Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sztuki społeczne, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SZSP
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunek studiów Sztuki społeczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 28
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.ikp.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (10.08.2020 00:00 – 16.09.2020 23:59)

Sztuki społeczne to nowy, unikatowy kierunek studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzony w Instytucie Kultury Polskiej (IKP) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i otwarty na absolwentów dowolnego kierunku studiów, którzy legitymują się dyplomem licencjackim, magisterskim lub równoważnym. Studia zostały zbudowane na bazie wieloletniego doświadczenia naukowego i dydaktycznego IKP (ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku studiów kulturoznawstwo – wiedza o kulturze) i przypisane do dwóch dyscyplin: nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce.

Sztuki społeczne zostały zaprogramowane zgodnie z ideą „kształcenia w działaniu”, co oznacza m.in. zaangażowanie studentek i studentów w projekty realizowane wspólnie poza murami uniwersytetu we współpracy z instytucjami i praktykami. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez pracowników Instytutu Kultury Polskiej, natomiast warsztaty twórcze przez osoby zaproszone do współpracy spoza uniwersytetu. Dzięki szerokiej sieci kontaktów z instytucjami kultury i sztuki, studentki i studenci mają możliwość podejmowania atrakcyjnych praktyk w kraju i za granicą.

Kierunek sztuki społeczne przygotowuje do realizacji działań twórczych w różnych środowiskach społecznych oraz kontekstach instytucjonalnych: teatrach, muzeach, domach kultury, szkołach, organizacjach pozarządowych, lecz także w niezależnych projektach.

Tytuł magistra uzyskiwany jest na podstawie projektu dyplomowego składającego się z dwóch części: realizacji samodzielnego działania w kulturze oraz autorskiego komentarza (praca pisemna).

Absolwent/ka studiów sztuki społeczne zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające:

 • rozumieć i badać kulturę współczesną
 • stosować narzędzia analizy antropologicznej i medialnej,
 • posługiwać się różnymi formami artystycznymi i tworzyć projekty zaangażowane społecznie;
 • pracować ze społecznościami lokalnymi i w instytucjach,
 • pracować z grupami zróżnicowanymi m.in. pod względem płci, wieku, sytuacji społecznej, miejsca zamieszkania etc.;
 • planować, organizować i finansować projekty kulturalne, artystyczne i społeczne.

Ramowy program studiów:

 • ćwiczenia dostarczające wiedzy antropologicznej i narzędzi analizy krytycznej, m.in. stosowana antropologia kultury, media w kulturze, idee zaangażowania społecznego, konteksty sztuki partycypacyjnej, polityki kulturalne;
 • warsztaty twórcze zapoznające ze strategiami sztuki zaangażowanej społecznie (np. fotografia społeczna, sztuka opowiadania, nagrania terenowe (field recording), performans, teatr fizyczny, film dokumentalny) oraz kształtujące umiejętność korzystania z konkretnych metod badawczych, m.in. diagnozy potrzeb, pracy środowiskowej, planowania i finansowania projektu;
 • praktyki włączające studentów w działanie konkretnych instytucji, organizacji i społeczności;
 • objazdy w wybranych miejscach i ośrodkach, obejmujące warsztaty i spotkania z przedstawicielami instytucji i społeczności lokalnych;
 • pracownia terenowa polegająca na realizacji projektu partycypacyjnego, poprzedzonego diagnozą lokalną i konsultacjami.

Większość zajęć odbywa się od poniedziałku do piątku na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, w odnowionym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Szpitala św. Rocha. Sale dydaktyczne są niewielkie, przyjaźnie urządzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Warsztaty twórcze odbywają się często poza Uniwersytetem Warszawskim – w instytucjach, organizacjach kulturalnych, galeriach oraz w przestrzeni publicznej. Studenci i studentki biorą też udział w praktykach i wyjazdach terenowych na terenie całej Polski.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, programie zajęć, kadrze oraz dotychczasowych inicjatywach dydaktycznych i badawczych dostępne są na stronie internetowej: ikp.uw.edu.pl.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim oraz dyplomem zagranicznym

Studia na kierunku sztuki społeczne są skierowane do osób posiadających dyplom magistra, licencjata, inżyniera dowolnego kierunku lub inny równoważny dokument zagraniczny.

Postępowanie rekrutacyjne na studia na kierunku sztuki społeczne jest dwuetapowe i odbywa się na podstawie średniej z dotychczasowych studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, do której punktem wyjścia jest list motywacyjny kandydata.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 ESOKJ poświadczona dokumentem honorowanym przez Uniwersytet Warszawski albo weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego brana jest pod uwagę średnia z toku studiów przeliczona na procenty, a następnie na punkty, gdzie 5,0 i wyższe oceny to 100% , czyli 100 punktów (1% = 1 punkt), według wzoru: średnia ocen x 100; wynik dzielony przez 5 (np. dla średniej 4,59: 4,59 x 100 : 5 = 91,8 (w razie konieczności zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku).

Do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dopuszczonych zostanie maksimum 100 osób z najwyższą średnią ze studiów pierwszego, drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się rozmowa z komisją kwalifikacyjną, do której punktem wyjścia będzie przesłany list motywacyjny przedstawiający dotychczasowe doświadczenie kandydata obejmujące działalność artystyczną, kulturalną lub społeczną (objętość 3-5 stron: do 9 tys. znaków).

W ocenie rozmowy brane są pod uwagę:

 • umiejętność interpretacji własnego doświadczenia przedstawionego w liście;
 • wiedza o społeczeństwie i kulturze oraz wyzwaniach współczesnego świata kontekstualizująca dotychczasowe doświadczenia kandydata;
 • kompetencje komunikacyjne kandydata.

Oceniana będzie przede wszystkim zdolność do refleksji na temat podejmowanych działań w kulturze (ich celowości, skuteczności, warunków prowadzenia), a także umiejętność formułowania problemów badawczych, wiedza merytoryczna i znajomość literatury przedmiotu oraz umiejętność budowy wypowiedzi ustnej.

Ocena niedostateczna z rozmowy kwalifikacyjnej (20 punktów i mniej) dyskwalifikuje kandydata na studia.

Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100, co stanowi 50% ogólnej maksymalnej liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego.

Punkty z pierwszego i drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego sumują się. Na podstawie zsumowanych wyników stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów na studia. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Kandydaci zagraniczni, którzy nie legitymują się dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2, muszą potwierdzić znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie podczas rozmowy kwalifikacyjnej obowiązującej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 21 września 2020 r., godz. 9:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 23 września 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 24-25 września 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2020 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Kultury Polskiej