Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia polskiego języka migowego, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-FPJM
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunek studiów Filologia polskiego języka migowego
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 45
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrut.polon@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.polon.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Filologia polskiego języka migowego to kierunek należący do dziedziny nauk humanistycznych i dyscypliny językoznawstwa. Są to jedyne w Polsce wysokospecjalistyczne studia umożliwiające zdobycie biegłości w polskim języku migowym (PJM) oraz wiedzy o środowisku niesłyszących osadzonej w szerokim kontekście lingwistycznym, socjologicznym, historycznym i kulturowym. Kierunek jest adresowany do osób, które kompetencje zawodowe zdobyte na studiach pierwszego stopnia chciałby wykorzystywać do pracy z niesłyszącymi – pedagogów, logopedów, psychologów, pracowników administracji i służby zdrowia, a także do lingwistów, kulturoznawców, historyków czy socjologów pragnących podjąć się badań humanistycznych nad społecznością głuchych i jej językiem oraz osób o wykształceniu technicznym zainteresowanych przetwarzaniem naturalnego języka migowego i tworzeniem oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych, pomocnych dla niesłyszących. Studia zostały zaprojektowane w oparciu o wzorce międzynarodowe z zakresu tzw. Deaf studies, ich istotą jest nowatorskie podejście do głuchoty, która jest rozpatrywana na gruncie kulturowym i językowym, a nie medycznym.

Kadra dydaktyczna kierunku będzie składać się zarówno ze słyszących specjalistów, jak i rodzimych użytkowników PJM (native signers), lektoraty języka migowego będą prowadzone wyłącznie przez głuchych. Studia są przewidziane dla niewielkiej, maksymalnie 40-osobowej grupy studentów, a zajęcia lektoratowe i warsztatowe będą odbywać się w kilkunastoosobowych grupach, co umożliwi znaczne zindywidualizowanie procesu kształcenia. Planowane są indywidualne konsultacje z głuchymi lektorami pomocne w wyznaczeniu obszarów wymagających intensywniejszej pracy studenta. Studenci będą mieć możliwość korzystania z zasobów Pracowni Lingwistyki Migowej, tj. obszernego korpusu PJM, który może być wykorzystany nie tylko jako źródło danych językowych do indywidualnych projektów badawczych, ale także jako materiał szkoleniowy. Dla studentów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji naukowych możliwe będzie prowadzenie własnych badań lingwistycznych czy kulturoznawczych przy wsparciu badaczy z Pracowni Lingwistyki Migowej, np. w celu prezentacji wyników na konferencjach naukowych. W budżecie programu przewidziane są środki umożliwiające studentom wyjazdy na polskie i zagraniczne konferencje naukowe oraz kursy i szkolenia prowadzone przez zagraniczne uczelnie realizujące programy Deaf studies.

Na studiach nie są przewidziane ścieżki specjalizacyjne, studenci mogą natomiast wybrać jeden z dwóch modułów: lingwistyczno-dydaktyczny lub społeczno-kulturowy. Dodatkowy nabór do modułów nie jest prowadzony, studenci mają możliwość swobodnego wyboru modułu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Zajęcia w ramach modułów odbywają się od pierwszego semestru studiów.

Studia nie dają możliwości uzyskania uprawnień nauczycielskich.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na kampusie centralnym UW przy ul. Krakowskie Przedmieście, przede wszystkim w budynku Wydziału Polonistyki. Wszystkie sale powierzchniowo przystosowane są do liczby studentów. Większość z nich jest dostępna i dostosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach oraz jest wyposażona jest w sprzęt audiowizualny.

Sylwetka absolwenta

Studia dają sposobność uzyskania kompleksowego spojrzenia na zagadnienie komunikacji z osobami niesłyszącymi na różnych płaszczyznach i w różnorodnych sytuacjach zawodowych. Z tego względu wśród efektów uczenia się na kierunku filologia polskiego języka migowego znajdują się nie tylko umiejętności językowe w PJM (zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), ale także wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z innego zakresu. Absolwenci kierunku będą łączyć znajomość PJM z wiedzą na temat aktów prawnych dotyczących osób niesłyszących i PJM oraz działalności instytucji im przeznaczonych, będą znać kulturę Głuchych oraz będą mieć świadomość znaczenia języka dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej mniejszości językowo-kulturowej Głuchych.

Świadomość relacji i różnic między językami fonicznymi a migowymi oraz dylematów komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej umożliwi im zrozumienie potrzeb i oczekiwań głuchych uczniów, klientów czy pacjentów. Zdobyte umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentom filologii polskiego języka migowego na skuteczną odpowiedź na potrzeby niesłyszących w zakresie edukacji, zdrowia czy wsparcia socjalnego. Studia mogą przygotować absolwentów do podjęcia pracy badawczej w zakresie lingwistyki lub kulturoznawstwa, a także do dalszego kształcenia m.in. w zakresie translatoryki foniczno-migowej.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Studia na kierunku filologia polskiego języka migowego są skierowane do osób posiadających dyplom magistra, licencjata, inżyniera dowolnego kierunku lub inny równoważny dokument zagraniczny.

Rekrutacja na studia przebiega dwuetapowo.

Na pierwszym etapie podstawą selekcji są: ocena na dyplomie studiów wyższych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) oraz wyliczona i potwierdzona przez macierzystą jednostkę średnia ocen uzyskanych podczas studiów.

Wynik decydujący o pozycji w rankingu na pierwszym etapie rekrutacji stanowi suma oceny na dyplomie i średniej z toku studiów.

Sześćdziesięcioro kandydatów z najwyższymi wynikami pierwszego etapu rekrutacji zostaje zakwalifikowanych do etapu drugiego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas tej części rekrutacji u kandydatów zostaje sprawdzona znajomość tematyki związanej z językiem i kulturą niesłyszących. Wymagana jest także znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę anglojęzycznej literatury przedmiotu. Nie jest wymagana znajomość języka migowego, jest ona jednak dodatkowo punktowana.

Lista zagadnień obowiązujących kandydatów na etapie rozmowy kwalifikacyjnej

  1. Kulturowe i medyczne definiowanie głuchoty
  2. Języki migowe a języki migane
  3. Głusi jako mniejszość językowo-kulturowa
  4. Właściwości gramatyczne języków migowych
  5. Historia społeczności niesłyszących w Polsce
  6. Kultura Głuchych

Drugi etap rekrutacji jest oceniany w skali od 0 do 100 punktów i jest podstawą kwalifikacji na studia. Na podstawie wyników punktowych rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, którzy uzyskali minimum 51 punktów. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci, którzy nie legitymują się dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, muszą potwierdzić znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie podczas rozmowy kwalifikacyjnej obowiązującej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 7 października 2020 r., rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na Google Meet. Osoby zakwalifikowane na rozmowę otrzymają (na adres e-mail podany w IRK) link do spotkania wraz z informacją o dokładnej godzinie rozmowy.

Ogłoszenie wyników: 12 października 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 13-14 października 2020 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 15-16 października 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki