Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidulanych Studiów Humanistycznych i Społecznych, stacjonarne

Szczegóły
Kod S1-MISH
Jednostka organizacyjna Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Kierunek studiów Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia / jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 40
Limit miejsc 102
Czas trwania 3 lata lub 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@mish.uw.edu.pl
Adres WWW http://www.mish.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 05.07.2021 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022
  Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 10.09.2021 23:59)

Studia w Kolegium MISH przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych.

Dziedzina nauk humanistycznych:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce

Dziedzina nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzydziedzinowych o zakresie ogólnym i szczegółowym: zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu), zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy). Studia MISH kształtują samodzielność naukową: student sam stawia sobie cele edukacyjne i pracuje z wybranym przez siebie opiekunem naukowym (tutorem).

Studenci MISH realizują zajęcia w wybranych przez siebie jednostkach Uniwersytetu.

W ramach studiów w Kolegium MISH student ma możliwość uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku.

Do wyboru studenci mają następujące kierunki:

 1. antropozoologia
 2. archeologia
 3. artes liberales
 4. bezpieczeństwo wewnętrzne
 5. dziennikarstwo i medioznawstwo
 6. ekonomia
 7. etnologia i antropologia kulturowa
 8. europeistyka – integracja europejska
 9. filologia angielska (English Studies)
 10. filologia bałtycka
 11. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 12. filologia nowogrecka
 13. filologia polska
 14. filologia romańska
 15. filologia rosyjska
 16. filologia włoska
 17. filozofia
 18. Finance, International Investment and Accounting
 19. finanse i rachunkowość
 20. geografia
 21. germanistyka
 22. historia
 23. historia i kultura Żydów
 24. historia sztuki
 25. hungarystyka
 26. iberystyka: hispanistyka
 27. iberystyka: portugalistyka
 28. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 29. informatyka i ekonometria
 30. International Studies in Philosophy
 31. kognitywistyka
 32. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 33. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 34. lingwistyka stosowana
 35. logopedia ogólna i kliniczna
 36. muzykologia
 37. orientalistyka – afrykanistyka
 38. orientalistyka – arabistyka
 39. orientalistyka – hebraistyka (od roku akad. 2020/21)
 40. orientalistyka – indologia
 41. orientalistyka – iranistyka
 42. orientalistyka – japonistyka
 43. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia,
 44. orientalistyka – sinologia
 45. orientalistyka – turkologia
 46. pedagogika
 47. politologia
 48. polityka społeczna
 49. prawo (poziom kształcenia jednolite magisterskie)
 50. psychologia (poziom kształcenia: jednolite magisterskie)
 51. slawistyka
 52. socjologia
 53. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 54. stosunki międzynarodowe
 55. studia amerykanistyczne (American Studies)
 56. studia wschodnie
Aktualny program studiów dostępny jest na stronie www.mish.uw.edu.pl.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu dyscyplin i dziedzin naukowych. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen. Jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia się zarówno w systemie studiów międzydziedzinowych, jak i w ramach określonej dyscypliny naukowej.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów jednolitych magisterskich jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

 

Zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji - rozmowy kompetencyjnej. Do rozmowy kompetencyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów w zależności od miejsca na liście rankingowej. Maksymalna liczba punktów za wyniki na egzaminie maturalnym wynosi 100. Osoby, które po przeliczeniu punktów z egzaminów maturalnych uzyskają mniej niż 60 punktów, nie zostaną dopuszczone do rozmowy kompetencyjnej.

Próg kwalifikacji do rozmowy kompetencyjnej: 60 pkt.
Próg końcowy (minimalna liczba punktów z postępowania kwalifikacyjnego konieczna do zakwalifikowania na studia): 75 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2021

Próg kwalifikacji do rozmowy kompetencyjnej: 60 pkt.
Próg końcowy (minimalna liczba punktów z postępowania kwalifikacyjnego konieczna do zakwalifikowania na studia): 75 pkt.

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z*: język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, fizyka i astronomia/ fizyka, chemia, biologia,
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. słowacki,
j. szwedzki
 

P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 35%

*Nie można dwukrotnie wskazać tego samego języka obcego.

Sposób obliczania wyniku z przedmiotów maturalnych:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do studiowania na danym kierunku)

Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata.

W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy. O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając w trakcie rejestracji W IRK dwa tematy (wraz z bibliografią do każdego z nich) z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin. Komisja egzaminacyjna, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kompetencyjnej wynosi 100.

Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego to średnia arytmetyczna punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych i dodatkowego sprawdzianu predyspozycji.

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji do rozmowy kompetencyjnej: 60 pkt.
Próg końcowy (minimalna liczba punktów z postępowania kwalifikacyjnego konieczna do zakwalifikowania na studia): 75 pkt.

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z*: język łaciński i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, fizyka, chemia, biologia, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski
 

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 40%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 35%

*Nie można dwukrotnie wskazać tego samego języka obcego.

Sposób obliczania wyniku z przedmiotów maturalnych:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do studiowania na danym kierunku)

Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata.

W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy. O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając w trakcie rejestracji W IRK dwa tematy (wraz z bibliografią do każdego z nich) z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin. Komisja egzaminacyjna, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kompetencyjnej wynosi 100.

Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego to średnia arytmetyczna punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych i dodatkowego sprawdzianu predyspozycji.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji do rozmowy kompetencyjnej: 60 pkt.
Próg końcowy (minimalna liczba punktów z postępowania kwalifikacyjnego konieczna do zakwalifikowania na studia): 75 pkt.

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z**: łacina, greka klasyczna, polityka, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, geografia, język obcy nowożytny, informatyka, filozofia, chemia, fizyka, biologia

P. wyższy (HL) x 1

waga = 40%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Nie można dwukrotnie wskazać tego samego języka obcego.
 
Sposób obliczania wyniku z przedmiotów maturalnych:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do studiowania na danym kierunku)

Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata.

W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy. O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając w trakcie rejestracji W IRK dwa tematy (wraz z bibliografią do każdego z nich) z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin. Komisja egzaminacyjna, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kompetencyjnej wynosi 100.

Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego to średnia arytmetyczna punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych i dodatkowego sprawdzianu predyspozycji.

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji do rozmowy kompetencyjnej: 60 pkt.
Próg końcowy (minimalna liczba punktów z postępowania kwalifikacyjnego konieczna do zakwalifikowania na studia): 75 pkt.

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z**: łacina, greka klasyczna, informatyka, historia, sztuka, muzyka, ekonomia, geografia, język obcy nowożytny, filozofia, chemia, fizyka, biologia

P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Nie można dwukrotnie wskazać tego samego języka obcego.

Sposób obliczania wyniku z przedmiotów maturalnych:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do studiowania na danym kierunku)

Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata.

W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy. O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając w trakcie rejestracji W IRK dwa tematy (wraz z bibliografią do każdego z nich) z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin. Komisja egzaminacyjna, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kompetencyjnej wynosi 100.

Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego to średnia arytmetyczna punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych i dodatkowego sprawdzianu predyspozycji.

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji do rozmowy kompetencyjnej: 60 pkt.
Próg końcowy (minimalna liczba punktów z postępowania kwalifikacyjnego konieczna do zakwalifikowania na studia): 75 pkt.

ETAP I

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z**: język łaciński, greka klasyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny, filozofia, chemia, fizyka, biologia, informatyka

waga = 40%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 35%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Nie można dwukrotnie wskazać tego samego języka obcego.

Sposób obliczania wyniku z przedmiotów maturalnych:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

ETAP II

Dodatkowy egzamin wstępny (sprawdzający szczególne predyspozycje do studiowania na danym kierunku)

Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata.

W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy. O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając w trakcie rejestracji W IRK dwa tematy (wraz z bibliografią do każdego z nich) z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin. Komisja egzaminacyjna, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kompetencyjnej wynosi 100.

Wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego to średnia arytmetyczna punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych i dodatkowego sprawdzianu predyspozycji.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W trakcie rozmowy kompetencyjnej, prowadzonej wyłącznie w języku polskim, kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, będą mieli możliwość potwierdzenia przed komisją egzaminacyjną swoich kompetencji do studiowania w języku polskim.

W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 13-15 lipca 2021 r., godz. 9:00-18:00 (egzamin zostanie przeprowadzony w formie zdalnej przez Google Meet)

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do szóstego (tj. 6 pierwszych osób z listy wg liczby zdobytych punktów ) oraz LAUREACI (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego.

Dotyczy to następujących olimpiad:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

Terminy

Rozmowa kompetencyjna: 13-15 lipca 2021 r., godz. 9:00-18:00 (egzamin zostanie przeprowadzony w formie zdalnej przez Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20-22 lipca 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 23, 26 lipca 2021 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2021 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 29-30 lipca 2021 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych