Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod SJ-PS
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski
Minimalna liczba studentów 65
Limit miejsc 200
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@psych.uw.edu.pl
study@wisp.uw.edu.pl
Adres WWW http://psych.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (13.07.2020 09:00 – 12.08.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021
  Tura 1 (13.07.2020 00:00 – 12.08.2020 23:59)

Limit miejsc na studia w języku polskim: 160
Limit miejsc na studia w języku angielskim: 40

Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów w języku polskim: 50
Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów w języku angielskim: 15

Cechy programu

Studia na kierunku Psychologia nastawione są na uniwersalne wykształcenie zgodnie ze strategią kształcenia ogólnoakademickiego. Jednocześnie program naszych studiów zapewnia osiągnięcie szeregu praktycznych umiejętności, przez co dostosowany jest do wymagań zmieniającego się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne rozwijające otwartość na różne idee, uczące poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Program studiów na kierunku Psychologia charakteryzuje się względną elastycznością, co oznacza, że studenci w określonych granicach mogą kształtować swój własny grafik zajęć oraz swój własny profil kształcenia. Zapewnia to system swobodnej rejestracji na zajęcia oraz wybór zajęć nieobowiązkowych dotyczących różnych obszarów psychologii.

Lista specjalizacji

Specjalizacje to bloki zajęć lub ścieżki kształcenia ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej. Oferujemy następujące specjalizacje:

 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia ekonomiczna
 • Psychologia wychowawcza
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Psychologia organizacji i pracy

Nabór na specjalizacje realizowany jest pod koniec III roku studiów. Większość specjalizacji ma dzisiaj ograniczony limit studentów, co oznacza, że na zakwalifikowanie się mogą liczyć studenci z najlepszymi średnimi ocen. Uczestnicy specjalizacji Psychologia wychowawcza mają możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich.

Ważne informacje

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Psychologii na ul. Stawki 5/7. Zajęcia odbywają się w ciągu całego dnia od 8.30 do 21.00. Staramy się zapewnić komplet zajęć dla studentów pracujących – po godzinie 16tej dublowane są wszystkie zajęcia obligatoryjne oraz większość zajęć nieobligatoryjnych. Poza ograniczeniami w początkowej fazie zapisów na zajęcia wszystkie grupy są dostępne dla wszystkich studentów niezależnie od trybu studiowania (stacjonarne/niestacjonarne). Na miejscu jest biblioteka i czytelnia oraz dwie pracownie komputerowe dostępne dla wszystkich poza godzinami zajęć.

Program zajęć i podstawowe zasady studiowania można znaleźć na naszej stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/

Sylwetka absolwenta

Celem studiów na kierunku "Psychologia" jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, w perspektywie intrapsychicznej i interpersonalnej. Program kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu psychologii akademickiej i umożliwia dalszy rozwój zawodowy absolwentów zarówno w obszarze prowadzenia badań naukowych, jak i działań aplikacyjnych.

W toku realizacji programu kształcenia studenci uzyskują gruntowną i rzetelną wiedzę na temat różnych podejść teoretycznych wyjaśniających zachowanie człowieka a także uczą się nowoczesnych metod badawczych i obliczeniowych.

Ponadto studenci nabywają praktycznych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych, jak również uczą się jak planować badania empiryczne oraz analizować i interpretować, a następnie przedstawiać ich wyniki. Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych.

Ponadto ważnym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu.

Absolwenci kierunku "Psychologia" otrzymują tytuł zawodowy psychologa, który pozwala na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych, badawczych, biznesowych, itp. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

 


Zasady kwalifikacji

Studia mogą być realizowane w języku polskim albo w języku angielskim.

Kwalifikacja na studia w języku polskim odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych.
Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kwalifikacja na studia w języku angielskim odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych oraz dodatkowego punktowanego egzaminu wstępnego prowadzonego w języku angielskim.
Próg kwalifikacji z przedmiotów maturalnych: 50 pkt.
Próg kwalifikacji z dodatkowego egzaminu wstępnego: 60 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2020

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy* do wyboru z:
j. angielski,j. francuski,
j. niemiecki, j. włoski,
j. hiszpański, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny*, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dodatkowy egzamin wstępny na studia w języku angielskim

Forma egzaminu: egzamin ustny prowadzony w języku angielskim, dotyczący przeczytanej przez kandydata lektury, popularnej książki naukowej z dziedziny psychologii. W rekrutacji w roku 2020 prosimy kandydatów o przeczytanie ksiażki pod tytułem "The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion" autorstwa Jonathana Haidta.

Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 50 punktów za każdy z ocenianych aspektów:

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem;
 • krytyczne myślenie.

By ocenić czy kandydat przeczytał lekturę ze zrozumieniem, komisja egzaminacyjna będzie zadawać pytania wymagające wytłumaczenia przez kandydata kluczowych tematów i koncepcji poruszonych w lekturze.
Aby ocenić czy kandydaci są zdolni do krytycznej refleksji na temat przeczytanych treści, będą oni poproszeni o ocenę mocnych i słabych stron koncepcji poruszonej w lekturze oraz o sformułowanie osobistej opinii na jej temat wraz z argumentami uzasadniającymi daną opinię kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia podczas dodatkowego egzaminu wstępnego: 100 punktów.
Minimalna liczba punktów konieczna do zdania egzaminu wstępnego: 60 punktów.

Wynik końcowy na studia w języku angielskim składa się z sumy punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji z wagą 50% oraz drugiego etapu kwalifikacji z wagą 50%. Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci mogą zdobyć 100 punktów.

Sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim

Na etapie kwalifikacji kandydaci powinni posiadać dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Lista akceptowanych dokumentów dostępna jest na stronie: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Dokumenty_potwierdzajace_jez.angielski_POL.pdf UWAGA: W przypadku kandydatów posiadających certyfikat IELTS wymagany jest wynik co najmniej 6,5. 

 

Kandydaci ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy* do wyboru z:
j. angielski,j. francuski,
j. niemiecki, j. włoski,
j. hiszpański, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny*, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Dodatkowy egzamin wstępny na studia w języku angielskim

Forma egzaminu: egzamin ustny prowadzony w języku angielskim, dotyczący przeczytanej przez kandydata lektury, popularnej książki naukowej z dziedziny psychologii. W rekrutacji w roku 2020 prosimy kandydatów o przeczytanie ksiażki pod tytułem "The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion" autorstwa Jonathana Haidta.

Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 50 punktów za każdy z ocenianych aspektów:

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem;
 • krytyczne myślenie.

By ocenić czy kandydat przeczytał lekturę ze zrozumieniem, komisja egzaminacyjna będzie zadawać pytania wymagające wytłumaczenia przez kandydata kluczowych tematów i koncepcji poruszonych w lekturze.
Aby ocenić czy kandydaci są zdolni do krytycznej refleksji na temat przeczytanych treści, będą oni poproszeni o ocenę mocnych i słabych stron koncepcji poruszonej w lekturze oraz o sformułowanie osobistej opinii na jej temat wraz z argumentami uzasadniającymi daną opinię kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia podczas dodatkowego egzaminu wstępnego: 100 punktów.
Minimalna liczba punktów konieczna do zdania egzaminu wstępnego: 60 punktów.

Wynik końcowy na studia w języku angielskim składa się z sumy punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji z wagą 50% oraz drugiego etapu kwalifikacji z wagą 50%. Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci mogą zdobyć 100 punktów.

Sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim

Na etapie kwalifikacji kandydaci powinni posiadać dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Lista akceptowanych dokumentów dostępna jest na stronie: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Dokumenty_potwierdzajace_jez.angielski_POL.pdf UWAGA: W przypadku kandydatów posiadających certyfikat IELTS wymagany jest wynik co najmniej 6,5. 

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny**, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS)

P. wyższy (HL) x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Dodatkowy egzamin wstępny na studia w języku angielskim

Forma egzaminu: egzamin ustny prowadzony w języku angielskim, dotyczący przeczytanej przez kandydata lektury, popularnej książki naukowej z dziedziny psychologii. W rekrutacji w roku 2020 prosimy kandydatów o przeczytanie ksiażki pod tytułem "The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion" autorstwa Jonathana Haidta.

Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 50 punktów za każdy z ocenianych aspektów:

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem;
 • krytyczne myślenie.

By ocenić czy kandydat przeczytał lekturę ze zrozumieniem, komisja egzaminacyjna będzie zadawać pytania wymagające wytłumaczenia przez kandydata kluczowych tematów i koncepcji poruszonych w lekturze.
Aby ocenić czy kandydaci są zdolni do krytycznej refleksji na temat przeczytanych treści, będą oni poproszeni o ocenę mocnych i słabych stron koncepcji poruszonej w lekturze oraz o sformułowanie osobistej opinii na jej temat wraz z argumentami uzasadniającymi daną opinię kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia podczas dodatkowego egzaminu wstępnego: 100 punktów.
Minimalna liczba punktów konieczna do zdania egzaminu wstępnego: 60 punktów.

Wynik końcowy na studia w języku angielskim składa się z sumy punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji z wagą 50% oraz drugiego etapu kwalifikacji z wagą 50%. Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci mogą zdobyć 100 punktów.

Sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim

Na etapie kwalifikacji kandydaci powinni posiadać dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Lista akceptowanych dokumentów dostępna jest na stronie: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Dokumenty_potwierdzajace_jez.angielski_POL.pdf UWAGA: W przypadku kandydatów posiadających certyfikat IELTS wymagany jest wynik co najmniej 6,5. 

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny**, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Dodatkowy egzamin wstępny na studia w języku angielskim

Forma egzaminu: egzamin ustny prowadzony w języku angielskim, dotyczący przeczytanej przez kandydata lektury, popularnej książki naukowej z dziedziny psychologii. W rekrutacji w roku 2020 prosimy kandydatów o przeczytanie ksiażki pod tytułem "The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion" autorstwa Jonathana Haidta.

Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 50 punktów za każdy z ocenianych aspektów:

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem;
 • krytyczne myślenie.

By ocenić czy kandydat przeczytał lekturę ze zrozumieniem, komisja egzaminacyjna będzie zadawać pytania wymagające wytłumaczenia przez kandydata kluczowych tematów i koncepcji poruszonych w lekturze.
Aby ocenić czy kandydaci są zdolni do krytycznej refleksji na temat przeczytanych treści, będą oni poproszeni o ocenę mocnych i słabych stron koncepcji poruszonej w lekturze oraz o sformułowanie osobistej opinii na jej temat wraz z argumentami uzasadniającymi daną opinię kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia podczas dodatkowego egzaminu wstępnego: 100 punktów.
Minimalna liczba punktów konieczna do zdania egzaminu wstępnego: 60 punktów.

Wynik końcowy na studia w języku angielskim składa się z sumy punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji z wagą 50% oraz drugiego etapu kwalifikacji z wagą 50%. Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci mogą zdobyć 100 punktów.

Sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim

Na etapie kwalifikacji kandydaci powinni posiadać dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Lista akceptowanych dokumentów dostępna jest na stronie: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Dokumenty_potwierdzajace_jez.angielski_POL.pdf UWAGA: W przypadku kandydatów posiadających certyfikat IELTS wymagany jest wynik co najmniej 6,5. 

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny*

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny*, biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, polityka, wiedza o społeczeństwie

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Dodatkowy egzamin wstępny na studia w języku angielskim

Forma egzaminu: egzamin ustny prowadzony w języku angielskim, dotyczący przeczytanej przez kandydata lektury, popularnej książki naukowej z dziedziny psychologii. W rekrutacji w roku 2020 prosimy kandydatów o przeczytanie ksiażki pod tytułem "The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion" autorstwa Jonathana Haidta.

Komisja egzaminacyjna może przyznać maksymalnie 50 punktów za każdy z ocenianych aspektów:

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem;
 • krytyczne myślenie.

By ocenić czy kandydat przeczytał lekturę ze zrozumieniem, komisja egzaminacyjna będzie zadawać pytania wymagające wytłumaczenia przez kandydata kluczowych tematów i koncepcji poruszonych w lekturze.
Aby ocenić czy kandydaci są zdolni do krytycznej refleksji na temat przeczytanych treści, będą oni poproszeni o ocenę mocnych i słabych stron koncepcji poruszonej w lekturze oraz o sformułowanie osobistej opinii na jej temat wraz z argumentami uzasadniającymi daną opinię kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia podczas dodatkowego egzaminu wstępnego: 100 punktów.
Minimalna liczba punktów konieczna do zdania egzaminu wstępnego: 60 punktów.

Wynik końcowy na studia w języku angielskim składa się z sumy punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji z wagą 50% oraz drugiego etapu kwalifikacji z wagą 50%. Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci mogą zdobyć 100 punktów.

Sprawdzenie kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim

Na etapie kwalifikacji kandydaci powinni posiadać dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2. Lista akceptowanych dokumentów dostępna jest na stronie: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Dokumenty_potwierdzajace_jez.angielski_POL.pdf UWAGA: W przypadku kandydatów posiadających certyfikat IELTS wymagany jest wynik co najmniej 6,5. 

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego otrzymują

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości.

 

Terminy

Dodatkowy egzamin wstępny na studia w języku angielskim: 19-21 sierpnia 2020 r. (komisja rekrutacyjna może również skrócić termin rozmowy do jednego lub dwóch dni w podanym przedziale czasowym)

Ogłoszenie wyników: 24 sierpnia 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 25-27 sierpnia 2020 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 sierpnia 2020 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 1-2 września 2020 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 3-4 września 2020 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia w języku angielskim są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Psychologii