Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, stacjonarne

Szczegóły
Kod S2-MISH
Jednostka organizacyjna Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Kierunek studiów Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@mish.uw.edu.pl
Adres WWW http://www.mish.uw.edu.pl/
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 13.09.2021 23:59)

Studia w Kolegium MISH przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych.

Dziedzina nauk humanistycznych:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce

Dziedzina nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzydziedzinowych o zakresie ogólnym i szczegółowym: zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu), zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy). Studia MISH kształtują samodzielność naukową: student sam stawia sobie cele edukacyjne i pracuje z wybranym przez siebie opiekunem naukowym (tutorem).

Studenci MISH realizują zajęcia w wybranych przez siebie jednostkach Uniwersytetu.

W ramach studiów w Kolegium MISH student ma możliwość uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku.

Do wyboru studenci mają następujące kierunki:

 1. archeologia
 2. artes liberales
 3. bezpieczeństwo wewnętrzne
 4. bioetyka
 5. Data Science and Business Analytics
 6. dziennikarstwo i metaloznawstwo
 7. ekonomia
 8. etnologia i antropologia kulturowa
 9. europeistyka
 10. fennistyka (od r. akad. 2020/21)
 11. filologia angielska (English Studies)
 12. filologia bałtycka
 13. filologia iberyjska
 14. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 15. filologia polska
 16. filologia romańska
 17. filologia rosyjska
 18. filologia włoska
 19. filozofia
 20. finanse i rachunkowość
 21. geografia
 22. germanistyka
 23. historia
 24. historia i kultura Żydów
 25. historia sztuki
 26. hungarystyka
 27. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 28. informatyka i ekonometria
 29. International Economics
 30. język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 31. kognitywistyka
 32. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
 33. kryminologia
 34. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
 35. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 36. lingwistyka stosowana
 37. muzykologia
 38. orientalistyka – afrykanistyka
 39. orientalistyka – arabistyka
 40. orientalistyka – egiptologia (od r. akad 2021/22)
 41. orientalistyka – hebraistyka
 42. orientalistyka – indologia
 43. orientalistyka – iranistyka
 44. orientalistyka – japonistyka
 45. orientalistyka – koreanistyka (od r. akad. 2020/21)
 46. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego (od r. akad. 2021/22)
 47. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia
 48. orientalistyka – sinologia
 49. orientalistyka – turkologia − poziom kształcenia: drugiego stopnia
 50. pedagogika
 51. politologia
 52. slawistyka
 53. socjologia
 54. socjologia cyfrowa (od r. akad. 2021/22)
 55. socjologia stosowana i antropologia społeczna
 56. stosunki międzynarodowe
 57. studia amerykanistyczne (American Studies)
 58. studia regionalne i lokalne
 59. studia wschodnie

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie www.mish.uw.edu.pl.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu dyscyplin i dziedzin naukowych. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen. Jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia się zarówno w systemie studiów międzydziedzinowych, jak i w ramach określonej dyscypliny naukowej.

Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów II stopnia jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

1. Kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym licencjata lub magistra, będący absolwentami Kolegium MISH UW lub innych studiów MISH w Polsce przechodzą postępowanie kwalifikacyjne polegające na konkursie ocen na dyplomie ukończenia studiów.

2. Pozostali kandydaci (posiadający dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny) przechodzą postępowanie kwalifikacyjne składające się z konkursu ocen na dyplomie oraz rozmowy kompetencyjnej.

O tematyce rozmowy decydują sami kandydaci, zgłaszając w trakcie rejestracji w IRK dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin. Zgłoszone tematy nie mogą powtarzać tematu i zagadnienia omówionego w pracy dyplomowej.

Komisja kwalifikacyjna, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom.

3. Kandydaci wymienieni w pkt. 1 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów mogą otrzymać maksymalnie 70 pkt.

Zasada przeliczania ocen na dyplomie studiów wyższych jest następująca:

 • ocena bardzo dobry z wyróżnieniem – 70 punktów,
 • ocena bardzo dobry – 60 punktów,
 • ocena dobry plus – 50 punktów
 • ocena dobry – 40 punktów,
 • ocena dostateczny plus – 30 punktów
 • ocena dostateczny – 20 punktów.

Na pierwszy rok studiów II stopnia w Kolegium MISH zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

4. Kandydaci wymienieni w pkt. 2 z konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów oraz sprawdzianu predyspozycji (rozmowa kompetencyjna) mogą otrzymać maksymalnie 70 punktów, przy czym:

 • z konkursu ocen na dyplomie – maksymalnie 35 punktów
 • ze sprawdzianu predyspozycji – maksymalnie 35 punktów.

Zasada przeliczania ocen na dyplomie jest następująca:

 • ocena bardzo dobry z wyróżnieniem – 35 punktów,
 • ocena bardzo dobry – 30 punktów,
 • ocena dobry plus – 25 punktów
 • ocena dobry – 20 punktów,
 • ocena dostateczny plus – 15 punktów
 • ocena dostateczny – 10 punktów.

Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen na dyplomie oraz z rozmowy kompetencyjnej. Z rozmowy kompetencyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 35 punktów. Uzyskanie przez kandydata 0 punktów z rozmowy kompetencyjnej daje zerowy wynik w punktacji łącznej. Na I rok studiów II stopnia w Kolegium MISH zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W trakcie rozmowy kompetencyjnej, prowadzonej wyłącznie w języku polskim kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego, będą mieli możliwość potwierdzenia przed Komisją swoich kompetencji do studiowania w języku polskim.

W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kompetencyjna: 22 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 24 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29 - 28 września 2021 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych