Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia włoska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-FLIT
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Filologia włoska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej italianistyka.wn@uw.edu.pl
Adres WWW http://italianistyka.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 16.09.2020 23:59)
 • Dziedzina: nauki humanistyczne
 • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia II stopnia w Katedrze Italianistyki trwają cztery semestry i pozwalają uzyskać stopień magistra filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem zarówno studiów italianistycznych I stopnia, jak innych kierunków. Warunkiem podjęcia nauki jest znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

 • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania, rozwijających zaawansowaną znajomość języka włoskiego w zakresie czterech kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki, leksykę oraz pragmatykę od poziomu C1 do poziomu C2
 • proseminaria i seminaria magisterskie – językoznawcze i literaturoznawcze
 • wykłady kierunkowe
 • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka
 • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu DITALS, który daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Zajęcia dla studentów filologii włoskiej odbywają się od poniedziałku do piątku w zabytkowej kamienicy Tekli Rapackiej z 1852 roku przy ul. Oboźnej 8 (w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego są przyjmowani w drodze konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej:

 • ze średniej ocen z całego toku studiów;
 • oceny na dyplomie licencjackim.

Kandydaci muszą mieć udokumentowaną znajomość j. włoskiego na poziomie co najmniej C1.

Absolwenci studiów innych niż filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego są przyjmowani w drodze konkursu, na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz:

 1. przedstawiają certyfikat biegłości językowej (język włoski na poziomie co najmniej C1) lub certyfikat PLIDA, CILS, CELI na poziomie co najmniej C1
  albo
 2. zdają egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 w jednostce organizacyjnej.

Brak potwierdzenia znajomości języka włoskiego na poziomie co najmniej C1 powoduje dyskwalifikację kandydata.

Forma egzaminu: ustny i pisemny.

Zakres i struktura egzaminu identyczne z egzaminem z jęz. włoskiego dla III roku italianistyki UW (poziom C1).

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przyjęcia odbywają się w drodze konkursu, na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Ponadto sprawdzana będzie znajomość języka włoskiego.

Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego:

 1. przedstawiają certyfikat biegłości językowej (język włoski na poziomie co najmniej C1) lub certyfikat PLIDA, CILS, CELI na poziomie co najmniej C1
  albo
 2. zdają egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 w jednostce organizacyjnej.

Brak potwierdzenia znajomości języka włoskiego na poziomie co najmniej C1 powoduje dyskwalifikację kandydata.

Forma egzaminu: ustny i pisemny.

Zakres i struktura egzaminu identyczne z egzaminem z jęz. włoskiego dla III roku italianistyki UW (poziom C1).

Z egzaminu z języka włoskiego zwolnieni są kandydaci, którzy przedstawią dyplom ukończenia studiów I stopnia uzyskany na uczelni z językiem wykładowym włoskim.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Sprawdzian ma formę rozmowy z kandydatem i dzieli się na następujące części:

 1. autoprezentacja
 2. sprawdzenie rozumienia tekstu pisanego

Kandydat otrzymuje dwa teksty: jeden o charakterze naukowym (fragment podręcznika akademickiego), drugi publicystycznym. Po lekturze tekstów dokonuje ustnie ich streszczenia oraz odpowiada na pytania dotyczące ich treści.

Zasady oceniania:
Komisja sprawdza umiejętności komunikacyjne kandydata oraz umiejętności niezbędne do podjęcia studiów uniwersyteckich:

 • rozumienie tekstu pisanego o charakterze naukowym oraz umiejętność jego analizy i streszczenia;
 • poprawność językową wypowiedzi i dobór odpowiedniego rejestru językowego w sytuacji akademickiej.

Za każdą część kandydat może otrzymać maksymalnie 10 punktów, a więc w sumie 20 punktów.

Za zdany uznaje się sprawdzian zaliczony na minimum 60% (12 punktów).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 21 września 2020 r., (egzamin ustny zostanie przeprowadzony zdalnie na Google Meet, egzamin pisemny zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Kampus-rekrutacja)

Ogłoszenie wyników: 23 września 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 24-25 września 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Katedra Italianistyki