Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia białoruska z językiem angielskim, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-FLBIAL
Jednostka organizacyjna Wydział Lingwistyki Stosowanej
Kierunek studiów Filologia białoruska z językiem angielskim
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 5
Limit miejsc 10
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej m.castelas@uw.edu.pl;
m.kornacka@uw.edu.pl
Adres WWW http://kb.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia magisterskie na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim ukazują dziedzictwo kulturowe i językowe Białorusi, wspólnotę historyczną Słowian Wschodnich oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w ramach dwóch dyscyplin naukowych, tj. literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, które jest dyscypliną wiodącą.

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 1956, pełni ważną funkcję jako instytucja działająca na rzecz poszerzenia wiedzy o Białorusi w wymiarze językowym, literaturoznawczym i kulturowym. Katedra od wielu lat inicjuje i współorganizuje różne przedsięwzięcia, w tym współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami oraz placówkami naukowymi w Polsce i na Białorusi: wymiany studenckie, wyjazdy w ramach programu Erasmus, konferencje, wykłady gościnne, staże naukowe, projekty badawcze, jak również działania popularyzatorskie, promujące język, literaturę i kulturę białoruską w Polsce i na świecie.

Celem studiów magisterskich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi, wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C2, języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W ramach studiów istnieje ponadto możliwość uczestniczenia w fakultatywnych zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego, co pozwala osiągnąć biegłość językową na poziomie B2. Ponadto istotnym aspektem jest kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętności organizacji i koordynowania pracy, obejmującej także przygotowywanie rozpraw analitycznych i prezentację wniosków. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do wypracowania poczucia odpowiedzialności za zachowanie i poszanowanie dziedzictwa kulturowego, inicjowania badań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego czy działania w sposób przedsiębiorczy. Studenci mają także możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań.

Program posiada wyraźne odniesienia do założeń misji i strategii rozwoju UW, których fundamentem jest jedność nauki i nauczania zakładająca kształcenie absolwentów wyposażonych w bogatą wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu społeczno-kulturalnym kraju. Katedra Białorutenistyki przygotowuje studentów do prac badawczych, kształtując uniwersytecką ideę umiejętnego czerpania z dorobku innych narodów w poszanowaniu ich kulturowo-narodowej odrębności. Absolwenci studiów białorutenistycznych rozumieją potrzebę kształcenia się przez całe życie oraz potrzebę angażowania się w sprawy szczególnie ważne dla kraju.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim po ukończeniu studiów ma możliwość zatrudnienia między innymi jako:

 • ekspert do spraw białoruskojęzycznego obszaru kulturowego ze znajomością języka angielskiego w różnych instytucjach, tj. instytucje kulturalne czy gospodarcze lub polityczne;
 • wykwalifikowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i mediów;
 • tłumacz tekstów specjalistycznych, a po zdaniu egzaminu państwowego – tłumacz przysięgły;
 • lektor, nauczyciel lub wykładowca na uczelniach wyższych;
 • po ukończeniu studiów III stopnia – pracownik dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Szturmowej 4. Program studiów oraz plan zajęć dostępny jest na stronie Katedry Białorutenistyki w zakładce "Dla studentów".

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.

Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka białoruskiego na poziomie C1 i angielskiego na poziomie B2.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc zostanie utworzona lista rankingowa:

 • w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów wyższych,
 • w drugiej kolejności (jeśli liczba kandydatów kwalifikujących się na podstawie pierwszego kryterium nadal będzie większa niż przewiduje limit) – będzie brana pod uwagę średnia ocen z całego toku studiów.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość ww. języków mogą być:

 • wyniki z egzaminu z języka białoruskiego i angielskiego na świadectwie maturalnym,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii białoruskiej oraz certyfikaty, świadectwo maturalne, dyplomy szkół wyższych potwierdzające znajomość języka angielskiego,
 • certyfikaty znajomości języka białoruskiego na poziomie C1, a także certyfikaty znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Pozostali kandydaci przystępują do egzaminu ustnego z języków, z których nie posiadają potwierdzenia znajomości. Egzamin ma na celu określenie poziomu znajomości języków w stopniu umożliwiającym studiowanie.

W celu oceny stopnia znajomości ww. języków, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości ww. języków jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Zasady przeprowadzenia egzaminu ustnego na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim dla kandydatów na II stopień studiów (poziom B2/C1 – zgodnie z ramami ESOKJ)

Egzamin z języka białoruskiego (C1) lub angielskiego (B2) jest egzaminem ustnym i trwa ok. 15 minut (zdający nie ma dodatkowego czasu na przygotowanie się/zapoznanie się z treścią zestawu pytań).

Zakres tematyczny egzaminu.

Zadania mogą dotyczyć następujących działów tematycznych:

1. praca,
2. życie rodzinne i towarzyskie,
3. żywienie,
4. podróżowanie i turystyka,
5. kultura,
6. zdrowie,
7. nauka i technika,
8. świat przyrody,
9. formy spędzania wolnego czasu,
10.elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.

Zadanie 1 (10 punktów)
Podstawowe informacje o kandydacie. Egzamin rozpoczyna się krótką rozgrzewką, podczas której egzaminator zadaje zdającemu krótkie pytania odnośnie miejsca zamieszkania, rodziny, pracy/szkoły, zainteresowań, planów na przyszłość itp.

Zadanie 2 (20 punktów)
Kandydat losuje arkusz zadań, który przedstawia różne informacje w postaci obrazków i krótkich wypowiedzi na wybrany temat (np. formy spędzania wolnego czasu). Zadaniem zdającego jest opisanie i porównanie różnych aspektów zagadnienia na podstawie materiału stymulującego.

Zadanie 3 (20 punktów)
Rozmowa na podstawie wylosowanego zadania, wymagającego wykorzystania różnych funkcji języka: sugerowanie, poprawne reagowanie, odmowa, wyrażanie opinii itp. z możliwością zadania dodatkowych pytań w ramach danego tematu.

Podczas egzaminu oceniana jest poprawność gramatyczna, stosowanie słownictwa adekwatnego do omawianego tematu, poprawność fonetyczna i ogólna płynność wypowiedzi.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 50.

Minimalna liczba punktów do uzyskania pozytywnego wyniku 30.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość tego języka.

Egzamin z języka polskiego jest egzaminem ustnym i trwa ok. 15 minut (zdający nie ma dodatkowego czasu na przygotowanie się/zapoznanie się z treścią zestawu pytań).

Zakres tematyczny egzaminu.

Zadania mogą dotyczyć następujących działów tematycznych:

1. praca,
2. życie rodzinne i towarzyskie,
3. żywienie,
4. podróżowanie i turystyka,
5. kultura,
6. zdrowie,
7. nauka i technika,
8. świat przyrody,
9. formy spędzania wolnego czasu,
10. elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.

Zadanie 1 (10 punktów)
Podstawowe informację o kandydacie. Egzamin rozpoczyna się krótką rozgrzewką, podczas której egzaminator zadaje zdającemu krótkie pytania odnośnie miejsca zamieszkania, rodziny, pracy/szkoły, zainteresowań, planów na przyszłość itp.

Zadanie 2 (20 punktów)
Kandydat losuje arkusz zadań, który przedstawia różne informacje w postaci obrazków i krótkich wypowiedzi na wybrany temat (np. formy spędzania wolnego czasu). Zadaniem zdającego jest opisanie i porównanie różnych aspektów zagadnienia na podstawie materiału stymulującego.

Zadanie 3 (20 punktów)
Rozmowa na podstawie wylosowanego zadania, wymagającego wykorzystanie różnych funkcji języka: sugerowanie, poprawne reagowanie, odmowa, wyrażanie opinii itp. z możliwością zadania dodatkowych pytań w ramach danego tematu.

Podczas egzaminu oceniana jest poprawność gramatyczna, stosowanie słownictwa adekwatnego do omawianego tematu, poprawność fonetyczna i ogólna płynność wypowiedzi.

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania 50.

Minimalna ilość punktów do uzyskania pozytywnego wyniku 30.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 18 września 2020 r., (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 18 września 2020 r., (egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie)

Ogłoszenie wyników: 22 września 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-24 września 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25, 28 września 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Katedra Białorutenistyki