Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-KUESW
Jednostka organizacyjna Wydział Lingwistyki Stosowanej
Kierunek studiów Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej m.castelas@uw.edu.pl;
m.kornacka@uw.edu.pl
Adres WWW http://ksi.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia II stopnia łączą fundament teoretyczny, prezentujący teorię i metodologię badań nad kulturą oraz koncepcje regionu, z wymiarem praktycznym, obejmującym wiedzę o dziejach i współczesności kultur Europy Środkowo-Wschodniej, problematykę relacji interkulturowych i naukę języków krajów regionu. Zgodnie z takim profilem kształcenia, kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii.

O oryginalności kierunku decyduje możliwość samodzielnego wyboru zakresu tematycznego studiów oraz połączenie wiedzy o kulturze krajów regionu z praktyczną nauką języka. Studenci mogą wybrać dwie spośród ścieżek kształcenia, odpowiadających poszczególnym krajom Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Czechy i Słowacja, Litwa i kraje bałtyckie, Niemcy i Austria, Rosja, Ukraina). Każda ścieżka składa się z bloków zajęć poświęconych historii, współczesnym obliczom i specyfice kultury kraju regionu oraz z zajęć językowych, na których studenci poznają języki wybranych przez siebie krajów na kolejnych poziomach zaawansowania. Bloki poświęcone kulturze krajów regionu obejmują m.in. kontekst interkulturowy, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów i relacji międzynarodowych w granicach regionu i w perspektywie globalnej, problematykę narodu, religii i tożsamości, a także zagadnienia związane z rozwojem i funkcjonowaniem mediów w wybranych przez studenta krajach (piśmiennictwo i druk, audiowizualność, nowe media). Dopełnieniem ścieżek są zajęcia poświęcone profilowanej pod kątem specyfiki regionu teorii i metodologii badań nad kulturą, swoistości regionu i jego miejscu w kulturze europejskiej. Istotne miejsce w programie zajmują warsztaty kompetencji miękkich. Cały program odwołuje się do koncepcji „wyobraźni antropologicznej” jako metody postrzegania i rozumienia zjawisk i procesów kształtujących odrębność i uniwersalność kultur regionu.

Integralną częścią programu studiów magisterskich jest studium terenowe, a więc wyjazd o charakterze naukowym i warsztatowym do znaczących miejskich i prowincjonalnych ośrodków kultury w Polsce i w krajach regionu (przykładowo: Wilno, Grodno, Lwów, Ośrodek Pogranicze w Sejnach). Studenci mogą też wyjeżdżać na studia częściowe w ramach programu Erasmus oraz korzystać z dofinansowania na badania własne.

Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwentów studiów magisterskich pozwalają im zarówno na kontynuowanie nauki na kolejnych studiach magisterskich lub na studiach doktoranckich, przede wszystkich na kierunkach przyporządkowanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych – a w ramach tych dziedzin również na prowadzenie badań naukowych w instytucjach akademickich i pozaakademickich – jak i na podjęcie pracy zawodowej.

Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowani do profesjonalnego podejmowania kwestii wielokulturowości i różnic kulturowych w regionie, znaleźć mogą zatrudnienie w sektorach takich jak: branża medialna i szerzej, opiniotwórcza (media tradycyjne i portale internetowe, w tym społecznościowe), służba publiczna (z możliwością pracy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych w ramach organizacji partnerskich i sojuszniczych - Unia Europejska, NATO, ONZ), instytucje kultury oraz organizacje samorządowe i pozarządowe. Z tej perspektywy znajomość całego regionu, który jest definiowany politycznie, kulturowo i gospodarczo na mapie świata, jest bardziej poszukiwana niż znajomość (nawet gruntowna, filologiczna) jednego kraju. Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej nabywają umiejętności przydatnych również w branży turystycznej, handlowej i marketingowej, gdzie mogą pracować jako specjaliści do tworzenia strategii marketingowych w regionie, zdolni do przełożenia specyfiki regionu na język reklamy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w kampusie UW Służew, w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Szturmowej 4.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnego na dowolnym kierunku.

Listę rankingową układa się na podstawie średniej arytmetycznej z:

 • wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
 • sumy punktów przyznanych za ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz za średnią ocen z całego okresu studiów.

I etap: rozmowa kwalifikacyjna. Kandydat musi uzyskać co najmniej 60 punktów. Mniejsza punktacja dyskwalifikuje kandydata do dalszego etapu.

Rozmowa kwalifikacyjna na studia będzie składać się z czterech pytań obejmujących kluczowe dla dalszego studiowania na kierunku elementy wiedzy podstawowej na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które będą podzielone na bloki tematyczne:

 1. Koncepcja regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 punktów
 2. Tło historyczno-politologiczno-społeczne regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 punktów
 3. Kultura i sztuka regionu Europy Środkowo-Wschodniej – maks. 25 punktów
 4. Region Europy Środkowo-Wschodniej współcześnie – maks. 25 punktów

Kandydat losuje cztery pytania (jedno z każdego bloku), za każde może uzyskać 25 punktów. Maksymalnie zaś - 100 punktów. Próg kwalifikacyjny - minimum 60 punktów.

II etap – Po uzyskaniu minimum 60 punktów z rozmowy, kandydat przechodzi do drugiego etapu.

Na tym etapie komisja oblicza sumę punktów, na którą składają się: punkty za ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz za średnią ocen z całego okresu studiów.

Ocena końcowa na dyplomie zostanie przeliczona według następującego schematu:

 • Ocena celująca – 50 punktów
 • Ocena bardzo dobra – 45 punktów
 • Ocena dobra plus – 40 punktów
 • Ocena dobra – 35 punktów
 • Ocena dostateczna plus – 30 punktów
 • Ocena dostateczna – 20 punktów

Średnia ocen z całego toku studiów zostanie przeliczona według następującego schematu:

 • 5,00 – 50 punktów
 • 4,99-4,5 – 45 punktów
 • 4,49-4,0 – 40 punktów
 • 3,99-3,5 – 35 punktów
 • 3,49-3,00 – 30 punktów

Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zagadnienia:

Blok I – Koncepcja regionu Europy Środkowo-Wschodniej

 1. Pojęcie regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 2. Kryteria wyodrębnienia regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 3. Kryterium historyczne regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 4. Zasięg geograficzny regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 5. Czynniki polityczne mające wpływ na wyodrębnienie się regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Blok II – Tło historyczno-polityczno-społeczne

 1. Mapa etniczna regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 2. Wpływ ważnych wydarzeń historycznych na kształt regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 3. Wpływ polityki ZSRR/Rosji na kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 4. Kształtowanie się relacji Polski z innymi krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 5. Wpływ zmian politycznych, ustrojowych i społecznych na współczesny kształt regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Blok III – Kultura i sztuka regionu Europy Środkowo-Wschodniej

 1. Literatura i sztuka regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 2. Wydarzenia kulturalne związane z regionem Europy Środkowo-Wschodniej
 3. Najważniejsi przedstawiciele literatury, kultury i sztuki regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 4. Kino regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 5. Zjawiska i tradycje kultury charakterystyczne dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Blok IV - Region Europy Środkowo-Wschodniej współcześnie

 1. Czasopisma, programy telewizyjne i radiowe, portale internetowe dotyczące problematyki regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 2. Instytucje zajmujące się popularyzacją kultury i sztuki regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 3. Aktualne problemy i zagrożenia regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 4. Sytuacja polityczna w państwach regionu Europy Środkowo-Wschodniej
 5. Współczesne relacje i formy współpracy między krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej (idea Międzymorza, Grupa Wyszehradzka, Partnerstwo Wschodnie)

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Średnie z toku studiów oraz oceny na dyplomie w przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, którzy nie posiadają końcowej oceny ze studiów na dyplomie, punkty za średnią ocen uzyskanych z przedmiotów realizowanych na studiach są liczone podwójnie.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci nieposiadający dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego honorowanych przez UW mają możliwość potwierdzenia swoich kompetencji do studiowania w języku polskim.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18 września 2020 r., (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie)

Ogłoszenie wyników: 22 września 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23-24 września 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25, 28 września 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej