Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia regionalne i lokalne, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SRL
Jednostka organizacyjna Instytut Ameryk i Europy
Kierunek studiów Studia regionalne i lokalne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 6
Limit miejsc 12
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej j.tokaj@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (22.09.2020 00:00 – 01.10.2020 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 12.09.2020 23:59)

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oferuje elitarne, interdyscyplinarne, kameralne i cenione przez pracodawców studia magisterskie na kierunku Studia regionalne i lokalne. Studia łączą zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej, w tym miejskiej. Cechą wyróżniającą kierunek jest połączenie perspektyw kilku różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, jak również nauk o polityce i administracji, a także bliskie powiązanie z prowadzonymi w EUROREG-u badaniami naukowymi. Na program studiów składają zajęcia dotyczące m.in.: metodologii badań społecznych i ewaluacyjnych, metod i praktyk krytycznego myślenia, uwarunkowań i procesów rozwoju regionalnego i lokalnego, ekonomiki miast i regionów, socjologii przestrzeni, urbanistyki i planowania przestrzennego, ekologicznych problemów rozwoju miast i regionów, zarządzania miastami i metropoliami, partycypacji społecznej, polityk miejskich oraz tworzenia, realizacji i ewaluacji polityk publicznych. Program studiów skomponowany jest z różnorodnych form zajęć, nastawionych na aktywny udział oraz praktykę: gry strategiczne, symulacje, spacery badawcze, studia przypadków, seminaria z udziałem gości polskich i zagranicznych, zarówno badaczy jak i praktyków. Oprócz zajęć obowiązkowych studenci EUROREG mogą korzystać także z bogatej oferty przedmiotów nieobowiązkowych (w tym w języku angielskim) realizowanych przez pracowników jednostki.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście) oraz – w wypadku wybranych zajęć – w instytucjach zajmujących się rozwojem regionalnym, lokalnym i miejskim. Studia obejmują także praktyki dyplomowe w formie udziału w projektach badawczych realizowanych przez zespół EUROREG, zazwyczaj w formie badań terenowych. Plan zajęć układany jest tak, aby wszystkie przedmioty obowiązkowe odbywały się w 3-4 dni w tygodniu (I rok) lub 2-3 dni (II rok). Więcej informacji tutaj.

Absolwenci Studiów regionalnych i lokalnych są przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych, instytutach badawczych, sektorze pozarządowym, a także organizacjach międzynarodowych (agendy Unii Europejskiej, ONZ) i międzynarodowych podmiotach gospodarczych (firmy consultingowe). Więcej o naszych absolwentach tutaj.

Studenci Studiów regionalnych i lokalnych mogą korzystać z bogatego księgozbioru EUROREG, jak również z różnorodnych form dofinansowania działalności naukowej.

Więcej informacji na stronie Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich) mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku oraz legitymują się honorowanym przez UW dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Podstawą przyjęcia na studia jest miejsce na liście rankingowej. Lista rankingowa sporządzana jest według malejącej średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź studiów równoważnych, po przeliczeniu tej średniej na punkty zgodnie z poniższym schematem:

  • 4,75 - 5,00 = 4 pkt.,
  • 4,50 - 4,74 = 3 pkt.,
  • 3,75 - 4,50 = 2 pkt., 
  • poniżej 3,75 = 1 pkt.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci kwalifikowani są na takich samych zasadach, jak osoby z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim.

Forma sprawdzianu: rozmowa dotycząca zainteresowań naukowych kandydata i jego motywacji do podjęcia studiów, sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie (dotyczy kandydatów z zagranicy nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego).

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 7-8 października 2020 r., (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy 

Ogłoszenie wyników: 12 października 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 13-14 października 2020 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 15-16 października 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych