• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filozofia, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-FF
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 90
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wfz@uw.edu.pl
tel. (22) 55-23-702
Adres WWW https://filozofia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

1. Studia o profilu ogólnoakademickim, dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: filozofia.

2. Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu:

Studia filozoficzne, przez swoje związki z innymi dziedzinami nauki, a także z szeroko rozumianą kulturą, pozwalają na zdobycie wszechstronnego wykształcenia humanistycznego, wzbogaconego o elementy wiedzy formalnej. Jak żadna inna dyscyplina akademicka, filozofia rozwija sprawności intelektualne studentów. Ćwiczy precyzję myślenia, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności, dyspozycję do rozumienia innych ludzi i kultur. Uczy właściwej interpretacji zachowań jednostkowych i społecznych. Pozwala poznać mechanizmy rządzące funkcjonowaniem ludzkiego umysłu, a także rozbudza wyobraźnię.

Program studiów II stopnia charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością i elastycznością – wybór konkretnych przedmiotów (seminariów, fakultetów, wykładów monograficznych czy translatoriów) zależy od zainteresowań studenta. Osoby zajmujące się określonymi działami filozofii – np. filozofią umysłu, języka, kultury, polityki, etyką czy estetyką – mogą ułożyć zindywidualizowany plan zajęć, dopasowany do ich potrzeb i preferencji. Szeroka oferta dydaktyczna Instytutu Filozofii UW umożliwia studentowi napisanie pracy magisterskiej ściśle związanej z jego zainteresowaniami, a zatem na stanie się specjalistą w obrębie wybranej subdyscypliny (lub problematyki) filozoficznej.

3. Możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich:

Jednostka prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela filozofii w szkołach ponadpodstawowych i etyki w szkołach podstawowych. Nabycie uprawnień następuje po zrealizowaniu programu specjalizacji nauczycielskiej. Program jest oferowany wyłącznie studentom studiującym na kierunku filozofia. Kurs specjalizacyjny rozpoczyna się na I stopniu studiów, na II stopniu możliwa jest wyłącznie jego kontynuacja.

4. Inne ważne informacje dotyczące realizacji studiów:

Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Wydziału Filozofii przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 oraz w salach Starej Biblioteki UW na terenie kampusu głównego UW. Student samodzielnie układa plan zajęć, wybierając interesujące go przedmioty z bardzo bogatej oferty dydaktycznej Instytutu Filozofii.

5. Program studiów >> Otwórz stronę! <<

6. Sylwetka absolwenta, w tym opis efektów uczenia się, możliwości absolwenta po ukończeniu studiów:

Wiedza – absolwent zna w pogłębionym stopniu i rozumie:

 • miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk, przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii;
 • metody badawcze i strategie argumentacyjne wybranej dyscypliny filozoficznej oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego;
 • terminologię filozoficzną w języku polskim oraz w wybranym języku obcym;
 • szczegółowe zagadnienia i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej oraz zależności między głównymi dyscyplinami filozoficznymi;
 • historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, kompleksową naturę języka, normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne;
 • rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie.

Umiejętności – absolwent potrafi:

 • samodzielnie tworzyć i interpretować tekst filozoficzny, komentując i konfrontując tezy pochodzące z różnych tekstów;
 • analizować argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami, identyfikować strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz ujawniać wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • formułować w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych, poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną;
 • samodzielnie tłumaczyć wybrane teksty filozoficzne: z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski;
 • wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwawczych;
 • samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności badawcze oraz planować projekty badawcze (także grupowe);
 • inicjować, nadzorować i prowadzić grupową pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:

 • identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozpoznawania braków w tym zakresie i poszukiwania możliwości usunięcia tych braków;
 • samodzielnego podejmowania i inicjowania działań zawodowych oraz planowania i organizowania ich przebiegu;
 • etycznego działania, związanego z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, uczciwością i rzetelnością;
 • dostrzegania i formułowania problemów etycznych związanych z własną pracą badawczą i odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz do aktywności w rozwiązywaniu tych problemów;
 • aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Na początku rozmowy kandydat wskazuje dwie wybrane przez siebie lektury – po jednej z dwóch następujących grup:

Grupa 1

 • Hannah Arendt, Myślenie, Czytelnik, Warszawa 2002.
 • Leszek Kołakowski, Nasza wesoła apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2010.
 • Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów radiowych, Siedmioróg, Wrocław 1998.

Grupa 2

 • Timothy Williamson, O co chodzi w filozofii? Od zdziwienia do myślenia, PWN, Warszawa 2019.
 • Józef Maria Bocheński, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Oficyna Liberałów, Warszawa 1988.
 • Peter F. Strawson, Analiza i metafizyka. Wstęp do filozofii, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.

Kandydat otrzyma cztery pytania (po dwa z każdego z wybranych tekstów). Pytania będą dotyczyły zagadnień poruszonych w wybranych tekstach. Odpowiedź na każde z pytań będzie oceniana odrębnie w oparciu o następujące kryteria:

 • umiejętność formułowania klarownych wypowiedzi (maksymalnie 10 punktów),
 • umiejętność rozumienia problemów filozoficznych (maksymalnie 10 punktów),
 • umiejętność krytycznej analizy argumentów filozoficznych (maksymalnie 10 punktów).

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy wynosi 120 (4 pytania po 30 punktów). Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata nie mniej niż 60 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kompetencje językowe kandydatów, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, zostaną sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Kompetencje te podlegają odrębnej ocenie.
Kandydat może uzyskać za nie maksymalnie 100 punktów.
Minimalna liczba punktów potwierdzająca wystarczające kompetencje kandydata do podjęcia studiów w języku polskim na ww. kierunku wynosi 60.
Punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych nie wliczają się do końcowej punktacji kandydata.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 19-21 września 2022 r., od godz. 12:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19-21 września 2022 r., od godz. 12:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 26-27 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28-29 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Filozofii