Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie Big Data, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-ZBD
Jednostka organizacyjna Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Kierunek studiów Zarządzanie Big Data
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wdib@uw.edu.pl
Adres WWW https://www.wdib.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)

Studia stacjonarne II stopnia Zarządzanie Big Data mają charakter praktyczny, spełniający oczekiwania świata nauki i biznesu. Kierunek łączy nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe, przekazując wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w połączeniu z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zajęcia na kierunku prowadzone będą w trzech modułach:

 • identyfikacji oraz gromadzenia źródeł informacji i ich klasyfikacji;
 • przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych;
 • ekonomii i statystyki.

Walorem studiów jest przekazywana studentom wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie zagadnień informatycznych i ekonomicznych, a także identyfikacji źródeł, ich klasyfikacji i typologii oraz sposobów wyszukiwania, gromadzenia i zarządzania zasobami cyfrowymi, w tym służących do monitoringu i automatycznego tworzenia archiwów treści pochodzących z mediów społecznościowych.

Ścisła współpraca z instytucjami na co dzień zajmującymi się gromadzeniem, organizacją, przetwarzaniem i analizą dużych zasobów danych zapewnia możliwość odbycia praktyk studenckich w instytucjach działających w obszarze IT, w tym także w ramach spółki „Centrum Rafinacji Informacji” działającej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z podmiotami działającymi na rynku cyfrowych usług informacyjnych w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych oraz umożliwienie nabycia umiejętności komunikowania się ze specjalistami z tej dziedziny. Firmy te funkcjonują na rynku komercyjnym jak i w obszarze administracji rządowej i publicznej w sektorze nauki, oświaty czy też kultury. Dla sektora komercyjnego są to np. firmy świadczące usługi w zakresie projektowania dużych baz danych, agencje z obszaru marketingu elektronicznego i mediów społecznościowych. Dla sektora publicznego są to instytucje oferujące cyfrowe usługi informacyjne w postaci systemów informacyjnych i baz danych. Student sam wybiera instytucję, w której będzie realizował praktyki.

Program kształcenia przewiduje praktyki po I roku studiów w wymiarze 10 dni (po 6 godzin dziennie) oraz po II roku studiów w wymiarze 10 dni (po 6 godzin dziennie).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów „Zarządzanie Big Data”:

 • posiada poszerzoną wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, uzupełnioną o elementy wiedzy z nauk ekonomicznych, ścisłych i prawnych, stanowiącą podstawę do podejmowania praktycznych działań;
 • potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania źródeł rafinacji informacji sieciowej, rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze aplikacyjnym wskazanym przez instytucje z otoczenia społeczno – gospodarczego;
 • potrafi wykonywać zadania o charakterze badawczym i analitycznym na zlecenie instytucji nauki, kultury i edukacji;
 • potrafi dostarczać informacje odpowiadające na bieżące potrzeby instytucji i organizacji związanych z przetwarzaniem i analizą informacyjnych zasobów;
 • zna poszczególne etapy rafinacji zasobów sieciowych, wykorzystywane w jej ramach narzędzia oraz potrafi je zastosować w praktyce badawczej;
 • zna i wykorzystuje metody oraz narzędzia odnoszące się do specjalistycznych analiz Big Data;
 • potrafi dokonać interpretacji wyników analiz w kontekście globalnych trendów społecznych, gospodarczych i politycznych;
 • zna i rozumie trendy rozwojowe nauki o mediach i technologii informacyjnych mediów obejmujące wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki w praktyce;
 • zna i rozumie metodologię badań naukowych, właściwą dla nauki o mediach oraz informatologii, ale także matematyki (statystyki), informatyki i ekonomii.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom na:

 • kompetentne zarządzanie ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi zasobami;
 • wykorzystanie ich kompetencji na użytek społeczno-gospodarczy oraz generowanie nowych zapotrzebowań w informacyjnej sferze nauki, edukacji i biznesu.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW współpracuje z instytucjami i firmami działającymi w branży medialnej, finansowej, informatycznej i informacyjnej, które zadeklarowały chęć współpracy ze studentami i absolwentami kierunku: firma Heidelberg Polska Sp z o.o., Polska Agencja Prasowa SA, Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. , Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. , firma Aleph Polska.

W celu zdobycia dalszych informacji na temat studiów zapraszamy na stronę Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW https://www.wdib.uw.edu.pl oraz na stronę Logistyki Mediów logistykamediow.pl

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego – testu wielokrotnego wyboru, który będzie się koncentrować na zagadnieniach:

 • Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy. Sieciowe zasoby informacyjne.
 • Teoria informacji.
 • Bazy danych.
 • Komunikacja człowiek – komputer.
 • Typologia dokumentów.
 • Wyszukiwanie informacji naukowej w sieci.
 • Cyfrowa postać multimediów.
 • Open Access, Open Source i Open Data.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 • Usługi i narzędzia Web 2.0
 • Stan i uwarunkowania rozwoju Internetu.
 • Podstawy statystyki.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym: 60 pkt

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania na studia: 30 pkt.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego przystępują do egzaminu z tego języka.

Forma sprawdzianu: egzamin będzie miał formę pisemną.

Zakres egzaminu:

 1. Podstawowe wiadomości ogólne na temat języka polskiego: język polski wśród języków słowiańskich i języków świata (cechy charakterystyczne, liczba użytkowników, zróżnicowanie, elementarne wiadomości o historii).
 2. Umiejętności praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych (zdrowie i pomoc lekarska, poruszanie się i transport, bezpieczeństwo, komunikacja, media i poczta, zakupy, gospodarstwo domowe, hotel i turystyka, kontakty społeczne, urząd, bank, finanse i ubezpieczenia).
 3. Umiejętność praktycznego posługiwania się językiem w podstawowych sytuacjach z życia akademickiego (wykłady i ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, biblioteka i czytelnia, kontakty z wykładowcami i pracownikami administracji).
 4. Podstawowe wiadomości na temat polskiej gramatyki: odmiana wyrazów przez przypadki i osoby, składnia zdania pojedynczego i złożonego, tworzenie wyrazów, fonetyka polska).
 5. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem codziennym (jak w punkcie 2.).
 6. Znajomość podstawowego słownictwa związanego z życiem akademickim (jak w punkcie 3.).

Literatura:

 • M. Bańko, M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1995.
 • Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.
 • M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.
 • A. Markowski, Język polski. Poradnik profesora Markowskiego, Warszawa 2003.
 • A. Markowski, H. Jadacka, Kultura języka polskiego, Warszawa 2005.
 • Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006.

Minimalna liczba punktów (próg punktowy) konieczny do zdania egzaminu
Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 pkt. Aby egzamin mógł być uznany za zdany kandydat musi uzyskać 50 pkt.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego: 19 sierpnia 2020 r. (egzamin zostanie przeprowadzony w formie zdalnej)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin pisemny: 19 sierpnia 2020 r. (egzamin zostanie przeprowadzony w formie zdalnej)

Ogłoszenie wyników: 24 sierpnia 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-27 sierpnia 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 sierpnia 2020 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 1-2 września 2020 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 3-4 września 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii