Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-JIS
Jednostka organizacyjna Wydział Socjologii
Kierunek studiów Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej sekretariat_dyd@is.uw.edu.pl
Adres WWW http://www.jis.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Język i Społeczeństwo to interdyscyplinarne studia II stopnia, kształci specjalistów posiadających pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i o specyfice dyskursów społecznych i specjalistycznych, posiadających umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji, potrafiących zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.

Studia trwają 4 semestry i mają wartość 120 ECTS.

Oryginalność kierunku Język i społeczeństwo wynika z połączenia wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych, wypracowanej w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym, metodologii stosowanej przez obie nauki oraz praktyki analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych. W programie studiów ważne jest kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się, co jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed społeczeństwem opartym na wiedzy.

W trakcie studiów studenci uczą się jak:

 • łączyć dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną
 • zdobywać, selekcjonować, przetwarzać, analizować i interpretować dane oraz informacje
 • planować i realizować (indywidualne i zespołowe) projekty badawcze z zakresu analizy komunikacji i dyskursów społecznych przy użyciu metodologii wypracowanej przez socjologię i lingwistykę (jakościowa i ilościowa analiza treści; badania etnograficzne; deliberacje i sondaż deliberatywny; badania korpusowe; analiza konwersacyjna, lingwistyczna i retoryczna)
 • analizować dyskursy publiczne dotyczące tematów poruszanych w Polsce oraz w wybranych regionach Europy i świata
 • krytycznie analizować dyskursy specjalistyczne (z zakresu prawa, gospodarki, kultury, reklamy, marketingu, PR)
 • analizować dyskurs wizualny oraz komunikacyjne aspekty przestrzeni publicznej i designu
 • przekładać teksty specjalistyczne (np. z zakresu prawa, gospodarki, kultury) na język potoczny
 • opisywać relacje pomiędzy tekstem a obrazem
 • krytycznie analizować dyskursy instytucji publicznych i organizacji społecznych
 • identyfikować specyfikę przekazu w zależności od wykorzystywanego medium
 • krytycznie analizować debaty publiczne (np. polityczne i publicystyczne), między innymi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych
 • diagnozować problemy komunikacyjne i społeczne na potrzeby badań rynkowych, marketingu oraz PR
 • analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie lub neutralizacja konfliktów
 • skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych, międzykulturowych oraz instytucjonalnych

Absolwenci JiS mają wszechstronną, wieloaspektową wiedzę teoretyczną, metodologiczną i praktyczną z zakresu komunikowania społecznego i analizy dyskursu oraz potrafią poddawać ją krytycznej ewaluacji oraz stosować w życiu zawodowym i społecznym. Są przygotowani do podjęcia pracy wymagającej kreatywnego realizowania zadań związanych z komunikacją w takich obszarach jak:

 • media
 • agencje reklamowe, marketingowe i brandingowe
 • instytucje kultury
 • ośrodki badania opinii
 • instytucje administracji publicznej
 • organizacje pożytku publicznego

Interdyscyplinarny charakter JiS sprawia, że absolwent zdobywa umiejętności szczególnie pożądane na rynku pracy wymagającym elastyczności, kreatywności i samodzielności pracowników.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Socjologii na Karowej 18. Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie http://jis.uw.edu.pl/.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Od kandydatów oczekuje się: zainteresowania problemami społecznymi i językowymi; zainteresowania zagadnieniami dyskursu publicznego oraz komunikacji społecznej; posiadania podstawowych umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętności myślenia analitycznego.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów;
 • oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku jej braku – z egzaminu dyplomowego);
 • punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyła czterech lektur z listy opublikowanej w późniejszym  terminie (określonym w ogólnej części uchwały rekrutacyjnej) w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest wybór tych kandydatów, którzy posiadają podstawowe umiejętności interpretowania tekstów naukowych i tekstów kultury oraz umiejętność myślenia analitycznego.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej:

 • znajomość zalecanych tekstów,
 • umiejętności interpretowania zalecanych tekstów,
 • spójność i logika odpowiedzi,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Odpowiedzi kandydatów będą oceniane pod względem poziomu spełniania tych kryteriów. Każdemu z nich przypisana jest waga 25% oceny końcowej z rozmowy kwalifikacyjnej.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • średnią ocen mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 – co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów) – co stanowi 20% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych;
 • maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 60 – co stanowi 60% maksymalnej liczy punktów rekrutacyjnych.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.
Minimalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia, wynosi 40.

Literatura do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Janion, Maria (2006) fragment: Polonia Powielona (w:) Niesamowita Słowiańszczyzna, strony: 257-299. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kostro, Monika, Wróblewska-Pawlak, Krystyna (2013) Formy adresatywne jako środek jawnej i ukrytej deprecjacji kobiet polityków w polskim dyskursie polityczno-medialnym. Tekst i Dyskurs - Text und Diskurs" 6/2013: 153-168.
 • Krzyżanowski, Michał (2020) "Discursive shifts and the normalisation of racism: imaginaries of immigration, moral panics and the discourse of contemporary right-wing populism", Social Semiotics 30 (4): 503-527.
 • Łesyszak, Mirosław (2001) Mity opowieści reklamowej (w:) Praktyki opowiadania, Bogdan Owczarek, Zofia Mitosek, Wincenty Grajewski (red.), strony: 321-340. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydaw­ców Prac Naukowych Universitas.

Wyżej wymienione teksty są dostępne na stronie kierunku Język i społeczeństwo.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 40% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.
Kandydaci, którzy nie legitymują się honorowanym przez UW dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego, mają możliwość potwierdzenia znajomości tego języka podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kompetencje językowe kandydatów sprawdzane są na podstawie odpowiedzi na pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Ocena kompetencji wyrażona jest na skali 2-5, gdzie 2 oznacza niedostateczna a 5 – bardzo dobra. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania potwierdzenia kompetencji językowych wynosi 3. Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B2+.

W przypadku kandydatów, którzy legitymują się honorowanymi przez Uniwersytet Warszawski dokumentami poświadczającymi znajomość języka polskiego na poziomie B2+ lub wyższym odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie będą oceniane pod względem kompetencji językowych.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 17 września 2021 r., (egzamin zostanie przeprowadzony w formie zdalnej)

Ogłoszenie wyników: 23 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 24, 27 września 2021 r., godz. 10:00-14:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2021 r., godz. 10:00-14:00

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Socjologii