Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Europeistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-EUSE
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Kierunek studiów Europeistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 90
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wnpism@uw.edu.pl
Adres WWW https://wnpism.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW.

Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

 • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
 • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
 • opracowywanie strategii decyzyjnych;
 • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, oraz w siedzibie Centrum Europejskiego, Al. Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Aktualny program studiów dostępny na stronie https://wnpism.uw.edu.pl/

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 500 pkt.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe punkty w rekrutacji można otrzymać za ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą plus oraz dobrą uzyskaną na dyplomie w przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunku: europeistyka – integracja europejska, europeistyka – studia europejskie lub inne studia I stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na podstawie wybranego przez kandydata artykułu naukowego z podanej Listy lektur.

Wybrane artykuły do egzaminu [zip]

Artykuły obejmują następujące obszary:

 • migracje w Europie,
 • konflikty w Europie,
 • religie w Europie,
 • Europa a świat,
 • bezpieczeństwo w Europie,
 • Europa ojczyzn a Europa federacyjna.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 300 pkt. Punkty będą przyznawane w następujących kategoriach:

 • za analizę zawartości merytorycznej tekstu – 0-100 pkt.
 • za wnioskowanie, syntezę i formułowanie opinii – 0-100 pkt.
 • za posługiwanie się kategoriami nauk społecznych – 0-50 pkt.
 • języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-50 pkt.

Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje przyznaniem kandydatowi 0 punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym i oznacza brak możliwości zakwalifikowania kandydata na studia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową punktów uzyskanych przez kandydatów według następującego wzoru:

W = 100 x S + R + B

gdzie:

S - średnia z toku dotychczasowych studiów (max. 500 pkt. = średnia 5,0 x 100 pkt.);
R - liczba punktów uzyskana podczas rozmowy kwalifikacyjnej (od 0 do 300 pkt.);
B - 100 pkt. za dyplom licencjata z oceną na dyplomie: dobrą, dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą uzyskanym na kierunku:

 • ¾ europeistyka – integracja europejska,
 • ¾ europeistyka – studia europejskie,
 • ¾ europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym;

Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 900 pkt.

Średnia z toku studiów kandydatów z uczelni, których skala ocen jest różna od 2-5, zostanie przeliczona do skali 2-5. Obowiązują następujące przeliczniki:

 • w przypadku skali ocen 1 – 6: (S-1)/5x3+2
 • w przypadku skali ocen 2 – 5,5: (S-2)/3,5x3+2
 • w przypadku skali ocen 2 – 6: (S-2)/4x3+2

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, mogą uzyskać potwierdzenie znajomości języka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 7 października 2020 r., (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie)

Ogłoszenie wyników: 12 października 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 13-14 października 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 15-16 października 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych