Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauczanie języków obcych, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-PRK-NJO
Jednostka organizacyjna Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Kierunek studiów Nauczanie języków obcych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 50
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej ukknjn@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.cknjoiee.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (03.08.2020 00:00 – 10.09.2020 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 03.07.2020 23:59)

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE UW) prowadzi dwuletnie studia nauczycielskie II stopnia na kierunku: Nauczanie języków obcych (specjalność główna: nauczanie języka angielskiego, specjalność druga: nauczanie języka francuskiego/nauczanie języka niemieckiego/nauczanie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie) w systemie stacjonarnym. Program studiów na kierunku „nauczanie języków obcych” jest unikalny w skali kraju. Jest to jedyny w Polsce akademicki program kształcenia nauczycieli języków obcych o profilu praktycznym, przygotowujący równolegle i dający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów. Absolwent studiów II stopnia prowadzonych przez CKNJOiEE UW posiada uprawnienia do nauczania języka angielskiego oraz drugiego przedmiotu (języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu "wiedza o społeczeństwie", także w języku angielskim w klasach dwujęzycznych) na każdym etapie edukacyjnym: w szkole podstawowej, średniej, wyższej.

Studia II stopnia na kierunku nauczanie języków obcych rozwijają całe spektrum kompetencji XXI wieku: przedsiębiorczość, umiejętność elastycznego działania w kontekście zmieniających się instytucji i rynku - lokalnie i globalnie, krytyczną analizę i myślenie, refleksyjność, rozwiązywanie problemów, pracę w grupie i kierowanie zespołem, kompetencje cyfrowe, translingwalność i transkulturowość, inkluzywność, komunikację interpersonalną i interkulturową, szerokie kompetencje psychologiczne, komunikacyjne, kulturowe, społeczne i świadomość obywatelską.

Program studiów II stopnia obejmuje:

 • dydaktykę przedmiotową: zasady i praktyka nauczania języka obcego: tworzenie programów nauczania języka obcego; analiza dyskursu i nauczanie sprawności dyskursywnych; ocena biegłości językowej; praktyka refleksyjna; badania edukacyjne
 • językoznawstwo dla nauczycieli języka; akwizycja języka obcego; różnice indywidualne w uczeniu się języka; język komunikacji specjalistycznej (branżowej)
 • literaturoznawstwo i kulturoznawstwo: dobór tekstów literackich i tekstów kultury dla nauczania języka; nauczanie języka poprzez perspektywę kulturową i literacką; rozwijanie świadomości literackiej i kulturowej; perspektywy badań literackich i kulturowych dla nauczycieli języka obcego
 • pedagogikę i psychologię: pedagogika z elementami andragogiki; socjologia edukacji; psychologia kształcenia;
 • nabycie umiejętności prowadzenia badań nad edukacją: rozwijanie akademickich sprawności językowych; metody badawcze; stosowanie i prowadzenie badań w dydaktyce

Studia w CKNJOiEE UW przygotowują i kwalifikują do zawodu nauczyciela. Absolwent może podjąć pracę nauczyciela języka angielskiego oraz drugiego przedmiotu (języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu "wiedza o społeczeństwie", także w języku obcym głównej specjalności w klasach dwujęzycznych) w szkołach podstawowych (I i II etap edukacyjny), liceach, technikach i szkołach branżowych (III etap edukacyjny), przedszkolach, szkołach językowych, w szkołach wyższych i w placówkach edukacji dorosłych.

Kandydaci powinni być świadomi, że praca w zawodzie nauczyciela wymaga:

 • umiejętności interpersonalnych,
 • umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu, z różnych kręgów kulturowych
 • współpracy w grupie,
 • empatii,
 • tolerancji,
 • cierpliwości,
 • podejmowania funkcji i odpowiedzialności jako opiekuna dzieci i młodzieży
 • rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • zdolności przywódczych,
 • zdolności organizacyjnych,
 • planowania i twórczego myślenia,
 • samodzielności,
 • odpowiedzialności,
 • odporności na stres oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • dobrej kondycji psycho-fizycznej.

Absolwent studiów w CKNJOiEE UW posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • innowacyjne koncepcje zintegrowanego kształcenia w zakresie języków oraz przedmiotów językowych
 • metody badawcze stosowane w dydaktyce i edukacji
 • w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim, ich prawidłowości i zakłócenia
 • znaczenie społeczeństwa różnojęzycznego, wielokulturowego, tolerancyjnego
 • w pogłębionym stopniu narzędzia i techniki pracy wspomaganej cyfrowo, zdalnej lub wymiany wirtualnej
 • podstawę programową języka angielskiego i opcjonalnie języka francuskiego lub niemieckiego, ew. wiedzy o społeczeństwie na trzecim etapie edukacyjnym oraz uwarunkowania kształcenia językowego w szkole wyższej

W zakresie umiejętności:

 • prowadzi komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym
 • wykorzystuje badania naukowe nad dydaktyką do wprowadzania innowacyjnych metod nauczania
 • dokonuje oceny i krytycznej analizy jakości w nauczaniu języków obcych i ew. przedmiotu wiedza o społeczeństwie
 • posługuje się zaawansowanymi teoriami w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę – formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonuje zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi
 • planuje tok i program kształcenia językowego dostosowanego do pełnego spektrum odbiorców w otoczeniu społecznym, różnych obszarów dziedzin życia gospodarczego, naukowego i społecznego
 • stosuje metody zintegrowanego kształcenia w zakresie języków obcych i przedmiotów niejęzykowych
 • formułuje i testuje hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi
 • porozumuje porozumiewa się w języku polskim i obcym, prowadzi debatę z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim
 • wykorzystuje pogłębione umiejętności organizacyjne by planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych na trzecim etapie edukacyjnym, w szkole wyższej i w edukacji dorosłych, opcjonalnie z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na trzecim etapie edukacyjnym
 • inicjuje działania wspierające rozwój różnojęzycznego, wielokulturowego i tolerancyjnego społeczeństwa

Absolwent jest gotów do:

 • wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • podejmowania działań edukacyjnych i wychowawczych w kontekście międzynarodowym i funkcjonowania na globalnym rynku pracy

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych mogą̨ się̨ ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata polskiej uczelni na kierunku nauczanie języków obcych (specjalność: nauczanie języka angielskiego, nauczanie języka francuskiego, nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu: Wiedza o społeczeństwie/Historia i społeczeństwo) wydany zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Osoby, które rozpoczęły powyższe studia I stopnia przed rokiem akademickim 2019/2020, zobowiązane są do uzupełnienia indywidualnych różnic programowych w toku studiów II stopnia.

Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę̨:

 • Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów,
 • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej dydaktyki języka obcego oraz zagadnień związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami w zakresie studiów I stopnia na kierunku nauczanie języków obcych (rozmowa w języku polskim).

Sposób przeliczania punktów i ustalania wyniku końcowego

Za ocenę̨ uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów maksymalnie można uzyskać 50 punktów.
Sposób przeliczania oceny na dyplomie ukończenia studiów:

 • 5! – 50 pkt.
 • 5 - 45 pkt.
 • 4+ - 40 pkt.
 • 4 - 35 pkt.
 • 3+ - 30 pkt.
 • 3 - 25 pkt.

Rozmowa oceniana jest w skali 0–50 punktów. Maksymalnie można uzyskać 50 punktów. Warunkiem zakwalifikowania na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 25 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. 

Wynik końcowy stanowi suma uzyskanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Przyjęcie na studia odbywa się̨ na podstawie listy rankingowej̇ aż do wyczerpania limitu miejsc.

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowa odbywa się w języku polskim

 1. Kandydat/kandydatka krótko prezentuje swoje zainteresowania, obserwacje i doświadczenia zawodowe oraz plany na przyszłość.
 2. Kandydat/kandydatka przedstawia wizję swojej pracy magisterskiej – określa tematykę i problem badawczy oraz sposób, w jaki planuje te zagadnienia badać.
 3. Kandydat/kandydatka losuje dwa zagadnienia z podanych poniżej. Kandydat/kandydatka wybiera jeden temat spośród 2 wylosowanych. Kandydat/kandydatka wypowiada się na wybrany temat przed komisją, której członkowie mogą zadawać mu dodatkowe, dotyczące tematu pytania.

Zagadnienia, które kandydaci/kandydatki losują w części trzeciej rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Rola wieku w edukacji językowej.
 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji językowej.
 3. Wielojęzyczność, różnorodność językowa, świadomość kulturowa w kontekście polityki językowej Unii Europejskiej.
 4. Zasady edukacji włączającej.
 5. Rola komunikacji w kształceniu językowym.
 6. Sytuacja językowa w Polsce (dialekty, gwary, żargony).
 7. Rola języka ojczystego w nauczaniu języków obcych.
 8. Autonomia ucznia w edukacji językowej.
 9. Materiały autentyczne w edukacji językowej.
 10. Europejskie portfolio językowe – założenia a rzeczywistość.
 11. Komunikacja online jako środek indywidualizacji nauczania.
 12. Indywidualizacja, personalizacja, zróżnicowanie wymagań i metod nauczania w edukacji językowej.
 13. Rola nauczyciela w klasie językowej.
 14. Realioznawstwo i kulturoznawstwo w edukacji językowej.
 15. Ocenianie osiągnięć i informacja zwrotna w edukacji językowej.
 16. Warsztat pracy nauczyciela języka obcego na różnych etapach edukacji.
 17. Proces uczenia się języka obcego dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej.
 18. Proces uczenia się języka obcego uczniów gimnazjum i liceum.
 19. Proces uczenia się języka obcego dorosłych.
 20. Proces uczenia się przyszłych nauczycieli.
 21. Trudności w rozwijaniu sprawności interakcyjnych – rola lęku językowego.
 22. Strategie nauczania i wspierania ucznia z niepełnosprawnością na zajęciach językowych.
 23. Bariery psychiczne w nauce języka obcego – preferencje poznawcze, emocje, motywacja samoocena, poczucie sprawczości.
 24. Zadania pedagogiczne w dydaktyce języka obcego.
 25. Czynniki motywujące i demotywujące dla ucznia w edukacji językowej.
 26. Czynniki motywujące i demotywujące dla nauczyciela w edukacji językowej.
 27. Dyskurs edukacyjny a efektywność procesu nauczania języka obcego.
 28. Emocje w procesie nauczania języka obcego.
 29. Przełamywanie barier w mówieniu w języku obcym.
 30. Nauka języka obcego a specyficzne trudności w uczeniu się i specjalne potrzeby edukacyjne.
 31. Różnice i podobieństwa pomiędzy uczeniem się pierwszego i kolejnych języków.
 32. Czynniki społeczne w przyswajaniu języka obcego.
 33. Wpływ dwujęzyczności na rozwój poznawczy.
 34. Transfer międzyjęzykowy.
 35. Wiedza czy umiejętności – czego potrzebuje dobry nauczyciel języka obcego?
 36. Wiedza i umiejętności nauczycieli języków obcych a ich przekonania dotyczące procesu nauczania.
 37. Mediator interkulturowy – nowa rola nauczyciela języka obcego?
 38. Idealny kandydat na nauczyciela języka angielskiego to…
 39. Nauczyciel języka obcego na ścieżce awansu zawodowego.
 40. Rola nauczyciela w kształtowaniu procesów interakcyjnych w klasie językowej.
 41. Badanie w działaniu - nauczyciel języka obcego jako badacz.
 42. Innowacyjne metody nauczania języków obcych.
 43. Kompetencja interkulturowa we współczesnej dydaktyce języka obcego.
 44. Zarządzanie klasą i utrzymanie dyscypliny w klasie językowej.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje 3 zadania (zadanie 1 i zadanie 2 punktowane od 0 do 15 punktów, zadanie 3 od 0 do 20 punktów).

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 18 września 2020 r., (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 22 września 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 24-25 września 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej