Socjologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia


W mocy od: 30 listopada 2020

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie listy rankingowej sporządzonej na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia lub – jeśli kandydat takowe ukończył – jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia bądź równoważnych. Kwalifikacja następuje w kolejności wyznaczonej przez pozycję na liście rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą, przystępują dodatkowo do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Forma sprawdzianu: rozmowa mająca na celu ocenę stopnia znajomości języka polskiego - na podstawie krótkich fragmentów podręczników „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w praktyce” Earla Babbiego, z którymi kandydat będzie się mógł zapoznać na początku rozmowy. Ocena kompetencji wyrażona jest na skali 2-5, gdzie 2 oznacza niedostateczna a 5 – bardzo dobra. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania potwierdzenia kompetencji językowych wynosi 3.

Rozmowa dotyczy kandydatów nieposiadających honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin sprawdzianu sprawdzającego znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 23 lipca 2021 r., godz. 10:00-14:00 (egzamin zostanie przeprowadzony w formie zdalnej)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 29 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Socjologii