Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Archaeology (Studies in English), stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-AR-ANG
Jednostka organizacyjna Wydział Archeologii
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 4
Limit miejsc 10
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekr.archeo@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.archeo.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)
 • Dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscyplina naukowa: archeologia

Nowe wyzwania, przed którymi stoi archeologia w XXI wieku oraz oczekiwania ze strony studentów na otrzymanie profesjonalnej wiedzy, która pozwoli im na jej praktyczne zastosowanie w wykonywanym po studiach zawodzie stoją u podstaw proponowanego programu archeologicznych studiów magisterskich prowadzonych w języku angielskim i skierowanych do kandydatów z całego świata, którzy chcą poznać kultury świata starożytnego, głównie związane z basenem Morza Śródziemnego oraz zaznajomić się z bioarcheologią i osteologią czy tafonomią kości. Bioarcheologia, jako dziedzina w archeologii oraz dokonania naukowców z Instytutu Archeologii UW, związanych z nią, stały się przyczynkiem do otworzenia studiów magisterskich w języku angielskim kilka lat temu. Obecnie stanowią one jedną ze składowych części ogólnego programu studiów, które skierowane są nie tylko do absolwentów archeologii, ale również do kandydatów po innych kierunkach, którzy marzą o wykopaliskach, podróżach do ciekawych miejsc i pracy z artefaktami, w tym kośćmi, znalezionymi podczas wypraw wykopaliskowych.

Student podczas swoich studiów zobowiązany będzie do wyboru dwóch seminariów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz towarzyszących im zajęć fakultatywnych, wykładu monograficznego oraz ogólnego. Wybrane zajęcia mają na celu przede wszystkim pogłębienie wiedzy fachowej, interdyscyplinarnej i z zakresu problemów współczesnej archeologii, oraz przygotowanie do napisania i obrony pracy magisterskiej.

Istotną rolę w programie nauczania podobnie, jak na studiach I stopnia stanowią studenckie praktyki:

 • badania powierzchniowe, które zazwyczaj odbywają się wiosną lub jesienią;
 • badania wykopaliskowe, które odbywają się przede wszystkim w miesiącach letnich. Wykopaliska są prowadzone przez pracowników Instytutu Archeologii UW zarówno w Polsce, jak i zagranicą, m.in. w Egipcie, w Gruzji, w Armenii, w Uzbekistanie, w Bułgarii, we Włoszech na Sycylii oraz w Ameryce Południowej i w wielu innych miejscach.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Szkoły Głównej, który od kilkunastu lat jest siedzibą Instytutu Archeologii UW.

Szczegółowe informacje na temat programu stacjonarnych studiów II stopnia z językiem wykładowym angielskim znajdują się stronie: http://www.archeologia.uw.edu.pl/en/studies

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu archeologii uzyskanego na kierunku archeologia w Instytucie Archeologii UW lub na innej uczelni, posiadającej akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunek archeologia (pod warunkiem, że program nauczania archeologii na tej uczelni na pierwszym stopniu studiów pokrywa się w 60% z programem nauczania w Instytucie Archeologii UW) zobowiązani będą zaliczyć przedmioty uzupełniające z zakresu wprowadzenia do archeologii, metodyki archeologicznych badań terenowych i dziejów cywilizacji w liczbie 300 godzin podczas studiów II stopnia.

Podczas studiów student nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności archeologii, oraz praktyczną wiedzę w zakresie opracowania cmentarzysk i pracy z kośćmi zwierzęcymi i szczątkami ludzkimi. Równocześnie otrzymuje wykształcenie ogólnohumanistyczne, pozwalające mu na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin w ramach badań interdyscyplinarnych.

Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do pracy samodzielnej oraz w placówkach naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, muzealnych i konserwatorskich.

Uzyskanie tytułu magistra archeologii oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia w badaniach wykopaliskowych, w myśl ustawy o ochronie zabytków, są niezbędne do otrzymywania koncesji na prowadzenie terenowych prac badawczych w Polsce.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu ustnego odbywającego się w języku angielskim, opartego w głównej mierze na lekturach z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów i na stronie jednostki w zakładce rekrutacja, które dotyczyć będą głównie ogólnych zagadnień archeologicznych wspólnych dla całej dziedziny nauki, w tym historii, metodologii archeologii, metodyki badań archeologicznych oraz specyfiki specjalizacji, którą kandydat chce się zająć na studiach II stopnia.

W przypadku kandydatów z zagranicy egzamin ustny może odbyć się również przy użyciu komunikatora internetowego przesyłającego także obraz, np. typu Skype, tak aby można było zidentyfikować kandydata, zgodnie z załączonymi przez niego w systemie IRK dokumentami.

Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 30 pkt.

Do pierwszej tury egzaminu w lipcu 2021 r. przystąpić będą mogli kandydaci posiadający dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów i prawidłowo zarejestrowani w systemie IRK.

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pktegzaminu ustnego oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach limitu miejsc.

W razie niewypełnienia limitu miejsc, we wrześniu 2021 roku po zakończeniu sesji poprawkowej, przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i egzaminów. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pkt z egzaminu ustnego oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach limitu miejsc.

Lista lektur do egzaminu:

 1. Bahn, P. (ed.), Archaeology: The Essential Guide to Our Human Past, Smithsonian Books, 2017
 2. Balme, J., Paterson, A. (ed.), Archaeology in Practice: a Student Guide to Archaeological Analyses, Oxford, 2014
 3. Coles, J.M., Experimental Archaeology, London, 2010
 4. Hodder, I., Hutson, S., Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology, Cambridge, 2003
 5. Renfrew,C., Bahn, P., Archaeology: Theories, Methods and Practice, London, 2012

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim

W przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej), kompetencje językowe kandydata zostaną sprawdzone podczas egzaminu ustnego na studia.

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku angielskim na ww. kierunku (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).

Lista akceptowanych dokumentów dostępna jest na stronie: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Dokumenty_potwierdzajace_jez.angielski_POL.pdf

 

Terminy

Egzamin: 20-21 września 2021 r. (egzamin zostanie przeprowadzony w formie hybrydowej - zdalnie lub stacjonarnie do wyboru przez kandydata)

UWAGA! Na studia II stopnia na kierunku Archaeology (Studies in English), po dokonanej rejestracji i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, prosimy o wskazanie preferowanej formy egzaminu - zdalna/stacjonarna, wysyłając maila na adres Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Archeologii rekr.archeo@uw.edu.pl

Ogłoszenie wyników: 24 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2021 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie.

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Archeologii