Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika nauczycielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NZ2-PEN
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiczny
Kierunek studiów Pedagogika nauczycielska
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 70
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.pedagog@uw.edu.pl
Adres WWW https://www.pedagog.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 12.09.2021 23:59)

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Program studiów oferuje różnorodne treści, służące kształceniu i rozwojowi kadry nauczycielskiej na wysokim poziomie świadomości zawodowej i obywatelskiej. Studia stwarzają warunki do efektywnej i nowatorskiej aktywności pedagogicznej, opartej na wiedzy i umiejętnościach, niezbędnych do podejmowania działań dydaktycznych i wychowawczych, wspierających rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, a także przygotowują do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci. W kształceniu na tym kierunku szczególne znaczenie ma wymiar specjalnościowy: moduły specjalnościowe obok specjalistycznej wiedzy zawierają zintegrowane z zajęciami warsztatowymi praktyki i stanowią przygotowanie studentów do przyszłej działalności pedagogicznej oraz badawczej.

Lista specjalności:

 • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Zasaday kwalifikacji na specjalnośći:
Na specjalność: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną mogą ubiegać się o przyjęcie jedynie absolwenci studiów I stopnia w zakresie pedagogiki (edukacji) przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Minimalna liczba osób do uruchomienia specjalności: 20.

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do zawodu nauczyciela jest elementem programu studiów.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie).

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu zamieszkania, również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

 • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Absolwenci są wyposażeni w kompetencje zawodowe, pozwalające wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiadają umiejętności umożliwiające podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych, wspierających rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, a także są przygotowani do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci oraz realizowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w sytuacjach zakłócających przebieg rozwoju i edukacji. Są przygotowani przede wszystkim do pracy jako nauczyciele w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej oraz w świetlicach szkolnych, do pracy jako pedagodzy szkolni, a także w organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika nauczycielska uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, posiadających dyplom polskiej uczelni wydany zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kandydaci kwalifikowani są na studia na podstawie wyniku egzaminu pisemnego oraz średniej ze studiów.
Egzamin pisemny w formie eseju dotyczącego wcześniej podanych lektur.
Średnia ocen ze studiów, których dyplom jest podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia

Przy obliczaniu punktów stosuje się następujące zasady:
K1 – średnia ocen: 0-30 punktów
K1 = (średnia ocen-3)/2x30   przy czym jeżeli  średnia<3  to przyjmujemy wartość 3
K2 – egzamin: 0-70 punktów
W - Wynik końcowy
W= K1+K2

Uzyskanie 0 punktów z egzaminu pisemnego oznacza dyskwalifikację kandydata

Literatura do egzaminu (eseju):

 1. Dobrołowicz, J. (2014). Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania. Pedagogia Christiana 2/34.
 2. Hessen, S. (1997). Pisma pomniejsze. Warszawa: Wyd. Żak, s. 70-93.
 3. Niemczyk, P. (2019). Pogarda. Dlaczego rośnie liczba przestępstw z nienawiści w Polsce. Znak literanova, s. 338 - 368
 4. Pokropek, A. (2018). Genetyka, diagnostyka, edukacja; w: Niemerko B., Szmigel K. (red.) Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli. Krakków: Grupa Toami.
 5. Wiśniewska-Kin, M. (2019) „Momenty wychowawcze” w projektowaniu procesu kształcenia kulturowej kompetencji dzieci. Problemy wczesnej edukacji 3 (46).
 6. Zahorska, M.(2020) Sukces czy porażka zdalnego nauczania?. Warszawa: Fundacja im. Batorego.

 

Terminy

Egzamin: 17 września 2021 r., godz. 11:00-13:00 (egzamin zostanie przeprowadzony w formie zdalnej na platformie Kampus-rekrutacja)

Ogłoszenie wyników: 24 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2021 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Pedagogiczny