytucjach zajmujących się wschodem, w tym pełniąc służbę dyplomatyczną i konsularną w państwach regionu zainteresowań oraz pracując w najważniejszych polskich instytucjach analitycznych.

Niezwykle ciekawe możliwości otwierają się przed studentami studiów wschodnich w związku z kilkoma, prowadzonymi i koordynowanymi przez Studium Europy Wschodniej, programami stypendialnymi dla osób z regionu zainteresowań Studium. Polscy studenci mają niezwykłą okazję do poznania licznych kolegów z wielu krajów i nawiązania kontaktów, owocujących w przyszłości. Podtrzymaniu tych kontaktów służą także zjazdy absolwentów, które odbywają się co 2 lata.

Studenckie Koło Naukowe SEW wraz ze Studium Europy Wschodniej organizuje studencko-doktoranckie konferencje naukowe, w czasie których studencki zdobywają umiejętności organziacyjne oraz preznetują wyniki swoich badań. Najlepsze referaty publikowane są w czasopismach naukowych Studium – „Obóz” i „Nowy Prometeusz”.

4. Miejsce, w których odbywają się zajęcia: Campus Centralny

 1. Pałac Tyszkiewiczów - Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 2. gmach na ul. Oboźnej 7 (wejście od ul. Sewerynów)

5. Praktyki studenckie, wyjazdy terenowe.

 1. Studenci studiów wschodnich nie mają obowiązku odbywania praktyk. Studium wspiera natomiast udział studentów w stażach przez system dofinansowywania wyjazdów na zagraniczne staże w polskich placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, placówkach naukowych, muzealnych i kulturalnych. Z początkiem roku akademickiego ogłaszane są zasady wsparcia finansowego i aplikowania.
 2. W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Gori (Gruzja) studenci mogą uczestniczyć w Szkole Letniej Gruzińskich Studiów Literackich i Historycznych w Gori – większość kosztów pokrywają oba uniwersytety.
 3. W ramach bliskiej współpracy z licznymi instytucjami polskimi Studium wspiera studentów w ich staraniach o staże w nich.
 4. W programie studiów licencjackich znajduje się objazd naukowy po państwach regionu – tygodniowy na III roku. Koszty objazdu pokrywa w znaczącej części Studium w zakresie zgodnym z odpowiednimi zasadami.
 5. Organizowane i finansowane przez Studium są obozy zajmujące się renowacją polskich cmentarzy na Kresach.

Aktualny program kierunku studiów dostępny jest na stronie studium.uw.edu.pl/licencjackie-studia-wschodnie

Sylwetka absolwenta

1. Po zakończeniu studiów wschodnich pierwszego stopnia absolwent dysponuje:

 1. interdyscyplinarną wiedzą elementarną z zakresu nauk społecznych i humanistycznych o społeczeństwach, kulturze i gospodarce Europy Środkowej. Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej, o kontaktach tych obszarów z regionami sąsiednimi orach o ich udziale w światowej polityce i gospodarce,
 2. umiejętnościami umożliwiającymi rozpoznawanie oraz analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze,
 3. znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

2. Dalsze kierunki edukacji:

Po ukończeniu studiów wschodnich pierwszego stopnia przed ich ansolwentem otwierają się szerokie możliwości dalszego kształcenia, począwszy od studiów wschodnich drugiego stopnia poprzez właściwie wszystkie kierunki studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

3. Możliwości zatrudnienia:

 1. administracja krajowa i samorządowa, w tym ministerstwa zajmujące się stosunkami z krajami regionu (resort spraw zagranicznych, gospodarki, kultury; urzędy zajmujące się migrantami i uchodźami,
 2. instytucje międzynarodowe, w tym Euroregiony,
 3. przedsiębiorstwa polskie współpracujące z krajami regionu,
 4. organizacje pozarządowe współpracujące z krajami regionu,
 5. think-tanki.

Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2020

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki,
j. białoruski, j. łemkowski,
j. litewski, j. ukraiński

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki,
j. białoruski, j. łemkowski,
j. litewski, j. ukraiński

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 25%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, filozofia, ekonomia, zarządzanie, psychologia, antropologia, przedmiot z grupy "sztuka", polityka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 25%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, filozofia, ekonomia, sztuka, muzyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, filozofia, ekonomia, historia sztuki, zarządzanie, psychologia, antropologia

waga = 25%

waga = 15%

waga = 30%

waga = 30%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 19 sierpnia 2020 r., godz. 10:00

Kandydaci z dyplomami uzyskanymi za granicą przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające dokument poświadczający znajomość języka polskiego honorowany przez Uniwersytet Warszawski. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 pkt z rozmowy sprawdzającej znajomość j. polskiego. Uzyskanie minimum 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej uprawnia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Zagadnienia egzaminacyjne: zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji kandydata w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów.

Podczas rozmowy kandydat otrzyma dwa główne pytania:

 1. Z zakresu podstawowych wiadomości na temat przedmiotu i obszaru studiów (na podstawie L. Bazylow, Historia Rosji, tekst obejmujący lata 1917-1991 napisał Paweł Wieczorkiewicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2005, wyd. 4 popr. i uzup).
 2. Z zakresu podstawowych wiadomości na temat historii ZSRR (na podstawie D.R. Marples, Historia ZSRR: od rewolucji do rozpadu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006).

Kryteria oceny: poprawność gramatyczna, stylistyczna i językowa wypowiedzi, swoboda rozumienia i wypowiadania się w języku polskim.

  

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 sierpnia 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-27 sierpnia 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 sierpnia 2020 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 1-2 września 2020 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 3-4 września 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny