Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Slawistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SL
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunek studiów Slawistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacjaiszip.polon@uw.edu.pl
Adres WWW http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Studia slawistyczne drugiego stopnia pozwalają na zdobycie bardzo dobrej znajomości języka kierunkowego, zbliżonej do kompetencji rodzimego użytkownika, oraz pogłębionej wiedzy o kraju i regionie. Charakteryzuje je możliwość rozwinięcia praktycznych umiejętności dzięki ofercie zajęć translatorycznych i wprowadzeniu do glottodydaktyki, z drugiej strony program zajęć obowiązkowych pozwala na doskonalsze zrozumienie mechanizmów językowych oraz głębokich zależności kulturowych kraju specjalności i regionu. Ponadto poprzez udział w projektach naukowych student/ka zyskuje możliwość własnego wkładu w realizację pomysłów badawczych związanych z profilem Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, doskonaląc przy tym zdolność pracy w grupie i pracy w terenie.

W momencie składania dokumentów kandydat/ka wybiera specjalność w ramach studiów slawistycznych: w roku akademickim 2020/2021 będzie to

  • bohemistyka (język i kultura Czech),
  • bułgarystyka (język i kultura Bułgarii),
  • serbistyka (język i kultura Serbii).

Kandydat/ka musi okazać dyplom ukończenia studiów slawistycznych pierwszego stopnia lub udowodnić znajomość wybranego języka słowiańskiego na poziomie co najmniej B2. Program skonstruowany jest w ten sposób, by przyjąć zarówno absolwentów/absolwentki studiów slawistycznych pierwszego stopnia, jak też innych kierunków humanistycznych i społecznych. Studia mogą być częściowo realizowane za granicą dzięki umowom w ramach sieci Erasmus i Ceepus, które ISZiP zawarł z uczelniami partnerskimi.

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej: http://slawistyka.uw.edu.pl/pl/.

Absolwent/ka magisterskich studiów slawistycznych w stopniu pogłębionym posiada wiedzę o zasadach analizy tekstów kultury z różnych obszarów kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru kulturowego. Zna bardzo dobrze realia społeczne i polityczne kraju kierunkowego w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie, posiada szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu systemu wybranego języka słowiańskiego, o jego zróżnicowaniu funkcjonalnym, stylistycznym i dialektalnym Zna najważniejsze techniki translatoryczne oraz umie je zastosować w praktyce. Dzięki uczestnictwu w projekcie naukowym potrafi planować i organizować działania związane z organizacją badań, jak też umie odnaleźć się w środowisku międzynarodowym i we współpracy z grupą.

Absolwentki i absolwenci slawistyki są cenieni jako pracownicy w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami słowiańskimi, jak również w przedstawicielstwach firm z krajów słowiańskich w Polsce. Często pracują również jako tłumacze, nauczyciele w szkołach językowych, w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Znajdują także zatrudnienie w urzędach i agendach państwowych, w placówkach dyplomatycznych w krajach słowiańskich, jak też instytucje kultury oraz media w Polsce i w krajach słowiańskich. Wielu absolwentów pracuje i mieszka poza granicami Polski w krajach w południowo- i zachodniosłowiańskich.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Podstawą przyjęć na studia drugiego stopnia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź też jednolitych studiów magisterskich.

Dodatkowo kandydat musi potwierdzić znajomość tego języka zachodniosłowiańskiego lub południowosłowiańskiego, który chce studiować co najmniej na poziomie B2: certyfikatem potwierdzającym znajomość języka, dyplomem studiów slawistycznych lub egzaminem pisemnym i ustnym zdanym przed komisją egzaminacyjną.
Egzamin sprawdza kompetencje określone przez Europejskie Poziomy Biegłości Językowej; kandydat wypełnia test sprawdzający umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, oraz rozwiązuje ćwiczenia gramatyczne i formułuje dłuższą samodzielną wypowiedź pisemną, dostosowaną do wymogów poziomu B2.
W części ustnej kandydat czyta krótkie teksty dotyczące życia społeczno-politycznego i na ich podstawie prowadzi rozmowę z członkami komisji egzaminacyjnej. Kandydat musi uzyskać minimum 75 % punktów z części pisemnej (punktowanej od 0 do 100 pkt.) oraz 70 % punktów z części ustnej (punktowanej od 0 do 40 pkt.): próg kwalifikacji wynosi 103 punkty.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, są zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat czyta wskazany przez komisję tekst napisany w języku polskim (np. fragment artykułu, opracowania literackiego, tekstu literackiego), następnie odpowiada na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku polskim. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

Punktacja: czytanie – 20 pkt., rozumienie  – 40 pkt., formułowanie poprawnych zdań w j. polskim – 40 pkt. Maksymalna liczba punktów 100. Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych za wystarczające: 60 pkt.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 7 października 2020 r. (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 7 października 2020 r. (egzamin pisemny zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Kampus-rekrutacja, egzamin ustny zostanie przeprowadzony zdalnie na Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 12 października 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 13-14 października 2020 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 15-16 października 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej