Socjologia stosowana i antropologia społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia


W mocy od: 6 listopada 2019

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie średniej ocen uzyskanych przez kandydatów w toku studiów wyższych.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy prowadzonej w języku polskim.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana w skali 0–100 punktów. Minimalna liczba punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75 punktów. Sprawdzian ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka polskiego u kandydata.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 21 września 2020 r., (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 23 września 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych