Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Archeologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-AR
Jednostka organizacyjna Wydział Archeologii
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 55
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekr.archeo@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.archeo.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)
 • Dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscyplina naukowa: archeologia

W roku akademickim 2019-2020 przypada 100-lecie Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. To wydarzenie oraz przystąpienie do Programu Zintegrowanych Działań na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) oraz nowy program studiów I stopnia skłoniły do przygotowania nowej koncepcji programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Archeologia.

Nowe wyzwania, przed którymi stoi archeologia w XXI wieku oraz oczekiwania ze strony studentów na otrzymanie profesjonalnej wiedzy, która pozwoli im na jej praktyczne zastosowanie w wykonywanym po studiach zawodzie stoją u podstaw proponowanego programu archeologicznych studiów magisterskich.

Student podczas swoich studiów zobowiązany będzie do wyboru jednego seminarium, które będzie obudowane zajęciami konwersatoryjnymi i praktycznymi. Zajęcia takie będą miały na celu pogłębienie wiedzy fachowej, interdyscyplinarnej i z zakresu problemów współczesnej archeologii i zarządzania dziedzictwem archeologicznym.

Ważnym elementem programu są „zajęcia wdrożeniowe”, które mają na celu przygotowanie do praktycznego zastosowania wyników pracy dyplomowej poza uczelnią (jest to m.in. opracowywanie materiałów z archeologicznych badań ratunkowych, organizacja projektów wystawienniczych, przygotowanie ścieżek dydaktycznych, projektów grantowych czy popularyzacja wiedzy archeologicznej).

Niewątpliwie zaletą nowego programu jest wprowadzenie zajęć, prowadzonych przez badaczy innych specjalności, jak chemików, botaników, geologów, konserwatorów i in., którzy blisko współpracują z archeologami podczas opracowywania zabytków.

W trakcie trwania studiów, podobnie, jak podczas studiów I stopnia, ważna będzie rola tutoringu, umożliwiająca indywidualną pracę studenta z wykładowcą, którą oprócz prawa do wyboru ścieżki kształcenia przez studenta, staje się dla niego motywacją do rozwoju własnych zainteresowań.

Istotną rolę w programie nauczania podobnie, jak na studiach I stopnia stanowią studenckie praktyki:

 • badania powierzchniowe, które zazwyczaj odbywają się wiosną lub jesienią;
 • badania wykopaliskowe, które odbywają się przede wszystkim w miesiącach letnich. Wykopaliska są prowadzone przez pracowników Instytutu Archeologii UW zarówno w Polsce, jak i zagranicą, m.in. w Egipcie, w Gruzji, w Armenii, w Uzbekistanie, w Bułgarii, we Włoszech na Sycylii oraz w Ameryce Południowej i w wielu innych miejscach;
 • praca warsztatowa/ praktyki muzealne. Zajęcia te w całości są poświęcone pracy nad materiałem archeologicznym w warunkach studyjnych w Instytucie Archelogii UW lub we współpracy z placówkami muzealnymi. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Szkoły Głównej, który od kilkunastu lat jest siedzibą Instytutu Archeologii UW.

Szczegółowe informacje na temat programu stacjonarnych studiów II stopnia znajdują się stronie www.archeologia.uw.edu.pl w zakładce zajęcia.

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu archeologii uzyskanego na kierunku archeologia w Instytucie Archeologii UW lub na innej uczelni, posiadającej akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunek archeologia (pod warunkiem, że program nauczania archeologii na tej uczelni na pierwszym stopniu studiów pokrywa się w 60% z programem nauczania w Instytucie Archeologii UW) zobowiązani będą zaliczyć przedmioty uzupełniające z zakresu wprowadzenia do archeologii, metodyki archeologicznych badań terenowych i dziejów cywilizacji w liczbie 300 godzin podczas studiów II stopnia.

Podczas studiów student nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności archeologii. Równocześnie otrzymuje wykształcenie ogólnohumanistyczne, pozwalające mu na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin w ramach badań interdyscyplinarnych.

Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do pracy samodzielnej oraz w placówkach naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, muzealnych i konserwatorskich.

Uzyskanie tytułu magistra archeologii oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia w badaniach wykopaliskowych, w myśl ustawy o ochronie zabytków, są niezbędne do otrzymywania koncesji na prowadzenie terenowych prac badawczych.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu ustnego, opartego w głównej mierze na lekturach z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów i na stronie jednostki w zakładce rekrutacja, które dotyczyć będą głównie ogólnych zagadnień archeologicznych wspólnych dla całej dziedziny nauki, w tym historii, metodologii archeologii, metodyki badań archeologicznych oraz specyfiki specjalizacji, którą kandydat chce się zając na studiach II stopnia.

Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 30 pkt.

Do pierwszej tury egzaminu w lipcu 2021 r. przystąpić będą mogli kandydaci posiadający dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów i prawidłowo zarejestrowani w systemie IRK.

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pktegzaminu ustnego oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach limitu miejsc.

W razie niewypełnienia limitu miejsc, we wrześniu 2021 roku po zakończeniu sesji poprawkowej, przeprowadzona zostanie II tura rejestracji i egzaminów. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w I turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 17 pkt z egzaminu ustnego oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach limitu miejsc.

Lista lektur do egzaminu:

 1. Abramowicz, A., Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa 1991 lub Bahn, P., Historia archeologii, wyd. Arkady, 2019 (w zależności od zainteresowań kandydata)
 2. Ashmore, W., Sharer, R.J., Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do archeologii, Kraków 2008
 3. Barker, Ph., Techniki wykopalisk archeologicznych, Warszawa 1994 lub W. Brzeziński (red.), Metody badań wykopaliskowych, Warszawa 2000
 4. Johnson, M., Teoria archeologii. Wprowadzenie, Kraków 2013
 5. Ławecka, D., Wstęp do archeologii, Warszawa 2000 lub Hodder, I., Czytanie przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji archeologii, Poznań 1995
 6. Renfrew, C.,Bahn, P., Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa, 2002

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (zgodny z wymogami określonymi w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej), kompetencje językowe kandydata zostaną sprawdzone podczas egzaminu ustnego na studia.

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim na ww. kierunku (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 20-21 września 2021 r. (egzamin zostanie przeprowadzony w formie hybrydowej - zdalnie lub stacjonarnie do wyboru przez kandydata)

UWAGA! Na studia II stopnia na kierunku Archeologia, po dokonanej rejestracji i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, prosimy o wskazanie preferowanej formy egzaminu - zdalna/stacjonarna, wysyłając maila na adres Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Archeologii rekr.archeo@uw.edu.pl

Ogłoszenie wyników: 24 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2021 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie.

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Archeologii