• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Archeologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NZ2-AR
Jednostka organizacyjna Wydział Archeologii
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 5
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekr.archeo@uw.edu.pl
tel. 601-327-725
Adres WWW https://www.archeologia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)
 • Dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscyplina naukowa: archeologia

Podjęcie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku archeologia pozwala osobom, które marzyły kiedyś o odkrywaniu skarbów, pracy z zabytkami lub z różnych przyczyn nie mogą kontynuować studiów w systemie stacjonarnym, na kontynuowanie nauki i otrzymanie tytułu magistra archeologii. Różnorodność badawcza i prowadzenie badań wykopaliskowych przez naukowców z Instytutu Archeologii UW na kilku kontynentach, daje studentowi możliwość rozwijania podczas studiów indywidualnych zainteresowań i własnej ścieżki badawczej w ramach prowadzonych seminariów i wykładów monograficznych w zakresie następujących specjalności: archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu i Iranu, archeologia klasyczna Grecji i Rzymu, archeologia pradziejowa, protohistoryczna oraz średniowieczna a także archeologia Ameryk prekolumbijskich i archeologia podwodna

Program studiów realizowany jest corocznie w trakcie 15 sobotnio-niedzielnych sesji zjazdowych oraz letnich wyjazdowych praktyk terenowych.

Istotną rolę w programie nauczania stanowią studenckie praktyki:

 • badania powierzchniowe, które zazwyczaj odbywają się wiosną lub jesienią;
 • co najmniej 2 sezony badań wykopaliskowych, które odbywają się przede wszystkim w miesiącach letnich. Wykopaliska są prowadzone przez pracowników Instytutu Archeologii UW zarówno w Polsce, jak i zagranicą, m.in. w Egipcie, w Gruzji, w Armenii, w Uzbekistanie, w Bułgarii, we Włoszech na Sycylii oraz w Ameryce Południowej i w wielu innych miejscach.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Szkoły Głównej, który od kilkunastu lat jest siedzibą Instytutu Archeologii UW.

Szczegółowe informacje na temat programu niestacjonarnych (zaocznych) studiów II stopnia znajdują się stronie Wydziału Archeologii

Podczas studiów student nabywa gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie poszczególnych specjalności archeologii, oraz wykształcenie ogólnohumanistyczne, pozwalające mu na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin w ramach badań interdyscyplinarnych.

Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do pracy samodzielnej oraz w placówkach naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, muzealnych i konserwatorskich.

Uzyskanie tytułu magistra archeologii oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia w badaniach wykopaliskowych, w myśl ustawy o ochronie zabytków, są niezbędne do otrzymywania koncesji na prowadzenie terenowych prac badawczych.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminu ustnego, opartego w głównej mierze na lekturach z listy, która zostanie opublikowana w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów w terminie określonym w uchwale rekrutacyjnej i na stronie Wydziału Archeologii w zakładce rekrutacja. Pytania egzaminacyjne dotyczyć będą głównie ogólnych zagadnień archeologicznych wspólnych dla całej dziedziny nauki, w tym historii, metodologii archeologii, metodyki badań archeologicznych oraz specyfiki specjalizacji, którą kandydat chce się zająć na studiach II stopnia.

Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 30 pkt.

Do rekrutacji przystąpić będą mogli kandydaci posiadający dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku studiów.

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia w ramach obowiązującego limitu miejsc będzie uzyskanie minimum 17 pkt. z egzaminu ustnego oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Literatura do egzaminu:

 1. Abramowicz, A., Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek, Warszawa 1991
  lub
  Bahr, P. (red.), Historia archeologii, wyd. Arkady, 2019 (w zależności od zainteresowań kandydata)
 2. Ashmore, W., Sharer, R.J., Odkrywanie przeszłości. Wprowadzenie do archeologii, Kraków 2008
 3. Barker, Ph., Techniki wykopalisk archeologicznych, Warszawa 1994
  lub
  Brzeziński, W., (red.), Metody badań wykopaliskowych, Warszawa 2000
 4. Johnson, M., Teoria archeologii. Wprowadzenie, Kraków 2013
 5. Ławecka, D., Wstęp do archeologii, Warszawa 2000
  lub
  Hodder, I., Czytanie przeszłości. Współczesne podejścia do interpretacji archeologii, Poznań 1995
 6. Renfrew, C., Bahn, P., Archeologia. Teorie. Metody. Praktyka, Warszawa, 2002

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim na ww. kierunku (dotyczy to osób, które nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 11-12 lipca 2022 r., od godz. 10:00 (egzamin zostanie przeprowadzony hybrydowo: stacjonarnie - Wydział Archeologii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 1.09 lub zdalnie na platformie Zoom)

UWAGA! Na studia II stopnia na kierunku Archeologia, po dokonanej rejestracji i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, prosimy o wskazanie preferowanej formy egzaminu - zdalna/stacjonarna, wysyłając maila na adres Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Archeologii rekr.archeo@uw.edu.pl

Ogłoszenie wyników: 16 lipca 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20-22 lipca 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie.

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Archeologii