Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-KUIBI
Jednostka organizacyjna Wydział "Artes Liberales"
Kierunek studiów Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 5
Limit miejsc 6
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja_al@al.uw.edu.pl
Adres WWW http://al.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)
 • Dziedzina nauk humanistycznych
  Dyscypliny: nauki o kulturze i religii (dyscyplina wiodąca), literaturoznawstwo, historia, językoznawstwo

Cechy i cele programu:

W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej aspektach, pogłębiając wiedzę dzięki uczestnictwu w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach współprowadzonych również  z ekspertami ze świata kultury (reżyserowie, pisarze, aktorzy, dziennikarze), uwzględniających dzieje Śródziemnomorza od starożytności po czasy współczesne. Studenci uczestniczą również w nowych rozbudowanych modułach językowych obejmujących konwersatoria prowadzone przez native speakerów w językach śródziemnomorskich (po hiszpańsku, nowogrecku, francusku i po włosku, a od niedawna i po rosyjsku), kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru na poziomie C1 oraz możliwość drugiego wybranego języka (także spoza puli) na poziomie B2. Zdobycie szerokich kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym umożliwia studentom również konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim. Kończąc studia, absolwenci Cywilizacji Śródziemnomorskiej posiadają zatem niezbędne narzędzia do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy.

Zajęcia odbywają się w okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojskich Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium „Artes Liberales” w Białej Willi ul. Dobra 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji: w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na podstronie internetowej kierunku Wydziału „Artes Liberales” http://www.cs.al.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Ponadto (dzięki również znajomości języków basenu śródziemnomorskiego na poziomie zaawansowanym) potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To ujęcie eksperymentalne i unikalne w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu absolwenci stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji w szkole doktorskiej oraz rozpoczęcia pracy badawczej; są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego oraz znajomość języków obcych na poziomie zaawansowanym (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 60 punktów.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny). Kandydaci zamieszczają w systemie IRK, na swoim koncie rekrutacyjnym, skan posiadanego dyplomu lub zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej zawierającego informację o ocenie na dyplomie.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Rozmowa kompetencyjna ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia studiów oraz orientacji w zagadnieniach związanych z wybranymi przez kandydata ścieżkami.

Kandydat wskazuje zakres tematyczny rozmowy kompetencyjnej zgodny z charakterem seminariów oferowanych dla studentów kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej II stopnia. Seminaria zgodne są ze ścieżkami oferowanymi na studiach dla studentów. Są to ścieżki: nowogrecka, hiszpańska, włoska, francuska i rosyjska.

Kandydat zgłasza trzy lektury związane z jedną ze ścieżek / seminariów wskazanych powyżej, które będą stanowiły punkt wyjścia do rozmowy. Za sprawdzian predyspozycji (rozmowę kompetencyjną) można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Za zaliczenie sprawdzianu predyspozycji uznaje się zdobycie minimum 10 pkt.

Kandydaci załączają proponowane listy lektur na indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK UW nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia.

Do punktów uzyskanych z rozmowy kompetencyjnej dodawane są punkty za ocenę na dyplomie pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitym magisterskim. Ocena z dyplomu jest punktowana w następujący sposób:

 • ocena celująca – 50 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 40 punktów,
 • ocena dobra plus – 30 punktów,
 • ocena dobra – 20 punktów,
 • ocena dostateczna plus – 15 punktów,
 • ocena dostateczna – 10 punktów

Łącznie z rozmowy kompetencyjnej oraz oceny na dyplomie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Suma punktów wyznacza miejsce kandydata w rankingu.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Znajomość języka polskiego zostanie zweryfikowana przez komisję rekrutacyjną podczas rozmowy kompetencyjnej (dotyczy to kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów na kierunku kulturoznawstwo z oceną na dyplomie co najmniej dobrą.

 

Terminy

Rozmowa kompetencyjna: 20-21 sierpnia 2020 r., od godz. 10:00

Ogłoszenie wyników: 24 sierpnia 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-27 sierpnia 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 sierpnia 2020 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 1-2 września 2020 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 3-4 września 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales

Więcej informacji: http://www.cs.ibi.uw.edu.pl/cs_on_wp/?page_id=925