Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Humanitarian Action, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-HA
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Humanitarian Action
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Prawa i Administracji
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
rekrutacja@wpia.uw.edu.pl
Adres WWW http://noha.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.11.2019 08:00 – 15.04.2020 23:59)

Rekrutacja na studia jest otwarta na stronie internetowej NOHA: https://apply.nohanet.org/.
 
Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w ramach konsorcjum europejskich uczelni Network on Humanitarian Action (NOHA).

Studia oferują studentom szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej, w ramach których szczególny nacisk położono na krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. W ramach programu studiów studenci realizować będą dwa semestry mobilności (druga mobilność dostępna od roku akademickiego 2019/2020), z których drugi stanowi wstęp do prowadzenia własnych badań naukowych w wybranym regionie świata (Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa, Ameryka Północna), kontynuowanych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej. Celem studiów jest zatem interdyscyplinarne wykształcenie zaangażowanego pracownika, który z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa oraz z pełnym profesjonalizmem będzie w stanie nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Studia mają zatem zarówno wymiar specjalistyczny, jak i interdyscyplinarny, oferując kształcenie w zakresie przedmiotów z nauk politycznych i nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii czy pogranicza nauk społecznych i medycznych. Ponadto kierunek studiów oferuje szereg elementów praktycznych (np. symulacje, obowiązkowe praktyki), które mają na celu właściwe przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Kierunek Pomoc humanitarna jest prowadzony wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Instytut Stosunków Międzynarodowych), we współpracy z uczelniami partnerskimi NOHA (Network on Humanitarian Action).

Więcej informacji: http://www.noha.uw.edu.pl/


Zasady kwalifikacji

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia muszą posiadać dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub inny równoważny dokument zagraniczny i przedstawić dowód biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie minimum C1 (zgodnie z klasyfikacją Rady Europy). Kryteria przyjęcia na studia obejmują motywację, kwalifikacje akademickie, umiejętności językowe, doświadczenie zawodowe i naukowe. Doświadczenie praktyczne w zakresie pomocy humanitarnej w organizacjach i instytucjach rządowych, pozarządowych i międzynarodowych nie jest wymagane, ale jest atutem.

Studia są częścią wspólnych studiów magisterskich NOHA. Tryb rekrutacji jest jednakowy dla kandydatów z dyplomem polskim i zagranicznym.

Wszystkie wnioski o przyjęcie na studia należy składać on-line na stronie NOHA http://nohanet.org

Dokumentacja wniosku obowiązkowo obejmuje:

 1. dyplom ukończenia studiów (poświadczona kopia), jeśli nie jest w języku angielskim, kandydaci proszeni są o załączenie oficjalnego tłumaczenia;
 2. suplement do dyplomu lub akademickiego wykazu ocen (transcript of records), jeśli nie jest w języku angielskim, prosimy o załączenie oficjalnego tłumaczenia;
 3. Curriculum Vitae (wg wzoru Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae);
 4. skan ważnego paszportu (tylko strony główne);
 5. 2 listy polecające (w języku angielskim).
 6. dokument potwierdzający, iż dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) – jeżeli taka informacja jest zawarta w suplemencie do dyplomu nie ma potrzeby dostarczania osobnego dokumentu.

Tryb rekrutacji:

 1. Konsorcjum NOHA dokonuje wstępnej preselekcji w oparciu o spełnienie wymogów formalnych (kompletność wniosku), a następnie przekazuje na Uniwersytet Warszawski wnioski osób, które zadeklarowały wybór UW jako uczelni macierzystej.
 2. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, dokonując oceny:
 1. kwalifikacji akademickich (0-25 pkt),
 2. znajomości języków obcych (0-10 pkt),
 3. doświadczenia zawodowego i naukowego (0-10 pkt),
 4. motywacji do podjęcia studiów (0-5 pkt).

W przypadku osób ubiegających się o stypendium programu Erasmus Mundus stosowany jest odrębny system punktacji określony regulacjami Komisji Europejskiej.

W oparciu o wyniki punktowe przyznane przez Komisję Rekrutacyjną sporządza się listę rankingową. Pierwsze 25 osób z listy zostaje zakwalifikowanych do przyjęcia do programu, podczas gdy pozostałe osoby umieszczane są na liście rezerwowej.

Studia są płatne - wysokość opłat za studia