Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sztuka pisania, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-SZP
Jednostka organizacyjna Wydział Polonistyki
Kierunek studiów Sztuka pisania
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 18
Limit miejsc 40
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrut.polon@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.polon.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 05.07.2021 23:59)

Powstanie kierunku Sztuka pisania stanowi konsekwencję rozwoju wiedzy i potrzeb rynku pracy otwierającego się coraz mocniej na szeroko pojmowaną kreatywność estetyczną oraz zapotrzebowania na interdyscyplinarnie zorientowanych specjalistów posiadających wszechstronne kompetencje pozwalające analizować nie tylko rzeczywistość polską, ale i problemy właściwe całemu zglobalizowanemu światu. Kierunek uczy studentów twórczego i krytycznego myślenia, selekcji i weryfikacji informacji, skutecznego i adekwatnego komunikowania się oraz precyzyjnego przekazywanie informacji. Studia mają charakter interdyscyplinarny: prezentują osiągnięcia naukowe i koncepcje intelektualne wypracowane na gruncie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo, językoznawstwo, retoryka, kulturoznawstwo) oraz nauk o mediach i komunikacji społecznej (medioznawstwo).

Sztuka pisania składa się z dwóch modułów kształcenia: teoretycznego i praktycznego.

Wiedza teoretyczna na temat różnych wymiarów współczesnej kultury, bibliologii i edytorstwa, historii literatury i języka ma być podstawą dla twórczej aktywności w sferze literatury, publicystyki oraz kultury artystycznej i medialnej. Stanowić ma niezbędne podłoże dla myślenia krytycznego, umiejętności interpretowania faktów, osadzania ich w kontekstach społecznych i kulturowych, pisania i redagowania tekstów literackich, publicystycznych i użytkowych, wprowadzania i edycji materiałów internetowych, interpretowania i rozumienia tekstów kultury, poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie.

Kierunek oferuje też zbiór przedmiotów praktycznych: Komputerowy skład tekstu, Edycja tekstów w Sieci, Grafika komputerowa, Projektowanie książki, Redakcja i korekta tekstu, Technika reportażu, Gatunki literatury popularnej i masowej, Zasady ortografii i interpunkcji, Kultura języka oraz warsztaty: Poetycki, Prozatorski, Małe formy publicystyczne, Teksty użytkowe, Krytyka literacka, muzyczna, filmowa, Tekst reklamowy, Sztuka kryminału i horroru. Wiele zadań studenci wykonują z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania komputerowego (mają do dyspozycji 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Adobe InDesigne).

Program studiów został podzielony na dwusemestralne bloki zajęć skoncentrowanych wokół kształcenia wiedzy oraz i umiejętności praktycznych z obszaru twórczego pisania (Creative writing).

W semestrze pierwszym i drugim ‒ student poznaje wiedzę z historii i teorii literatury, polskiej i zachodniej tradycji literackiej oraz kulturowej, które ukierunkowane są na zapoznanie studenta z wypracowaną przez stulecia refleksją nad technikami tworzenia dzieł literackich, sprawami kompozycji, zasadami gatunku. Osobny zespół zajęć wykorzystuje tę wiedzę i kształci praktyczne umiejętności w przygotowywaniu (pisaniu) tekstów literackich.

W semestrze trzecim i czwartym ‒ student otrzymuje wiedzę dotyczącą gatunków dziennikarskich i reklamowych. Zdobytą wiedzę wykorzystuje przy kształceniu umiejętności pisania oraz redagowania tekstów publicystycznych i użytkowych.

W semestrze piątym i szóstym ‒ student uzyskuje wiedzę dotycząca kultury i sztuki współczesnej ‒ najnowszych mediów oraz literatury i kultury popularnej. Wiedza ta jest wykorzystywana do kształtowania umiejętności pisania i redagowania tekstów obecnych w kulturze popularnej oraz sferze Internetu.

Zajęcia warsztatowe z obszaru twórczego pisania ‒ oprócz praktykujących pisarzy, krytyków literackich oraz poetów i twórców filmowych zatrudnionych na Wydziale Polonistyki ‒ poprowadzą zapraszani pisarze, literaci, ludzie mediów.

Absolwent Sztuki pisania zdobędzie kompetencje językowe oraz literackie techniki narracyjne pozwalające wypowiadać się w różnych stylach i formach gatunkowych: literatury wysokiej, publicystyki literackiej, publicystyki dziennikarskiej, literatury popularnej, tekstów i gatunków użytkowych oraz reklamowych i perswazyjnych. Pozyska umiejętności redagowania tekstów, korekty tekstów, świadomego i adekwatnego używanie języka jako narzędzia komunikacji. Będzie też wstępnie przygotowany do prowadzenia badań naukowych z zakresu edytorstwa, historii literatury, kultury popularnej, teorii kultury i mediów.

Oferta zajęć teoretycznych daje podstawy wiedzy humanistycznej i społecznej pozwalającej kontynuować naukę na kierunkach związanych z medioznawstwem, dziennikarstwem, literaturoznawstwem czy kierunkami realizowanymi w ramach dyscypliny nauki socjologiczne.

Sztuka pisania rozwija kompetencje warsztatowe autora pracującego dla nowych mediów, pisarza, publicysty, krytyka, twórczego uczestnika mediów elektronicznych, wykonawcy zawodów związanych z kulturą popularną. Kierunek zapewnia wiedzę oraz praktyczne umiejętności przydatne w zawodach związanych ze współczesną kulturą medialną. Po studiach absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • redakcjach pism,
 • wydawnictwach,
 • instytucjach związanych z nowymi mediami,
 • marketingu medialnym,
 • portalach internetowych,
 • jako copywriter, twórca literatury, krytyk literacki.

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2021

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, informatyka, j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki**

P. rozszerzony x 1

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*Język polski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie, w kolumnach 1 i 4
**Języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej – łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie, informatyka, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski**

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*Język polski na poziomie rozszerzonym lub bez poziomu może być wskazany dwukrotnie, w kolumnach 1 i 4
**Języki obce w kolumnach 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski*
albo
język A**
albo
literature and performance**

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, język obcy nowożytny***, filozofia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, przedmiot z grupy „sztuka”, polityka, technologia informacyjna w globalnym społeczeństwie (ITGS), technologia projektowania, nauka o środowisku (ES&S)

P. wyższy (HL) x 1

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*Język polski na poziomie wyższym (HL) może być wskazany dwukrotnie, w kolumnach 1 i 4
**W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
***Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski*
albo
język L1**

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, łacina, greka klasyczna, ekonomia, sztuka, muzyka, informatyka, język obcy nowożytny***

P. rozszerzony x 1

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*Język polski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie, w kolumnach 1 i 4
**W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
***Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski*
albo
język oryginalny matury**

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia sztuki, łacina, greka klasyczna, sztuka, muzyka, informatyka, polityka, socjologia, wiedza o społeczeństwie, antropologia, język obcy nowożytny***

waga = 65%

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

*Język polski może być wskazany dwukrotnie, w kolumnach 1 i 4
**Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
***Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego. Rozmowa dotyczy tylko osób niemających dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2.

Podczas rozmowy sprawdzana będzie znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie przez Kandydata studiów w języku polskim, w tym:

 • znajomość podstawowej terminologii językoznawczej z zakresu gramatyki opisowej języka (części zdania, części mowy, rodzaje zdań, klasyfikacje głosek) (0-25 pkt.);
 • znajomość podstawowej terminologii teoretycznoliterackiej (0-25 pkt.);
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem i interpretacji wybranego tekstu poetyckiego (0-25 pkt.);
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem i ustnego streszczenia wybranego tekstu naukowego lub popularno-naukowego poświęconego tematyce językoznawczej lub literaturoznawczej (0-25 pkt.).

Próg punktowy konieczny do uznania kompetencji językowych za wystarczające: 60 pkt.

Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 14 lipca 2021 r., godz. 12:00 (egzamin zostanie przeprowadzony w formie zdalnej na Google Meet)

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20-22 lipca 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 23, 26 lipca 2021 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2021 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 29-30 lipca 2021 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki