Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Europeistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-EUSE
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Kierunek studiów Europeistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 80
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wnpism@uw.edu.pl
Adres WWW https://wnpism.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 16.07.2021 23:59)

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW.

Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

 • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
 • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
 • opracowywanie strategii decyzyjnych;
 • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, oraz w siedzibie Centrum Europejskiego, Al. Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Aktualny program studiów dostępny na stronie https://wnpism.uw.edu.pl/

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 200 pkt.

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe punkty w rekrutacji można otrzymać za:

 • ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą plus oraz dobrą uzyskaną na dyplomie w przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunku: europeistyka – integracja europejska, europeistyka – studia europejskie lub inne studia I stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym,
 • ocenę celującą oraz bardzo dobrą uzyskaną na dyplomie w przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunku innym niż wymienione powyżej.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na podstawie wybranego przez kandydata tekstu naukowego podanego do wiadomości kandydatów na stronie IRK. Teksty obejmują następujące obszary:

 • migracje w Europie,
 • konflikty w Europie,
 • religie w Europie,
 • Europa a świat,
 • bezpieczeństwo w Europie,
 • Europa ojczyzn a Europa federacyjna.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 300 pkt. Punkty będą przyznawane w następujących kategoriach:

 • za analizę zawartości merytorycznej tekstu – 0-100 pkt.
 • za wnioskowanie, syntezę i formułowanie opinii – 0-100 pkt.
 • za posługiwanie się kategoriami nauk społecznych – 0-50 pkt.
 • języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-50 pkt.

Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje przyznaniem kandydatowi 0 punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym i oznacza brak możliwości zakwalifikowania kandydata na studia. Rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie rzeczywistym.

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową punktów uzyskanych przez kandydatów według następującego wzoru:

W = R + B lub L

gdzie:

R – liczba punktów uzyskana podczas rozmowy kwalifikacyjnej (od 0 do 300 pkt.);

B – 50 pkt. za dyplom licencjata z oceną na dyplomie: dobrą, dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą uzyskaną na kierunku:

 • europeistyka – integracja europejska,
 • europeistyka – studia europejskie,
 • europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym.

L – 50 pkt. za dyplom licencjata z oceną na dyplomie bardzo dobrą lub celującą uzyskaną na kierunku innym niż wymienione powyżej.

 Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia to 350 pkt.

Lista tekstów naukowych do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Ocena kompetencji językowych kandydata prowadzona jest niezależnie od oceny merytorycznej. Punktacja za rozmowę sprawdzającą znajomość języka polskiego nie jest wliczana do punktacji końcowej.

Podczas rozmowy kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny:

 • zasobu słownictwa – 0-10 pkt.
 • poprawności gramatycznej wypowiedzi – 0-10 pkt.
 • stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-10 pkt.

Próg kwalifikacji: 16 pkt.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 22 lipca 2021 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 22 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 29 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 30 lipca, 2-3 sierpnia 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 4-5 sierpnia 2021 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 6, 9 sierpnia 2021 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych