Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Artes Liberales, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-AL
Jednostka organizacyjna Wydział "Artes Liberales"
Kierunek studiów Artes Liberales
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 12
Limit miejsc 37
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja_al@al.uw.edu.pl
Adres WWW http://al.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Limit miejsc: 37, w tym: 25 miejsca w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 12 miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

 • Dziedziny: dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Dyscypliny: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia, nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki biologiczne

Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu

Studia II stopnia artes liberales to międzydziedzinowy program kształcenia adresowany do absolwentów interdyscyplinarnych i tradycyjnych kierunków studiów. Pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w ramach jednej z czterech ścieżek kształcenia. Studenci komponują plan studiów w dużej części samodzielnie – ponad 2/3 programu stanowią zajęcia do wyboru.

Ważnym celem kształcenia na kierunku artes liberales jest rozwijanie umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Służą temu seminaria dziedzinowe oraz kształcenie sprofilowane według zainteresowań studentów, realizowane poprzez wybór jednej ze ścieżek kształcenia.

W ramach studiów II stopnia na kierunku artes liberales realizowane są cztery ścieżki kształcenia:

 • ścieżka humanistyczno-społeczna
 • ścieżka humanistyczno-przyrodnicza
 • ścieżka społeczno-przyrodnicza
 • Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli)

Problematyka zajęć w obrębie poszczególnych ścieżek obejmuje między innymi:

 1. Ścieżka humanistyczno-społeczna
 • jednostki a społeczeństwo
 • hermeneutyczne i socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki
 • antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych
 • refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne
 • aktywne uczestnictwo w kulturze
 • metody analizy i interpretacji tekstów kultury
 • dzieło sztuki w kulturze
 1. Ścieżka humanistyczno – przyrodnicza
 • różnorodność biologiczna i kulturowa
 • animal studies
 • etologia ludzi i zwierząt
 • etyczne aspekty ekologii
 • filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych
 • sztuka ludzi i zwierząt
 1. Ścieżka społeczno-przyrodnicza
 • społeczne aspekty ekologii
 • zróżnicowanie społeczne i biologiczne
 • rozumienie granicy pomiędzy badaniami społecznymi i przyrodniczymi
 • nauki społeczne pomiędzy humanistyką i przyrodoznawstwem
 • społeczne i biologiczne aspekty płci
 • ewolucja biologiczna a dzieje społeczeństw
 • zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne
 1. Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli)
 • historia kultury
 • historia myśli
 • hermeneutyka tekstów kultury
 • różnorodność europejskich tradycji akademickich
 • akademickie użycie języka obcego

Zasady wyboru ścieżek kształcenia

O wyborze ścieżki kształcenia decyduje student, kierując się własnymi zainteresowaniami, poprzez wybór dwóch seminariów dziedzinowych oraz zajęć i kursów z odpowiedniego modułu kształcenia (humanistyczny, społeczny, przyrodniczy).

Zajęcia odbywają się w budynku Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72, w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia planowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Więcej informacji w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej kierunku: tutaj

Absolwent studiów II stopnia artes liberales

Absolwent artes liberales ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, pozwalającą mu swobodnie opisywać, analizować i rozumieć zjawiska z pogranicza tych nauk. Rozumie zależności między dyscyplinami w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych i potrafi zastosować tę wiedzę do analizy dzieł artystycznych, tekstów kultury i zjawisk społecznych. Rozumie rolę człowieka w przyrodzie.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej, interdyscyplinarnej pracy badawczej łączącej elementy nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. W szczególności absolwent potrafi samodzielnie formułować problemy i pytania badawcze, krytycznie odnosić się do tekstów naukowych w w/w dziedzinach oraz pisać teksty spełniające wymogi naukowości w języku polskim i języku obcym. Seminaria badawcze zapewniają absolwentom umiejętności warsztatowe pozwalające na kontynuację nauki na studiach doktoranckich.

Absolwent artes liberales jest gotów do podjęcia pracy w międzykulturowym i różnorodnym środowisku. Jest świadomy zmienności warunków panujących na rynku pracy i gotowy do kształcenia się przez całe życie.


Limit miejsc

37, w tym: 25 miejsc w I turze (w rekrutacji czerwcowo-lipcowej) oraz 12 miejsc w II turze (w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej)

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 70 punktów.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą - por. pkt. 1* lub które są tuż przed obroną - por. pkt. 2**.

* 1. kandydaci posiadający jeden z ww. dyplomów lub poświadczone przez uczelnię macierzystą zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej zawierające informację o ocenie na dyplomie zamieszczają skan tego dokumentu systemie IRK na swoim koncie rekrutacyjnym;

** 2. osoby przed obroną pracy dyplomowej zamieszczają w systemie IRK na swoim koncie rekrutacyjnym skan wydanego przez uczelnię macierzystą zaświadczenia potwierdzającego planowany termin obrony pracy dyplomowej wraz z informacją o średniej ze studiów. Osoby te są zobowiązane do przedstawienia (w systemie IRK) oryginału dyplomu lub zaświadczenia poświadczającego odbycie egzaminu dyplomowego wraz z informacją o ocenie na dyplomie najpóźniej w dniu poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną.

Niezałączenie do systemu IRK we wskazanym terminie skanu dokumentu potwierdzającego ocenę na dyplomie powoduje dyskwalifikację kandydata i przyznanie mu 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne przebiega na podstawie: 

 1. rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. oceny na dyplomie (licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnym).

Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do podjęcia studiów międzydziedziowych i interdyscyplinarnych. Tematykę rozmowy określa kandydat poprzez zgłoszenie dwóch tematów wraz z bibliografią do każdego z nich. Proponowane tematy powinny wykraczać poza zakres dotychczasowych studiów oraz nie mogą powtarzać problematyki pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej). Komisja egzaminacyjna przeprowadzi rozmowę na podstawie jednego z zaproponowanych tematów. W wyjątkowych wypadkach komisja egzaminacyjna może podczas rozmowy nawiązać także do drugiego tematu.

Proponowane przez kandydata tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny i odpowiadać następującym ścieżkom studiowania w Kolegium Artes Liberales:

 •     ścieżka humanistyczno-społeczna
 •     ścieżka humanistyczno-przyrodnicza
 •     ścieżka społeczno-przyrodnicza
 •     Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli).


Kandydaci zobowiązani są do załączenia proponowanych tematów (wraz z bibliografią do każdego z nich) na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym systemie IRK UW nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia.

Oceniając rozmowę kwalifikacyjną kandydata komisja uwzględni następujące kryteria:

 • umiejętność sformułowania tematu badawczego
 • interdyscyplinarny lub międzydziedzinowy charakter zaproponowanych tematów
 • znajomość zgłoszonej bibliografii tematu
 • predyspozycje do podjęcia studiów międzydziedzinowych

Z rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Za zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej uznaje się uzyskanie nie mniej niż 50 punktów.

Z oceny na dyplomie kandydat może uzyskać:

 • 20 punktów – ocena celujący
 • 15 punktów – ocena bardzo dobry
 • 10 punktów – ocena dobry plus
 • 5 punktów – ocena dobry

Uwaga: ocena dostateczna plus ani dostateczna nie kwalifikuje do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia artes liberales.

Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać 100 punktów. Suma punktów wyznacza miejsce kandydata w rankingu.

Osoby, które są zainteresowane studiowaniem ścieżki Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli) powinny móc wylegitymować się certyfikatem języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie co najmniej B2+.

Studenci programu artes liberales, ścieżki Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli) uczelni partnerskich (Uniwersytetu w Kolonii lub Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) przyjmowani są w ramach wzajemnego honorowania rekrutacji.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym zobowiązani są przedstawić dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej). W przypadku gdy kandydat nie posiada dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, komisja rekrutacyjna sprawdzi kompetencje językowe kandydata do studiowania na Wydziale „Artes Liberales” w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja sprawdza umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, a także umiejętności komunikacji w języku polskim, w tym prowadzenia dyskusji akademickiej.

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim na ww. kierunku (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

 Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów (100) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów na kierunku artes liberales z oceną celujący na dyplomie. Absolwenci kierunku artes liberales posiadający na dyplomie ocenę dobry, dobry plus, bardzo dobry otrzymują odpowiednio:

 • 90 punktów – ocena bardzo dobry
 • 80 punktów – ocena dobry plus
 • 70 punktów- ocena dobry

Liczba punktów wyznacza miejsce kandydata w rankingu.

Absolwenci kierunku artes liberales mogą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej na zasadach obowiązujących wszystkich kandydatów.

Kandydaci z uczelni zagranicznych zobowiązani są przedstawić dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej). W przypadku gdy kandydat nie posiada dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, komisja rekrutacyjna sprawdzi kompetencje językowe kandydata do studiowania na Wydziale „Artes Liberales".

W trakcie rozmowy na temat krótkiego tekstu (około 1 strony formatu A4), który na początku sprawdzianu kandydat czyta po cichu i streszcza ustnie komisji, komisja zadaje kandydatowi 5 pytań związanych z przeczytanym tekstem. Z każdego pytania kandydat może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Osobno oceniana jest (także na 5 pkt) umiejętność zaprezentowania się i prowadzenia konwersacji na tematy codzienne (umiejętność formułowania i opisywania doświadczeń, wydarzeń i aspiracji oraz umiejętność krótkiego uzasadnienia i wyjaśnienia swoich opinii i planów).

W sumie kandydat może zdobyć w trakcie rozmowy 30 pkt. Aby zaliczyć sprawdzian, kandydat musi zdobyć minimum 20 pkt. W trakcie rozmowy komisja sprawdza stopień zrozumienia przez kandydata tekstu pisanego, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, a także umiejętności komunikacji w języku polskim.

Punkty zdobyte ze sprawdzianu kompetencji językowych nie wliczają się do punktacji końcowej kandydata. Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 21 września 2021 r. 

Ogłoszenie wyników: 24 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2021 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales