• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chemia (Chemistry), stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-CH
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Chemia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski
Minimalna liczba studentów 6
Limit miejsc 66
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.chemia@uw.edu.pl
tel. 603-181-414
Adres WWW http://www.chem.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Limit miejsc: 60 - studia prowadzone w języku polskim, 6 - studia prowadzone w języku angielskim.

Studia prowadzone są w języku polskim lub angielskim.

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 4

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 120

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.

Szczegółowy program studiów: tutaj

Studia II stopnia na kierunku Chemia odbywają się w ramach sześciu specjalizacji: fizykochemii nowych materiałów, chemii teoretycznej, syntezy organicznej, technologii chemicznej, bioanalityki i analityki środowiska i krystalografii. Po pierwszym semestrze studenci wybierają specjalizację, temat pracy oraz promotora. Promotor ustala ze studentem indywidualny program studiów w zakresie wybieranych przedmiotów. Podczas studiów II stopnia student musi odbyć nie mniej niż 1000 godzin zajęć i uzyskać 120 ECTS.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Chemia:

 • posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
 • wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
 • posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych;
 • zna podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym, potrafi też w sposób odpowiedzialny stosować tę wiedzę w pracy zawodowej (w tym - dokonywać analizy ryzyka);
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą.
 • umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
 • potrafi przygotować i prezentować referaty w języku angielskim a także prowadzić w tym języku merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
 • posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
 • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
 • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową;

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych i badawczych o profilach chemicznych lub pokrewnych, w wydawnictwach naukowych itp.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Studia mogą być realizowane w języku polskim albo w języku angielskim.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny obejmujący znajomość zagadnień określonych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku chemia. Egzamin wstępny obejmuje 50 pytań testowych (50 punktów). Warunkiem kwalifikacji na studia jest uzyskanie co najmniej 30 punktów (60% maksymalnej liczby punktów) z egzaminu wstępnego i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach obowiązującego limitu miejsc.

Wynik egzaminu wstępnego jest ważny 12 miesięcy od daty przystąpienia do egzaminu. Kandydat w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji musi legitymować się ważnym wynikiem egzaminu.

Egzamin wstępny na studia realizowane w języku angielskim odbywa się w języku angielskim.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów

W przypadku studiów w języku polskim

Zdanie egzaminu wstępnego w języku polskim potwierdza jednocześnie kompetencje kandydatów do studiowania w tym języku.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

W przypadku studiów w języku angielskim

Kandydaci na studia w języku angielskim zobowiązani są do potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie B2. Honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 powinien być załączony na koncie rejestracyjnym kandydata w systemie IRK.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Termin egzaminu w języku polskim: 19 września 2022 r., godz. 10:00, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1
Termin egzaminu w języku angielskim: 19 września 2022 r., godz. 13:00 (egzamin zostanie przeprowadzony w formie zdalnej na platformie Kampus-rekrutacja)

Ogłoszenie wyników: 26 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne (prowadzone w języku angielskim) - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

UWAGA! Po zarejestrowaniu na dowolny kierunek prowadzony przez Wydział Chemii UW i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej Kandydat powinien zgłosić się mailowo do opiekuna kierunku po skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Złożenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania na Wydziale Chemii jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia.

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii