Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kryminologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NZ2-KR
Jednostka organizacyjna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Kierunek studiów Kryminologia
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 70
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wsnsir@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.ipsir.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2021 00:00 – 15.07.2021 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022
  Tura 1 (01.06.2021 00:00 – 12.09.2021 23:59)

Oferujemy ważne, ciekawe, różnorodne wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, zajęcia praktyczne z kryminologii – nauki o etiologii, fenomenologii oraz politykach radzenia sobie z przestępczością.

Kierunek studiów „kryminologia” jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Wykładowcami są kryminolodzy – o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą pracownicy naukowi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz innych katedr i zakładów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz innych placówek Uniwersytetu Warszawskiego a także Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Program obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych. Silnym punktem naszego programu są przedmioty prawnoporównawcze, komparatystyczne, precedensowe orzeczenia sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie liczby punktów otrzymanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat/ka otrzymuje następujące punkty:

 1. za ocenę uzyskaną na dyplomie (ocena uzyskana na dyplomie x 10),
 2. za średnią ocenz całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego dziekanatu (=średnia ocen na dyplomie),
 3. za uzyskanie dyplomu z wyróżnieniem (5 pkt. punktów),
 4. za ukończenie kierunku Kryminologia, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja lub Resocjalizacja z Profilaktyką Społeczną z oceną co najmniej dobrą (5 pkt.),
 5. za ukończenie studiów magisterskich z oceną co najmniej dobrą (5 punktów),
 6. za zdobyte i udokumentowane doświadczenie w zakresie szeroko pojętej kontroli przestępczości (kandydaci powinni przedstawić dokumenty poświadczające udział w kole naukowym, prowadzenie lub asystowanie przy badaniach naukowych, wolontariat, pracą zawodową, udział w kursach doszkalających) (od 0 do 2 punktów, przy czym:

-brak dokumentów – 0 punktów
-jeden dokument – 1 punkt-
-dwa lub więcej dokumentów – 2 punkty)

Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru:
Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym = A+B+C+D+E+F

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75 punktów. Rozmowa dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka polskiego u kandydata.

Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 20 lipca 2021 r., od godz. 9:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 21 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 21-23 lipca 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 lipca 2021 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 28-29 lipca 2021 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji