Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedia ogólna i kliniczna, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-LOG
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunek studiów Logopedia ogólna i kliniczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrut.polon@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.polon.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna to studia realizowane od 2014 roku przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych i psychologii. Program studiów stworzony został z połączenia dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie:

1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:

 • fonetyki, fonologii, patofonetyki
 • kultury języka
 • metodologii badań językowych
 • klasyfikacji, opisu, analizy, interpretacja charakterystycznych zachowań językowych rejestrowanych w poszczególnych zaburzeniach mowy i języka

2. psychologicznych podstawach logopedii, w tym:

 • metodologii badań psychologicznych i ilościowego opracowania wyników badań
 • zachowań pozajęzykowych, rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego pacjentów z poszczególnymi zaburzeniami rozwojowymi lub nabytymi
 • neuropsychologii

3. medycznych podstaw logopedii, w tym:

 • neurologii, audiologii, foniatrii, dysfagii

4. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:

 • zaburzeń mowy w afazji i dyzartrii
 • zaburzeń mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami uwarunkowanymi korowo
 • diagnozy i terapii logopedycznej

Studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna mają możliwość prowadzenia badań w zakresie:

 • wykorzystania badań przesiewowych i logopedycznych technik diagnostycznych w celu rozpoznania złożonych cech zaburzeń rozwoju mowy i języka u osób w różnym wieku
 • współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Absolwenci drugiego stopnia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zdobywają umiejętności w zakresie:

 • nawiązywania w procesie terapeutycznym kontaktu emocjonalnego z pacjentem i jego rodziną, motywowania pacjenta i jego najbliższego środowiska do podjęcia działań usprawniających
 • nawiązywania współpracy z innymi specjalistami (planowanie i prowadzenie kompleksowej terapii), m.in. lekarzami, psychologiem, pedagogiem, nauczycielem
 • oceny rodzaju oraz zakresu zaburzenia mowy i języka w: afazji, dyzartrii, niedosłuchach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu i zaburzeniach korowych
 • doboru metod, narzędzi i technik w diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami mowy i języka – rozwojowymi lub nabytymi.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych (pod warunkiem uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych np. podczas studiów pierwszego stopnia):

 • w przedszkolach powszechnych, integracyjnych i specjalnych
 • w szkołach powszechnych, integracyjnych, specjalnych i artystycznych
 • w poradniach specjalnych i artystycznych
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • w gabinetach logopedycznych

oraz w placówkach służby zdrowia:

 • na oddziałach otolaryngologii, audiologii i foniatrii
 • na oddziałach neonatologii
 • w punktach doboru aparatów słuchowych
 • w ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • w placówkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami słuchu.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent może podjąć kształcenie w szkołach doktorskich.

W ramach studiów studenci realizują praktyki logopedyczne w wymiarze 120 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.).

Aktualny program studiów na rok akademicki 2019/2020 znajduje się TUTAJ.

Zajęcia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowane są zarówno w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i okolice), jak również Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Kampus Banacha oraz Kampus Lindleya).

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia.

Kandydaci, którzy mają dyplom ukończenia studiów na kierunkach logopedia ogólna i kliniczna, logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna na Uniwersytecie Warszawskim lub na kierunku filologia polska, specjalność logopedia na Uniwersytecie Warszawskim, będą kwalifikowani na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma oceny na dyplomie i średniej z toku studiów.

Kandydaci – absolwenci wszystkich studiów logopedycznych realizowanych na uczelniach innych niż Uniwersytet Warszawski – dodatkowo zostaną poddani egzaminowi sprawdzającemu fizyczne predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy, na który składają się:

 • swobodna rozmowa z kandydatem;
 • czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;
 • wymawianie wyrazów i głosek.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z dodatkowego egzaminu wynosi 100.

Próg kwalifikacyjny z dodatkowego egzaminu wynosi 56 punktów

Kryteria oceny:

1. Wymowa kandydata:

a) ocena ogólna:

 • tempo i płynność mówienia;
 • fonacja;
 • kontakt wzrokowy;
 • warunki twarzowo-zgryzowe;
 • stan uzębienia;
 • cechy regionalne i środowiskowe.

b) ocena szczegółowa wymowy:

 • spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);
 • spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);
 • spółgłosek ustnych (nosowanie);
 • samogłosek;
 • głoski [r] (rotacyzm).

2. Umiejętności:

 • badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r];

- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);
- silnych (2-3) demonstracje;
- autokontrola w lusterku.

Na tej podstawie komisja egzaminacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą sprawdzian predyspozycji, czyli uzyskają minimum 56 punktów, będą kwalifikowani na studia na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz średniej ocen uzyskanych podczas studiów (suma).

Kandydaci:

 • będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych,
 • aktualnie noszący aparat ortodontyczny,
 • mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie,
 • mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny,
 • nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego,
 • realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi,
 • prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową,
 • mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Dla wszystkich kandydatów rekrutujących się na studia II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zostanie stworzona wspólna lista rankingowa.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci zostaną poddani dodatkowemu egzaminowi sprawdzającemu fizyczne predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy, na który składają się:

 • swobodna rozmowa z kandydatem;
 • czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;
 • wymawianie wyrazów i głosek.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z dodatkowego egzaminu wynosi 100.

Próg kwalifikacyjny z dodatkowego egzaminu wynosi 56 punktów

Kryteria oceny:

1. Wymowa kandydata:

a) ocena ogólna:

 • tempo i płynność mówienia;
 • fonacja;
 • kontakt wzrokowy;
 • warunki twarzowo-zgryzowe;
 • stan uzębienia;
 • cechy regionalne i środowiskowe.

b) ocena szczegółowa wymowy:

 • spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);
 • spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);
 • spółgłosek ustnych (nosowanie);
 • samogłosek;
 • głoski [r] (rotacyzm).

2. Umiejętności:

 • badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r];

- słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);
- silnych (2-3) demonstracje;
- autokontrola w lusterku.

Na tej podstawie komisja egzaminacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą sprawdzian predyspozycji, czyli uzyskają minimum 56 punktów, będą kwalifikowani na studia na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz średniej ocen uzyskanych podczas studiów (suma).

Kandydaci:

 • będący bezpośrednio po poważnych zabiegach stomatologicznych i/lub ortodontycznych,
 • aktualnie noszący aparat ortodontyczny,
 • mający kolczyki w ustach, języku, policzkach, nosie lub brodzie,
 • mający mało sprawny lub nieprawidłowo zbudowany aparat artykulacyjny,
 • nieprawidłowo realizujący głoski języka polskiego,
 • realizujący wypowiedzi z nieprawidłowym tempem, zaburzoną fonacją, problemami głosowymi,
 • prezentujący wymowę silnie regionalną, dialektalną lub środowiskową,
 • mający trudności z posługiwaniem się językiem polskim ogólnym

otrzymują 0 punktów z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C2.

 

Terminy

Egzamin: 7 października 2020 r., (egzamin zostanie przeprowadzony w formie stacjonarnej)

Ogłoszenie wyników: 12 października 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 13-14 paździenika 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 15-16 października 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki