Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sustainable Development, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SD
Jednostka organizacyjna Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Kierunek studiów Sustainable Development
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rek.msos@uw.edu.pl
Adres WWW http://test.msos.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.04.2021 00:00 – 05.07.2021 23:59)

Kierunek studiów Sustainable Development II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzony jest w języku angielskim przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS).

Społeczeństwa na całym świecie stają dziś przed poważnym wyzwaniem: przemyśleniem na nowo swojego modelu rozwoju w celu stworzenia podstaw dla bardziej zrównoważonej, pozytywnej i sprawiedliwej przyszłości. To wyzwanie wymaga interdyscyplinarnego podejścia, wzajemnych powiązań między różnymi dziedzinami badań, wspólnego zaangażowania potencjału naukowo-dydaktycznego oraz pogłębionej współpracy z otoczeniem. Studia Sustainable Development (SD) są odpowiedzią na to wyzwanie.

Ideą przewodnią kształcenia na kierunku SD jest interdyscyplinarność. Odzwierciedla to organizacja procesu kształcenia polegająca na harmonijnym zaangażowaniu pod przewodnictwem i przy zaangażowaniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem ośmiu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedmiotów będą zapraszały do prowadzenia zajęć osoby
z instytucji zewnętrznych zgodnie z potrzebami merytorycznymi odpowiadającymi na dynamicznie rozwijające się procesy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i kierunki prowadzonych badań naukowych.

W prowadzeniu zajęć będą uczestniczyć przedstawiciele biznesu, administracji i organizacji społecznych. W zależności od możliwości zapraszani będą przedstawiciele innych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy (visiting professors). Studia SD oferują zintegrowaną wiedzę, jej szerokie, ale dogłębne zrozumienie w różnych obszarach nauki. Wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane w trakcie studiów wspomagają kształtowanie indywidualnego poglądu na świat, budując otwarty, ale i krytyczny stosunek do zmieniającej się rzeczywistości. Studenci w trakcie procesu dydaktycznego mają okazję zdobycia wielu globalnych kompetencji i praktycznych umiejętności odpowiadających potrzebom kształcenia kadr o szczególnych, różnorodnych i wszechstronnych kompetencjach. Doświadczenie płynące z krajów, gdzie zrównoważony rozwój jest mocniej umocowany w rządzeniu i zarządzaniu wskazuje, że osoby po tego rodzaju studiach należą do pozytywnie dostrzeganych podczas aplikacji na ważne stanowiska kierownicze i doradcze

Kierunek studiów nie zamyka się w jednej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Jest realizowany na pograniczu dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i humanistycznych; w dyscyplinach: nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki, prawne i społeczne, oraz zajęcia z filozofii, komunikacji społecznej i przedsiębiorczości.

Przedmioty na kierunku SD zostały zebrane w moduły przypisane poszczególnym semestrom. I tak przedmioty prowadzone w I semestrze wprowadzają do zagadnień zrównoważonego rozwoju z perspektywy środowiskowej, gospodarczej i społeczno-prawnej. W semestrze II studenci zapoznają się z procesami planowania i zarządzania oraz korzystania z surowców i analizy ekonomicznej a także korzystania z edukacji i komunikacji w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Studenci mają możliwość wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Semestr III oferuje przegląd najlepszych, obecnie stosowanych praktyk i narzędzi wspierających procesy zrównoważonego rozwoju. Większość zajęć w tym semestrze ma charakter praktycznych projektów z udziałem praktyków i ekspertów spoza UW. Semestr IV poświęcony jest pisaniu pracy magisterskiej i temu służy również badawcze studium terenowe w organizacjach i instytucjach wybranych zgodnie z tematyką realizowanych prac. Formy realizacji modułów kształcenia stosowane na SD to: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatoria, warsztaty i practicum a także ćwiczenia terenowe i seminaryjne wycieczki na obiekty przyrodnicze, inżynierskie i kulturowe.

Interdyscyplinarność wiedzy i różnorodność oferty dydaktycznej na kierunku Sustainable Development pozwalają zdobyć wszechstronne wykształcenie akademickie przydatne do wykonywania różnorodnych zawodów. Absolwenci studiów SD będą przygotowani do podejmowania pracy w sektorach: publicznym, prywatnym i non-profit, w organizacjach międzynarodowych lub krajowych; w ośrodkach badawczych i analitycznych. W szczególności w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska przyrodniczego, gospodarką odpadami, rozwojem lokalnym i regionalnym, w firmach doradczych, w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz biznesie.

Z uwagi na interdyscyplinarność kierunku i udział kadry z wielu wydziałów Uniwersytetu zajęcia będą odbywały się na różnych wydziałach UW, większość zajęć będzie miała miejsce na kampusie Ochota.

Więcej informacji o kierunku UCBS na stronach http://ucbs.uw.edu.pl

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim oraz dyplomem zagranicznym

Próg kwalifikacji: 55 punktów

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce:

O przyjęcie na dwuletnie studia drugiego stopnia w języku angielskim mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. 

 1. dla kandydatów z dyplomem uzyskanym zagranicą:

Kandydaci z dyplomem zagranicznym kwalifikowani są na podstawie takich samych zasad, jak osoby z dyplomami uzyskanymi w Polsce.

Kryteria przyjęcia na studia

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone na podstawie:

1. Średniej arytmetycznej ocen ze studiów. Maksymalnie można otrzymać 60 pkt.

Średnia ocen ze studiów zostanie przeliczona na punkty w następujący sposób:

Średnia

Punktacja

 

Średnia

Punktacja

średnia < lub = 3,00

0 pkt.

 

 

średnia > 3,00

1,5 pkt.

średnia > 4,00

31,5 pkt.

średnia > 3,05

3 pkt.

średnia > 4,05

33 pkt.

średnia > 3,10

4,5 pkt.

średnia > 4,10

34,5 pkt.

średnia > 3,15

6 pkt.

średnia > 4,15

36 pkt.

średnia > 3,20

7,5 pkt.

średnia > 4,20

37,5 pkt.

średnia > 3,25

9 pkt.

średnia > 4,25

39 pkt.

średnia > 3,30

10,5 pkt.

średnia > 4,30

40,5 pkt.

średnia > 3,35

12 pkt.

średnia > 4,35

42 pkt.

średnia > 3,40

13,5 pkt.

średnia > 4,40

43,5 pkt.

średnia > 3,45

15 pkt.

średnia > 4,45

45 pkt.

średnia > 3,50

16,5 pkt.

średnia > 4,50

46,5 pkt.

średnia > 3,55

18 pkt.

średnia > 4,55

48 pkt.

średnia > 3,60

19,5 pkt.

średnia > 4,60

49,5 pkt.

średnia > 3,65

21 pkt.

średnia > 4,65

51 pkt.

średnia > 3,70

22,5 pkt.

średnia > 4,70

52,5 pkt.

średnia > 3,75

24 pkt.

średnia > 4,75

54 pkt.

średnia > 3,80

25,5 pkt.

średnia > 4,80

55,5 pkt.

średnia > 3,85

27 pkt.

średnia > 4,85

57 pkt.

średnia > 3,90

28,5 pkt.

średnia > 4,90

58,5 pkt.

średnia > 3,95

30 pkt.

średnia > 4,95

60 pkt.

2. Wyniku egzaminu w języku angielskim sprawdzającego wiedzę kandydatów na temat zrównoważonego rozwoju. Wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju będzie oceniana przez przedstawicieli kadry kierunku Sustainable Development.

W przypadku osób nieposiadających dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, podczas egzaminu zostanie dokonana ocena biegłości językowej. Kandydaci, którzy nie wykażą się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 nie będą brani pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Biegłość językowa kandydatów na poziomie B2 - ESOKJ będzie oceniana przez zaproszonego do udziału w komisji rekrutacyjnej przedstawiciela Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW lub Szkoły Języków Obcych.

Zagadnienia egzaminacyjne

Here are specific questions which will be asked during the exam.

1. The history of sustainable development

 • What do you know about Agenda 2030?
 • Could you provide some examples of any important international commitments towards achieving sustainability other than Agenda 2030?

2. How do we measure progress

 • The 17 Sustainable Development Goals of the Agenda 2030 along with a related set of targeted measures are specific indicators of progress in achieving Agenda 2030.
 • Could you provide an example of any specific target set up in relation to 17 SDGs?
 • Could you provide any examples of a specific methodology or indicator for monitoring progress in achieving sustainability?

3. The sustainable development goals SDGs

 • What do you know about Sustainable Development Goals?
 • Which SDGs, in your opinion, are particularly important in achieving progress towards sustainability in the World?

4. Social Inclusion

 • Which SDG contributes the most towards social inclusion?
 • Could you provide any examples of problems and barriers in achieving social inclusion in your country?

5. Education for All

 • Which SDG contributes the most to the achievement of good quality education for all?
 • Could you provide examples of activities which can contribute to the achievement of good quality education?

6. Health for All

 • Which SDG contributes the most to the achievement of good health and well-being?
 • Could you provide examples of activities which can contribute to the achievement of good health and well-being?

7. Food Security

 • Which SDG contributes the most to the achievement of food security?
 • Could you explain the relationships between food security and environmental changes?

8. Planetary boundaries and biodiversity

 • What are the most alarming symptoms of biodiversity loss? How is this connected with sustainability?
 • How can you contribute to protecting biodiversity?

9. Capital approach to sustainable development

 • How do you understand the term “Capital”. Could you explain what can be considered “capital” in achieving sustainability?
 • How do you understand the statement “Culture is a driver and enabler of sustainable development and essential for achieving the 2030 Agenda”? Can culture be considered capital?

10. The role of institutions in building frameworks to measure sustainable development

 • What institutions on the highest level are responsible for measuring progress in achieving SDGs?
 • What institution in your country is responsible for measuring progress in achieving sustainability?

11. Climate change

 • Which SDG contributes the most taking action towards climate protection?
 • What are the most alarming symptoms of climate changes? How is this connected with sustainability?

12. Sustainable transport

 • How do you understand the term “sustainable transport’?
 • Could you provide examples of systemic (big scale) solutions which contribute towards sustainable transport?


To find the answers to the above questions candidates may look through the following resources:

on-line publication: UNESCO moving forward the 2030 Agenda for Sustainable Development

website: SDGs Knowledge Platform

Z egzaminu kandydat może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Nieobecność na egzaminie powoduje niezakwalifikowanie kandydata na studia i przyznanie mu zera (0) punktów na liście rankingowej.

Maksymalnie w postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 100 punktów.

Minimalna liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagana do zakwalifikowania na studia wynosi 55 punktów.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 12-13 lipca 2021 r., godz. 10:00-15:00 (egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie)

Ogłoszenie wyników: 16 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 19-21 lipca 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 22-23 lipca 2021 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 26-27 lipca 2021 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne dla studentów spoza UE/EFTA (strony umowy o EOG) oraz Szwajcarii - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem