Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia bałtycka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-FLBA
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunek studiów Filologia bałtycka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 2
Limit miejsc 7
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrut.polon@uw.edu.pl
Adres WWW http://baltystyka.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)
 • Nazwa kierunku: filologia bałtycka
 • Poziom studiów: studia drugiego stopnia
 • Forma studiów: stacjonarne
 • Dziedzina: nauki humanistyczne
 • Dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo
 • Dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Program kształcenia na studiach bałtystycznych drugiego stopnia obejmuje intensywną naukę języków litewskiego (od poziomu B2+ do C2) i łotewskiego (od poziomu B1 do C1) oraz translatoria litewskie i łotewskie. Przewiduje również pogłębienie i rozszerzenie wiedzy filologicznej – kierunkowej i specjalizacyjnej (w ramach specjalizacji językoznawczej lub literaturoznawczej) – z myślą o odnalezieniu się absolwentów na rynku pracy lub kontynuacji nauki na studiach III stopnia. Szczegółowy program studiów można znaleźć na stronie www.baltystyka.uw.edu.pl, w zakładce: Dla studentów / program studiów.

Lektoraty, seminaria i konwersatoria odbywają w grupach kilkuosobowych (zwykle od 2–7 osób). Nawet przy bardzo małych grupach (poniżej 5 osób) studenci filologii bałtyckiej mają prawo do wyboru zajęć specjalizacyjnych zgodnych z ich zainteresowaniami. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w większości w budynku Wydziału Polonistyki.

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka trwają 2 lata i wymagają od studentów nakładu pracy równego 120 punkom ECTS. Struktura programu studiów określona jest w taki sposób, aby w każdym roku studiów student musiał uzyskać zaliczenia przedmiotów mających łączną wartość 60 punktów ECTS, co oznacza, że realizacja treści programowych rozłożona jest w czasie trwania studiów w sposób równomierny i umożliwia studentowi rozłożenie nakładu pracy również w sposób równomierny pomiędzy poszczególne cykle i okresy nauki.

Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia bałtycka są nakierowane na studenta, uwzględniają samodzielne uczenie się studentów i pozostają zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi w procesie przekazywania wiedzy i wyrabiania umiejętności badawczych oraz kompetencji społecznych. Najczęściej stosowanymi metodami dydaktycznymi są: analiza i interpretacja tekstów źródłowych, problemowa dyskusja, prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych (lub bez), omawianie projektów prac oraz samych prac zaliczeniowych/semestralnych/rocznych i dyplomowych. Ważnym elementem kształcenia na studiach magisterskich, umożliwiającym studentom prowadzenie badań, jest współpraca promotorów prac dyplomowych ze studentami, która w przypadku filologii bałtyckiej – z racji niewielkiej liczby seminarzystów – ma często charakter indywidualnych konsultacji. Kluczowe treści kształcenia powiązane są z prowadzonymi przez wykładowców badaniami naukowymi oraz uwzględniają najnowszy stan badań z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Metody kształcenia i metody weryfikacji efektów kształcenia są w indywidualnych wypadkach dostosowywane do potrzeb studentów niepełnosprawnych, którzy znajdują się pod opieką Biura Osób Niepełnosprawnych UW (BON).

Studenci bałtystyki korzystają z szerokiej oferty staży i stypendiów wyjazdowych – zarówno rządowych, jak i w ramach programu Erasmus+, a także innych projektów. Co roku kilkoro bałtystów ma okazję wyjechać na studia częściowe lub doskonalące kursy językowe na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Łotewskim w Rydze oraz w innych uczelniach.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego oraz C1 dla języka łotewskiego, posiada umiejętności w zakresie praktyki przekładu pisemnego (również literackiego) i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, a także integrowania w oparciu o wiedzę humanistyczną wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych. Ma również głęboką świadomość wartości dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, jest przygotowany do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog. Jest gotowy do podjęcia pracy jako tłumacz lub konsultant w firmach działających na rynku polskim, litewskim i łotewskim, także w instytucjach państwowych i unijnych.

Studia bałtystyczne przygotowują także do specjalizacji w zakresie krajów bałtyckich na innym kierunku studiów (kulturoznawstwo, dziennikarstwo, prawo, ekonomia, handel, zarządzanie, nauki polityczne, historia i inne) oraz do prowadzenia badań w szkołach doktorskich.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku bez względu na uczelnię, w której odbywały studia.

Od osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia II stopnia oczekuje się:

 • znajomości języka litewskiego na poziomie B2 i łotewskiego na poziomie A2 oraz innego języka obcego na poziomie B2,
 • podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • podstawowej wiedzy o historii i kulturze krajów bałtyckich.

Osoby te zdają egzamin pisemny (test kwalifikacyjny) składający się z 2 części:

a. język litewski (B2) i język łotewski (A2)
b. historia i kultura krajów bałtyckich

Brani pod uwagę są kandydaci, którzy uzyskają z testu kwalifikacyjnego co najmniej 60%.

Lista rankingowa kandydatów układana jest na podstawie wyników egzaminu i oceny na dyplomie, przy czym:
wynik z części a) egzaminu stanowi 50% punktacji,
wynik z części b) egzaminu stanowi 30% punktacji,
ocena na dyplomie stanowi 20% punktacji:

 • ocena bardzo dobra – 20%,
 • ocena dobra plus – 16%,
 • ocena dobra – 12%,
 • ocena dostateczna plus – 8%,
 • ocena dostateczna – 4%

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego.

Podczas rozmowy sprawdzana będzie znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie przez Kandydata studiów w języku polskim, w tym:

 • znajomość podstawowej terminologii językoznawczej z zakresu gramatyki opisowej języka (np. części zdania, części mowy, rodzaje zdań, klasyfikacje głosek) (0-25 pkt.);
 • znajomość podstawowej terminologii teoretycznoliterackiej (0-25 pkt.);
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji wybranego tekstu poetyckiego (0-25 pkt.);
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem i ustnego streszczenia wybranego tekstu naukowego lub popularnonaukowego poświęconego tematyce językoznawczej lub literaturoznawczej (0-25 pkt.).

Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych za wystarczające: 60 pkt.

Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 7 października 2020 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Osoby z tytułem licencjata lub magistra, które uzyskały ten stopień na kierunku filologia, kulturologia lub kulturoznawstwo, specjalność: bałtystyka, bałtologia, lituanistyka, lettonistyka, albo na kierunku filologia, kulturologia lub kulturoznawstwo z udokumentowaną znajomością języka litewskiego na poziomie B2 i języka łotewskiego na poziomie A2 (certyfikaty znajomości języka wydane przez uczelnie zagraniczne, uczelnie krajowe i szkoły językowe, ocena z egzaminu potwierdzona suplementem do dyplomu lub kartą przebiegu studiów).

W postępowaniu kwalifikacyjnym jest brana pod uwagę średnia ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie. Oceny te są przeliczane na punkty (50pkt. + 50pkt.) w następujący sposób:

a. ocena na dyplomie (maks. 50 pkt.)

 • bardzo dobra (5) – 50 pkt.
 • dobra plus (4+) – 46,5 pkt.
 • dobra (4) – 42,5 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 37 pkt.
 • dostateczna (3) – 30 pkt.

b. średnia ocen ze studiów (maks. 50 pkt.)

(Wynik punktowy średniej oceny ze studiów Wp = Śo x 10, gdzie Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata).

Osoby uprawnione do ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą na własne życzenie przystąpić do egzaminu pisemnego opisanego w pkt. 1) a) (Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce i dyplomem zagranicznym) w celu poprawienia wyników punktowych. Wówczas w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyłącznie wyniki egzaminu wraz z oceną na dyplomie.

 

Terminy

Egzamin wstępny: 7 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników: 12 października 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 13-14 października 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 15-16 października 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki