Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Archeologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NZ2-AR
Jednostka organizacyjna Wydział Archeologii
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 5
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekr.archeo@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.archeo.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)
 • Dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscyplina naukowa: archeologia

Podjęcie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku archeologia pozwala osobom, które marzyły kiedyś o odkrywaniu skarbów, pracy z zabytkami lub z różnych przyczyn nie mogą kontynuować studiów w systemie stacjonarnym, na kontynuowanie nauki i otrzymanie tytułu magistra archeologii. Różnorodność badawcza i prowadzenie badań wykopaliskowych przez naukowców z Instytutu Archeologii UW na kilku kontynentach, daje studentowi możliwość rozwijania podczas studiów indywidualnych zainteresowań i własnej ścieżki badawczej w ramach prowadzonych seminariów i wykładów monograficznych w zakresie następujących specjalności: archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu i Iranu, archeologia klasyczna Grecji i Rzymu, archeologia pradziejowa, protohistoryczna oraz średniowieczna a także archeologia Ameryk prekolumbijskich i archeologia podwodna

Program studiów realizowany jest corocznie w trakcie 15 sobotnio-niedzielnych sesji zjazdowych oraz letnich wyjazdowych praktyk terenowych.

Istotną rolę w programie nauczania stanowią studenckie praktyki:

 • badania powierzchniowe, które zazwyczaj odbywają się wiosną lub jesienią;
 • co najmniej 2 sezony badań wykopaliskowych, które odbywają się przede wszystkim w miesiącach letnich. Wykopaliska są prowadzone przez pracowników Instytutu Archeologii UW zarówno w Polsce, jak i zagranicą, m.in. w Egipcie, w Gruzji, w Armenii, w Uzbekistanie, w Bułgarii, we Włoszech na Sycylii oraz w Ameryce Południowej i w wielu innych miejscach.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Szkoły Głównej, który od kilkunastu lat jest siedzibą Instytutu Archeologii UW.

Szczegółowe informacje na temat programu niestacjonarnych (zaocznych) studiów II stopnia znajdują się stronie: http://www.archeologia.uw.edu.pl/studium-zaoczne-archeologii/

Podczas studiów student nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności archeologii, oraz wykształcenie ogólnohumanistyczne, pozwalające mu na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin w ramach badań interdyscyplinarnych.

Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do pracy samodzielnej oraz w placówkach naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, muzealnych i konserwatorskich.

Uzyskanie tytułu magistra archeologii oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia w badaniach wykopaliskowych, w myśl ustawy o ochronie zabytków, są niezbędne do otrzymywania koncesji na prowadzenie terenowych prac badawczych.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu ustnego, opartego w głównej mierze na lekturach z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów i na stronie jednostki w zakładce rekrutacja, które dotyczyć będą głównie ogólnych zagadnień archeologicznych wspólnych dla całej dziedziny nauki, w tym historii, metodologii archeologii, metodyki badań archeologicznych oraz specyfiki specjalizacji, którą kandydat chce się zając na studiach II stopnia.

Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 30 pkt.

Do pierwszej tury egzaminu w lipcu 2021 r. przystąpić będą mogli kandydaci posiadający dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów i prawidłowo zarejestrowani w systemie IRK.

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pktegzaminu ustnego oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach limitu miejsc.

W razie niewypełnienia limitu miejsc, we wrześniu 2021 roku po zakończeniu sesji poprawkowej, przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i egzaminów. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pkt z egzaminu ustnego oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach limitu miejsc.

Lista lektur do egzaminu:

 1. Abramowicz, A., Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa 1991 lub Bahn, P., Historia archeologii, wyd. Arkady, 2019 (w zależności od zainteresowań kandydata)
 2. Ashmore, W., Sharer, R.J., Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do archeologii, Kraków 2008
 3. Barker, Ph., Techniki wykopalisk archeologicznych, Warszawa 1994 lub W. Brzeziński (red.), Metody badań wykopaliskowych, Warszawa 2000
 4. Johnson, M., Teoria archeologii. Wprowadzenie, Kraków 2013
 5. Ławecka, D., Wstęp do archeologii, Warszawa 2000 lub Hodder, I., Czytanie przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji archeologii, Poznań 1995
 6. Renfrew, C.,Bahn, P., Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa, 2002

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej), kompetencje językowe kandydata zostaną sprawdzone podczas egzaminu ustnego na studia.

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim na ww. kierunku (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 20-21 września 2021 r. (egzamin zostanie przeprowadzony w formie hybrydowej - zdalnie lub stacjonarnie do wyboru przez kandydata)

UWAGA! Na studia II stopnia na kierunku Archeologia, po dokonanej rejestracji i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, prosimy o wskazanie preferowanej formy egzaminu - zdalna/stacjonarna, wysyłając maila na adres Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Archeologii rekr.archeo@uw.edu.pl

Ogłoszenie wyników: 24 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2021 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie.

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Archeologii