Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Helwetologia - studia szwajcarskie, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-HW
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Helwetologia - studia szwajcarskie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej germanistyka@uw.edu.pl
Adres WWW https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kierunek helwetologia – studia szwajcarskie to kierunek niszowy, integrujący dziedzinę nauk humanistycznych z dziedziną nauk społecznych. Helwetologia łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo i literaturoznawstwo, z perspektywą nauk społecznych, tj. naukami o polityce i administracji.

Studia mają profil ogólnoakademicki i obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie Szwajcarii, powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych współtworzącymi kierunek helwetologia.

Wszystkie reprezentowane w ramach studiów dyscypliny naukowe splatają się ze sobą, co daje absolwentowi w efekcie kształcenia unikatowe kompetencje, umożliwiające analizę społeczno-polityczną, jak i zjawisk i tekstów kultury Polski i Szwajcarii.

Wiedza, pogłębione umiejętności oraz kompetencje społeczne będą nabywane w trakcie studiów II stopnia w ramach zajęć m.in. z kultury, literatury, socjolingwistyki, komparatystyki oraz helwetologii i metod badań helwetologicznych. Wprowadzą one w realia potencjalnej pracy zawodowej, jak i najwyższej jakości pracy naukowej. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie jako dyplomaci, pracownicy agencji rządowych i pozarządowych; jako wysoko wykwalifikowani urzędnicy państwowi i personel administracyjny, a także pracownicy zarówno polskich, jak i szwajcarskich urzędów, firm, przedstawicielstw i przedsiębiorstw ze Szwajcarii działających na terenie Polski. Absolwenci mogą też pracować jako kadra w różnorodnych instytucjach upowszechniania kultury szwajcarskiej.

Absolwent kierunku:

zna i rozumie:

 • przedmiot badań helwetologicznych i jego umiejscowienie w naukach humanistycznych i społecznych,
 • terminologię na poziomie rozszerzonym, teorię, metodologię i stan badań z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów szwajcarskich,
 • współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych oraz główne tendencje rozwojowe w badaniach nad literaturą i kulturą Szwajcarii,
 • w pogłębionym stopniu wybrane fakty, procesy i zjawiska zachodzące w obszarach literatury i kultury współczesnej Szwajcarii,
 • w pogłębionym stopniu rozwój historyczny systemu politycznego Szwajcarii,
 • etyczne uwarunkowania działalności zawodowej, w tym badawczej,
 • w pogłębionym stopniu mechanizm funkcjonowania systemu językowego w Szwajcarii, jego zróżnicowania, jak i wpływu czynników społecznych na poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia komparatystyki kulturowej i literackiej z zakresu studiów szwajcarskich;

potrafi:

 • wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące: krytyczną lekturę tekstów, krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych Szwajcarii, syntezę różnych idei i poglądów w zakresie studiów szwajcarskich, formułowanie hipotez, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i przygotowania własnych prac naukowych z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych,
 • samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie helwetologii i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową,
 • wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej,
 • posługiwać się językiem obcym (francuski, niemiecki, włoski) na poziomie minimum B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego,
 • posługiwać się dwoma językami obcymi na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w tym francuskim, niemieckim, włoskim,
 • przeprowadzić analizę socjolingwistyczną społeczeństwa różno- i wielojęzycznego, świadomy wyzwań i trudności, jakie mogą rodzić różno- i wielojęzyczność,
 • wykorzystywać posiadaną wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie helwetologii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi lub ich przystosowanie na potrzeby zadania, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,
 • merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów w kontekście wielokulturowym oraz formułować wnioski i syntetycznie je ujmować komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, wykorzystując różne kanały i techniki komunikacyjne, ze specjalistami od helwetologii,
 • planować, organizować i realizować przedsięwzięcie badawcze lub twórcze – indywidualnie i w zespole wielokulturowym; określać priorytety w realizacji zadań;

jest gotów do:

 • współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Szwajcarii,
 • krytycznej oceny własnej wiedzy i odbieranych treści, w tym współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w życiu kulturalnym i społeczno-politycznym Szwajcarii oraz jej stosunków z Polską; aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Szwajcarii, jak i odnoszącego się do niego, korzystając z różnych mediów i form,
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym,
 • respektowania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego wypełniania zobowiązań społecznych, świadomy sensu aktywności obywatelskiej.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku helwetologia – studia szwajcarskie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny oraz prezentują znajomość jednego języka (niemieckiego/francuskiego/włoskiego) co najmniej na poziomie B1 (potwierdzoną certyfikatem uprawnionej instytucji bądź egzaminem szkoły wyższej).

Podstawą kwalifikacji na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (minimum 18 na 30 punktów, przy czym kandydat musi uzyskać co najmniej 6 punktów za każde pytanie).

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje 3 pytania (każde punktowane od 0 do 10 punktów) i prowadzona jest w języku polskim i w języku obcym wskazanym przez kandydata: niemieckim/francuskim/włoskim. Rozmowa ma na celu sprawdzenie wiedzy w zakresie współczesnej historii, kultury, literatury, systemu politycznego oraz realioznawstwa Szwajcarii.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci są dodatkowo sprawdzani podczas rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z oceny znajomości języka polskiego są zwolnione osoby posiadające honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość tego języka.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 7 października 2020 r., (rozmowa zostanie przeprowadzona stacjonarnie)

Ogłoszenie wyników: 12 października 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 13-14 października 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 15-16 października 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Germanistyki