Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-IO
Jednostka organizacyjna Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Kierunek studiów Inżynieria obliczeniowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 6
Limit miejsc 15
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej studia-rekrutacja@icm.edu.pl
Adres WWW http://icm.edu.pl/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 03.07.2020 23:59)

Inżynieria obliczeniowa to kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym uruchomiony przez ICM UW w semestrze zimowym 2016/2017. Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, 7-semestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera) lub magisterskich. Studia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Kierunek inżynieria obliczeniowa przyporządkowany jest do dyscypliny informatyka w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych. Obecnie w Polsce pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę.

W trakcie studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych, ich architektury, a także zarządzania nimi i wykorzystania w wybranych dziedzinach. Zapoznają się z metodami przetwarzania, analizy i wizualizacji wielkich danych w tym metodami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobywają wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także biorą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, jest oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Studenci mają do dyspozycji laboratorium komputerowe, korzystają z superkomputerów Cray XC40 (Okeanos), klastra obliczeniowego (Hydra) oraz systemu analityki dużych danych (Enigma). Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń biorą udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Studenci są włączani w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM, mogą także realizować własne projekty. Duzy nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji miękkich wymaganyuch od absolwentów kierunków informatycznych takich jak umiejętność prezentacji, pracy grupowej, funkcjonowania w interdyscyplinarnym zespole.

Studenci inżynierii obliczeniowej biorą udział w konkursach i hackathonach zajmując czołowe lokaty.

Istotnym elementem studiów praktycznych są 3-miesięczne praktyki, które odbywają się w Centrum Technologii ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Szczegółowy opis studiów dostępny jest na stronie: http://www.icm.edu.pl/studia.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie:

  1. Przygotowanego samodzielnie przez kandydata listu motywacyjnego.
  2. Analizy osiągnięć kandydata udokumentowanych dyplomami ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich i suplementami (bądź wyciągami z indeksu) oraz dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia kandydata.

Wyżej wymienione dokumenty (list motywacyjny, dyplom, zaświadczenia) w wersji elektronicznej (skany) muszą zostać umieszczone przez kandydata na jego koncie w systemie IRK podczas rejestracji na studia.

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia na kierunku inżynieria obliczeniowa jest posiadanie dyplomu inżyniera lub magistra.
Kandydat nieposiadający jeszcze dyplomu może przystąpić do rekrutacji pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów oraz karty przebiegu studiów.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają absolwenci kierunków studiów prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i zapewniające podstawową wiedzę informatyczną, takich jak: informatyka; informatyka stosowana; elektronika i telekomunikacja; teleinformatyka; automatyka i robotyka; inżynieria biomedyczna; mechatronika; elektrotechnika; fizyka; fizyka stosowana oraz makrokierunków łączących te obszary wiedzy.

Komisja rekrutacyjna ocenia przygotowanie kandydatów do studiów na podstawie przedstawionych dokumentów w skali 0-100 pkt. Punkty przyznawane są za przygotowanie dziedzinowe (0-30 pkt) oraz informatyczne. Przygotowanie dziedzinowe oceniane jest na podstawie ukończonych przez kandydata studiów oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w inżynierii obliczeniowej. Przygotowanie informatyczne oceniane jest w zakresie: programowania (0-30 pkt), podstaw informatyki (0-20 pkt) oraz podstaw matematycznych (0-20 pkt). Na studia może zostać przyjęty kandydat, który uzyskał co najmniej 30 punktów.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Dokumenty mogą być składane w języku angielskim.

Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Osoby, które nie posiadają dokumentu honorowanego przez Uniwersytet Warszawski potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie, przystępują do rozmowy sprawdzającej. Podczas rozmowy kandydat musi wykazać się zrozumieniem tekstów w języku polskim związanych z kierunkiem studiów.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 10 lipca 2020 r., godz. 10:00

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 20-22 lipca 2020 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 23-24 lipca 2020 r.
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2020 r.
  • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego