Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-FLKLS
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunek studiów Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 2
Limit miejsc 10
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrut.ifk@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.ifk.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)
 • Nazwa kierunku: Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • Poziom studiów: studia drugiego stopnia
 • Forma studiów: stacjonarne
 • Dziedzina: nauki humanistyczne
 • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo
 • Dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Opis programu studiów

Studia drugiego stopnia zapewniają wykształcenie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa w dziedzinie filologii klasycznej ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia. W skład programu wchodzą m.in. metodologia badań literackich, seminaria łacińskie i greckie, recepcja kultury antycznej, filozofia. Co roku rozszerzana jest oferta dydaktyczna o problematykę interdyscyplinarną w ramach zajęć fakultatywnych m.in. z zakresu: epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych jak włoski, nowogrecki czy rumuński. Student realizuje program w ramach wybranego modułu klasycznego lub neolatynistycznego. Wskazanie modułu jest wymagane przy składaniu dokumentów na studia.

Moduł klasyczny

Student pogłębia wiedzę oraz rozpoczyna badania własne w zakresie języków klasycznych – greki i łaciny, literatury i kultury greckiej i łacińskiej, oraz ich recepcji w epokach późniejszych. Oferowane są m.in. zajęcia z gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego, stylistyki łacińskiej oraz greckiej, czy językoznawstwa. Moduł obejmuje także zajęcia specjalizacyjne z zakresu edytorstwa i redakcji tekstów – umiejętności nie do przecenienia w pracy badawczej, a zwłaszcza przy publikowaniu jej efektów.

Moduł neolatynistyczny

Moduł łączy w sobie elementy filologii klasycznej, historii kultury, komparatystyki i filozofii. Specjalizacja ta jest zgodna z profilem badawczym Instytutu i ma unikalny charakter w warunkach polskich. W ramach modułu proponowane są studentowi zajęcia z historii literatury nowołacińskiej, kultury renesansu i baroku, seminaria i translatoria nowołacińskie.

Specjalizacja nauczycielska

Student może zrealizować program specjalizacji nauczycielskiej (nieobowiązkowej) dającej uprawnienia do prowadzenia przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna w szkolnictwie ogólnokształcącym (zob. strona z programem studiów).

Aktualny program kierunku studiów można znaleźć na stronie Instytutu Filologii Klasycznej.

Większość zajęć odbywa się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1, gdzie znajdują się nowoczesne sale wykładowe i przestronna biblioteka.

Sylwetka absolwenta

Uzyskane efekty uczenia się (patrz niżej) zapewniają absolwentowi szerokie wykształcenie humanistyczne. Absolwenci filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich już właściwie są – a niedługo będą na pewno – jedynymi specjalistami w Polsce, którzy będą w stanie zrozumieć teksty kultury powstałe w języku łacińskim od czasów starożytnych do XIX wieku, nie wspominając o tekstach starogreckich. Absolwenci znajdują pracę m.in. w redakcjach, wydawnictwach, archiwach, bibliotekach oraz innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją. Nabyte dodatkowo umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne w ramach specjalizacji nauczycielskiej umożliwiają podjęcie pracy w szkole średniej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki i badań w szkołach doktorskich.

Najważniejsze efekty uczenia się po ukończeniu studiów drugiego stopnia (pełna lista na stronie Instytutu Filologii Klasycznej).

Wiedza: absolwent zna i rozumie wagę pogłębionej znajomości literatury starożytnej Grecji i Rzymu (moduł klasyczny), renesansu i baroku (moduł neolatynistyczny) w kontekście literaturoznawstwa europejskiego i światowego; w stopniu pogłębionym gramatykę i leksykę obu języków klasycznych, zasady translatoryki, główne kierunki rozwoju i stanowiska teorii literaturoznawczych i językoznawczych od czasów starożytnych do współczesności, rolę transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej, rolę tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury, terminologie, teorie i metodologie literaturoznawcze i językoznawcze; wybrany język obcy na poziomie B2+.

Umiejętności: absolwent potrafi w stopniu pogłębionym porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami rozmaitych dyscyplin humanistycznych (zwłaszcza w zakresie literaturoznawstwa) w języku rodzimym i obcym nowożytnym (na poziomie B2+), a także popularyzować wiedzę o literaturze greckiej i łacińskiej; wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; pisać i redagować teksty w języku łacińskim.

Kompetencji społeczne: absolwent jest gotów do organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań; samodzielnego podejmowania działań profesjonalnych; uczestniczenia w życiu społecznym, naukowym.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku.

Podstawą rekrutacji będzie lista rankingowa utworzona na podstawie ocen z egzaminu wstępnego. Kandydaci będą przyjmowani na studia w kolejności zgodnej z listą rankingową oraz w granicach limitu miejsc.

Egzamin wstępny – ustny. Egzamin składa się z 3 części sprawdzających:

 • I cz.  znajomość języka łacińskiego (tłumaczenie fragmentu tekstu Cycerona albo Wergiliusza)
 • II cz. – znajomość języka (staro)greckiego (tłumaczenie fragmentu tekstu Ksenofonta albo Platona)
 • III cz. – ogólne przygotowanie do studiów na filologii klasycznej (kandydat prezentuje dwa wylosowane zagadnienia z zakresu zagadnień egzaminacyjnych)

Punktacja:
Z każdej części egzaminu kandydat uzyskuje ocenę w skali od bardzo dobry do niedostateczny. Uzyskanie oceny niedostatecznej z którejkolwiek części egzaminu jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu. Oceną końcową jest średnia ocen z trzech części przeliczana na punkty zgodnie z zasadą:

 • bardzo dobry (5) – 100 pkt.
 • dobry plus (4+) – 85 pkt.
 • dobry (4) – 80 pkt.
 • dostateczny plus (3+) – 75 pkt.
 • dostateczny (3) – 60 pkt.

Maksymalna liczba punktów – 100.
Liczba punktów umożliwiająca przystąpienie do rekrutacji: 60.

Zagadnienia gramatyczno-składniowe do I części egzaminu

według gramatyk:

 • Z. Samolewicz, Z. Sołtysik, Składnia łacińska, Bydgoszcz 2000
 • J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (1997, 1999, 2000)

Zagadnienia gramatyczno-składniowe do II części egzaminu

według podręcznika:

 • M. Mikuła, M. Popiołek, Hellenes esmen pantes, Warszawa 2017 (bez appendiksów 1-4)

Zagadnienia egzaminacyjne do III cz. egzaminu

 1. Odbicie rzeczywistości społecznej i religijnej w dawnej poezji greckiej (epika, liryka).
 2. Historiografia grecka i rzymska: autorzy, tematy, ewolucja.
 3. Grecka i rzymska literatura filozoficzna między konwencjami literackimi a odbiciem prądów umysłowych (np. dialog Platona a dzieła filozoficzne Cycerona: cechy literackie i główne nurty intelektualne).
 4. Polityczny i religijny wymiar dramatu greckiego.
 5. Dramat starożytny: rozwój i specyfika gatunków w Grecji i Rzymie, kontekst przedstawień i ich realia.
 6. Życie codzienne w Grecji i Rzymie na podstawie tekstów literackich: np. komedia grecka, dialogi Platona, epigramy Antologii Palatyńskiej i Marcjalisa, Petroniusz, Apulejusz.
 7. Retoryka grecka i rzymska: zasady retoryki, teksty teoretyczne, najsłynniejsi praktycy, słynne mowy.
 8. Konteksty poezji augustowskiej i późniejszej poezji rzymskiej: wzorce greckie, patronat cesarski i odbicie ideologii państwowej, wzajemne nawiązania.
 9. Druga sofistyka: prądy, gatunki, główne postaci.
 10. Autorzy chrześcijańscy wobec dziedzictwa wcześniejszej literatury starożytnej.

Szczegółowe tematy i bibliografia, które mogą pomóc w przygotowaniu zagadnień egzaminacyjnych, znajdują się w sylabusach do przedmiotów zamieszczonych w USOS: Literatura grecka i łacińska – epika i liryka, Literatura grecka i łacińska – proza, Literatura grecka i łacińska – dramat.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat czyta wskazany przez komisję tekst napisany w języku polskim (np. fragment artykułu, opracowania literackiego, tekstu literackiego), następnie odpowiada na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku polskim. Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Punktacja: czytanie – 20 pkt., rozumienie – 40 pkt., formułowanie poprawnych zdań w j. polskim – 40 pkt.
Maksymalna liczba punktów 100.
Minimalna liczba punktów dopuszczająca do dalszego postępowania rekrutacyjnego: 60 pkt.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 7 października 2020 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Zwolnienie z całego egzaminu

Absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii klasycznej będą kwalifikowani na podstawie rankingu ocen z dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zasady przeliczania oceny z dyplomu na punkty obowiązują takie same jak oceny z egzaminu wstępnego.

Zwolnienie z części egzaminu sprawdzającej znajomość języka łacińskiego lub greckiego

Kandydaci z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na dowolnym kierunku studiów (innym niż filologia klasyczna), którzy zdali egzaminy przewidziane na II lub III rok studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna

 • z języka łacińskiego lub z gramatyki opisowej języka łacińskiego,
 • z języka (staro)greckiego lub z gramatyki opisowej języka (staro)greckiego,

są zwolnieni odpowiednio z części sprawdzającej znajomość j. łacińskiego albo j. (staro)greckiego, albo obu. W takiej sytuacji ocena uzyskana z wyżej wymienionych egzaminów zostanie wliczona do średniej ocen z egzaminu wstępnego.

 

Terminy

Egzamin: 7 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników: 12 października 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 13-14 października 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 15-16 października 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Filologii Klasycznej