Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Socjologia interwencji społecznych, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-SIS
Jednostka organizacyjna Wydział Socjologii
Kierunek studiów Socjologia interwencji społecznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej sekretariat_dyd@is.uw.edu.pl
Adres WWW http://www.is.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Socjologia interwencji społecznych to kierunek dla osób, które ukończyły studia (co najmniej) licencjackie z szeroko pojętego pola nauk społecznych, np. socjologii, ekonomii, prawa, politologii, psychologii, zarządzania i kierunków pokrewnych.

Celem studiów jest kształcenie badaczek i badaczy społecznych, którzy będą rozumieli przebieg i konsekwencje programów interwencji społecznej oraz będą potrafili poddawać je pogłębionej analizie, uwzględniając ich szerszy, społeczny i gospodarczy kontekst.

Program studiów, bazujący na międzynarodowych wzorcach aktywności naukowej i nauczania w obszarze public sociology, kładzie nacisk na kształtowanie umiejętności metodologicznych i eksperckich niezbędnych do świadomego analizowania i kształtowania polityk publicznych.

Absolwent/ka kierunku będzie osobą, która głęboko rozumie związek procesów zmiany społecznej z kwestiami i problemami ładu zbiorowego, dobrze orientuje się w najnowszych trendach w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji interwencji społecznych, ale też – i to jest unikalne w naszej propozycji – będzie miał/a wiedzę i kompetencje mocno osadzone w praktyce, zweryfikowane dzięki konstrukcji programu studiów zbudowanego wokół zajęć badawczych i warsztatowych realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi, adresujących realne kwestie istotne w życiu zbiorowym i będące przedmiotem polityk publicznych.

Absolwentki i absolwenci kierunku mogą pracować w takich miejscach jak:

 • analityczne departamenty administracji publicznej w Polsce, w organizacjach ponadnarodowych i międzynarodowych;
 • merytoryczne wydziały jednostek samorządu terytorialnego (np. wydziały zdrowia, pomocy społecznej, edukacji czy polityki senioralnej w urzędach miast, gmin czy województw);
 • think tanki polskie, europejskie, międzynarodowe analizujące polityki publiczne;
 • działy analityczne firm i organizacji pozarządowych działających w sektorze publicznym lub współpracujących z sektorem publicznym (np. oferujących usługi społeczne użyteczności publicznej);
 • firmy badawcze oferujące analizy, badania i ekspertyzy dotyczące polityk publicznych, administracji samorządowej, trzeciego sektor.

Zajęcia na pierwszym roku studiów mają przede wszystkim zbudować teoretyczne i metodologiczne podstawy konieczne do pracy analitycznej i eksperckiej.

Drugi rok studiów jest podporządkowany realizacji projektu grupowego realizowanego w ścisłej kooperacji z partnerem zewnętrznym (np. organizacją sektora publicznego - administracji publicznej lub samorządowej, organizacją pozarządową, związkiem zawodowym, przedsiębiorstwem etc.).

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny dowolnego kierunku. Od kandydatów na studia II stopnia na kierunku socjologia interwencji społecznych oczekiwana jest znajomość podstawowych pojęć socjologicznych; wiedzy na temat struktur i instytucji społecznych, rodzajów więzi społecznych; zróżnicowania społecznego i kulturowego. Kandydaci powinni też umieć zinterpretować przeszłe i bieżące wydarzenia społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) przy pomocy pojęć i teorii socjologicznych oraz zaprojektować proste badanie socjologiczne z wykorzystaniem zarówno jakościowych jak i ilościowych metod badawczych.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów
 • oceny z pracy dyplomowej (a w przypadku braku – z egzaminu dyplomowego)
 • punktów z egzaminu kompetencyjnego

Celem egzaminu kompetencyjnego jest wybór tych kandydatów, którzy przejawiają zdolności myślenia o świecie społecznym w sposób socjologiczny oraz potrafią posługiwać się podstawowymi pojęciami nauk społecznych i ich metodologii. Kandydaci mają wykazać się umiejętnością interpretowania danych liczbowych, wskazać zależności między nimi, odkryć trendy, a także wyjaśnić przedstawione sytuacje życia społecznego, wyjaśnić i zastosować pojęcia i terminy z zakresu podstaw nauk społecznych i ich metodologii. Egzamin będzie się składał z pytań zamkniętych oraz pytania otwartego, które będzie swobodną wypowiedzią autora na zadany temat, odwołującą się do podstawowej wiedzy socjologicznej i podstawowych umiejętności badawczych.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z egzaminu wynosi 100. Minimalna liczba punktów za egzamin, która umożliwia kwalifikację kandydata na studia wynosi 50.

Wiedza merytoryczna niezbędna do udzielenia poprawnych odpowiedzi na każde z pytań obejmuje zakres podstawowych podręczników, tj. „Socjologia” Anthony’ego Giddensa i „Badania społeczne w praktyce” Earla Babbiego.

Przy obliczaniu wyniku końcowego stosuje się następujące zasady:

 • średnią ocen mnoży się przez 8, co daje maksymalną liczbę punktów 40,
 • ocenę z pracy dyplomowej mnoży się przez 4, co daje maksymalną liczbę punktów 20 (w przypadku oceny wyższej niż 5, kandydat otrzymuje maksymalnie również 20 punktów).
 • punkty z egzaminu mnoży się przez 0,4, co daje maksymalnie 40 punktów.

Punkty przyznane za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego sumuje się. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 100 pkt.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą, którzy nie otrzymali ani oceny z pracy dyplomowej, ani oceny z egzaminu dyplomowego, przyjmuje się, że średnia ocen uzyskanych na studiach wyższych stanowi 60% ostatecznej oceny w rankingu kandydatów.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kompetencje językowe kandydatów sprawdzane są na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte w teście kompetencji. Ocena kompetencji wyrażona jest na skali 2-5, gdzie 2 oznacza niedostateczna a 5 – bardzo dobra. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania potwierdzenia kompetencji językowych wynosi 3. Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B2+. W przypadku kandydatów, którzy legitymują się honorowanymi przez Uniwersytet Warszawski dokumentami poświadczającymi znajomość języka polskiego na poziomie B2+ lub wyższym odpowiedź na pytanie otwarte na egzaminie kompetencji nie jest oceniana pod względem językowym.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 20 września 2021 r., od godz 10:00-13:00 (Egzamin przeprowadzony zostanie na Kampus-Rekrutacja w taki sposób, by kandydaci zarejestrowani zarówno na Socjologię Interwencji Społecznych (S2-SIS), jak i na Socjologię (S2-SC), mogli bez przeszkód pisać egzaminy na oba kierunki)

Ogłoszenie wyników: 23 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 24, 27 września 2021 r., godz. 10:00-14:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2021 r., godz. 10:00-14:00

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Socjologii