Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Praca socjalna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NZ2-PSO
Jednostka organizacyjna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wsnsir@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.ipsir.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 13.09.2021 23:59)


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Podstawą przyjęcia na studia jest lista rankingowa ułożona na podstawie liczby punktów otrzymanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat/ka otrzymuje następujące punkty:

  1. za ocenę uzyskaną na dyplomie (ocena uzyskana na dyplomie x 10),
  2. za średnią ocen z całego toku studiów udokumentowaną zaświadczeniem z właściwego dziekanatu (= średnia ocen na dyplomie),
  3. za ukończenie kierunku: praca socjalna, polityka społeczna, psychologia, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, nauki o rodzinie lub studiów na kierunkach socjologicznych i pedagogicznych z oceną co najmniej dobrą (10 pkt.),
  4. za zdobyte i udokumentowane doświadczenie w zakresie szeroko pojętej pracy z ludźmi; kandydaci powinni przedstawić dokumenty poświadczające udział w wolontariacie, pracy zawodowej lub innej formie pracy z ludźmi (maksymalnie 5 pkt.).

Wynik kandydata obliczany jest wg następującego wzoru:

Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym = A+B+C+D

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do sprawdzianu w formie rozmowy prowadzonej w języku polskim.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75 punktów. Sprawdzian ma formę ustną i dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i motywacji kandydata do podjęcia studiów. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka polskiego u kandydata

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 21 września 2021 r., od godz. 9:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 27-28 września 2021 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2021 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia 

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji