• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biotechnologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-BT
Jednostka organizacyjna Wydział Biologii
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 70
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.biol@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.biol.uw.edu.pl/pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 09.09.2022 23:59)

Limit miejsc: 70, w tym: nie więcej niż 56 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz nie mniej niż 14 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy.

Nazwa kierunku studiów – biotechnologia.

Język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów - polski.

Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych.

Dyscyplina - nauki biologiczne.

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne.

Specjalności na kierunku biotechnologia:

 • biotechnologia medyczna;
 • biotechnologia molekularna;
 • mikrobiologia stosowana.

Profil ogólnoakademicki najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji prowadzonej dla studiów II stopnia na kierunku biotechnologia, której celem nadrzędnym jest przekazanie studentom wiedzy i zaawansowanych umiejętności praktycznych właściwych dla biotechnologa, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie.

Studia na kierunku biotechnologia oferują studentom dostęp do aktualnej wiedzy oraz nowoczesnej aparatury i umiejętności na najwyższym poziomie światowym.

Podczas studiów studenci uzyskiwane praktyczne umiejętności stosowania zaawansowanych technik biotechnologicznych. Studenci sami wykonują badania naukowe (szczególnie podczas zajęć laboratoryjnych), a ponadto są zaangażowani w badania naukowe prowadzone na Wydziale Biologii, co znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanych przez nich pracach dyplomowych. Studenci często zostają również współautorami przygotowywanych przez naukowców z Wydziału Biologii opracowań naukowych.

Cele kształcenia:

Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętność zastosowania zaawansowanych technik molekularnych i biotechnologicznych.

Absolwenci kierunku biotechnologia:

 1. posiadają umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz krytycznej analizy uzyskanych wyników;
 2. są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO;
 3. o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych;
 4. posiadają umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie i są przygotowani do pracy w redakcjach czasopism naukowych;
 5. są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku biotechnologia mogą:

 • kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w różnych placówkach badawczych;
 • być zatrudnieni w instytucjach badawczych: medycznych, farmaceutycznych, rolniczych, kosmetycznych, biotechnologicznych, prowadzących analizy i badania molekularne;
 • nauczać przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych i uzyskają stosowne uprawnienia.

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia – 120 ECTS. Przedmioty do wyboru - 74 ECTS. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - 88. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego 114.

Informacja o infrastrukturze.

Wydział dysponuje nowoczesnymi pomieszczeniami do prowadzenia zajęć dydaktycznych - aule wykładowe (360, 100 i 70 miejsc) oraz sale seminaryjne wyposażone są w urządzenia do prezentacji audiowizualnej.

Pracownie komputerowe

Posiadamy 2 pracownie komputerowe (32 i 24 stanowiska pracy). Studenci, mają dostęp do sieci komputerowej. W sumie Wydział dysponuje ponad 500 komputerami.

Laboratoria dydaktyczne i pracownie specjalistyczne

Laboratoria dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Posiadamy sześć pracowni: Analizy Skażeń Środowiska, Dydaktyki Biologii, Ekotoksykologii, Fitotronowa, Izotopowa i Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, wyposażonych w wysokiej klasy specjalistyczną aparaturę. Sprzęt będący w posiadaniu poszczególnych zakładów jest także wykorzystywany dla potrzeb dydaktyki.

Mamy 3, dostępne w ciągu całego roku, stacje terenowe:
1. Białowieska Stacja Geobotaniczna (24 miejsca),
2. stacja w Pilchach (24 miejsca),
3. stacja w Urwitałcie (42 miejsca).

Biblioteka Wydziały Biologii (BWB) posiada księgozbiór liczący ponad 70 tys. woluminów, w tym ok. 50 tys. książek i ponad 20 tys. czasopism. BWB ściśle współpracuje z innymi bibliotekami UW i Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie poprzez tworzenie centralnego katalogu online, obsługę Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych oraz udział w ogólnouniwersyteckim systemie informacyjno-bibliotecznym. Czytelnie tradycyjna i komputerowa BWB są ogólnie dostępne. Wypożyczalnia obsługuje tylko studentów i pracowników UW.

Program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Biologii.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Kandydaci kwalifikowani na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 500 punktów rekrutacyjnych i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach obowiązującego limitu miejsc.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników osiągniętych z następujących przedmiotów wymaganych i kierunkowych dla kierunku biotechnologia określonych w programie studiów pierwszego stopnia na UW: matematyka/informatyka, statystyka, chemia, biochemia, biotechnologia, genetyka z inżynierią genetyczną, mikrobiologia, bioinformatyka, biologia molekularna, różnorodność biologiczna, ewolucja. *

* W przypadku, gdy kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów wymaganych i kierunkowych (np. kandydat zaliczył chemię organiczną oraz chemię nieorganiczną), ma on prawo do wskazania przedmiotu, z którego ocena zostanie uwzględniona przy wyznaczaniu liczby punktów rekrutacyjnych. Jeżeli kandydat nie uczestniczył w wyżej wymienionych zajęciach, ma prawo do wskazania innych przedmiotów, których treści są zgodne z sylabusami przedmiotów wymaganych dla kierunku biotechnologia (przedmioty wymienione powyżej); liczba wskazanych przedmiotów nie może być jednak większa niż określona w zasadach rekrutacji.

Każda ocena „S” uzyskana przez kandydata na studiach z ww. przedmiotów przeliczona jest na punkty zgodnie ze wzorem:

(S-Smin)/(Smax-Smin) x liczba godzin przedmiotu,

gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma uzyskanych ocen (po przeliczeniu) z ww. przedmiotów zaliczonych w trakcie dotychczasowych studiów.

Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot

Liczba godzin

Ocena

Wyliczenie punktów rekrutacyjnych

Liczba punktów rekrutacyjnych

Matematyka

45

3,5

45x(3,5-2):(5-2)

22,50

Biochemia

90

4,5

90x(4,5-2):(5-2)

75,00

Razem punktów rekrutacyjnych

97,50

Kandydat obowiązany jest załączyć na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK:

 • potwierdzony przez jednostkę, w której studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć;
 • podpisane oświadczenie, zawierające wynik obliczeń punktów rekrutacyjnych wykonany samodzielnie wg wyżej opisanych reguł.

2. Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (maksymalnie 400) zapewniającej miejsce na liście rankingowej w ramach pozostałego limitu miejsc. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. Lista zagadnień umieszczona zostanie na stronie IRK.

Próg kwalifikacji: 30% maksymalnej do zdobycia liczby punktów.

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym nieposiadający honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Rozmowa dotyczy ogólnych zagadnień biologicznych, nie sprawdza merytoryki wypowiedzi, ale zrozumienie zadawanego pytania i umiejętność sformułowania przez kandydata odpowiedzi w języku polskim.

Maksymalnie można osiągnąć 50 punktów, a egzamin uznaje się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 25 punktów. Punkty uzyskane z rozmowy sprawdzającej kompetencje do studiowania w języku polskim nie wliczają się do wyniku końcowego kandydata.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 16, 19 września 2022 r., od godz. 9:00 (egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Termin egzaminu: 16, 19 września 2022 r., od godz. 9:00 (egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 22 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 23, 26 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 27-28 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Biologii