• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia iberyjska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-FLIB
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Filologia iberyjska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 53
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.iber@uw.edu.pl
tel. 787-369-665
Adres WWW https://www.iberystyka.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 2 (01.08.2022 00:00 – 14.09.2022 23:59)

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 10.07.2022 23:59)

Limit miejsc: 53, w tym: 43 miejsca w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 10 miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

Filologia iberyjska to studia kształcące w ramach czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylianistycznej . Wybór każdej z nich gwarantuje Studentowi możliwość zgłębiania wybranych zagadnień pod opieką wybitnych specjalistów w dziedzinach badań nad literaturą, kulturą, dziejami Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, Portugalii lub Brazylii, nad problemami społeczno-politycznymi wybranego obszaru czy też zagadnieniami dotyczącymi translatoryki i językoznawstwa. Student podąża ścieżką przedmiotów obowiązkowych przypisanych do danej specjalności oraz ma możliwość wyboru spośród szerokiej gamy różnorodnych przedmiotów fakultatywnych.

Rejestrując się w systemie IRK kandydat wybiera sekcję językową oraz specjalność. Zmiana wyboru sekcji/specjalności możliwa jest w systemie IRK do ostatniego dnia rejestracji na kierunek. Dla wszystkich kandydatów obowiązuje jedna wspólna lista rankingowa układana według wyników rekrutacyjnych.

Niezależnie od dokonanego wyboru, wysoki poziom merytoryczny zajęć, które odbywają się w całości w języku kierunkowym (odpowiednio hiszpańskim lub portugalskim) sprawia, iż umiejętności językowe absolwenta filologii iberyjskiej odpowiadają umiejętnościom wykształconego rodzimego użytkownika języka.

Szczegółowe programy studiów znajdują się na stronie Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamarykańskich.  Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące programu, planu zajęć i specyfiki poszczególnych specjalności, a także rozwiejemy ewentualne wątpliwości odnośnie zasad kwalifikacji oraz kierunków, które mogą być uznawane za „kierunki równoważne”. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail podany po prawej stronie w tabeli "Szczegóły".

Wykładowcy filologii iberyjskiej kładą nacisk na stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych, łączenie nauczania z prowadzonymi przez siebie badaniami naukowymi, oraz na poruszanie najbardziej aktualnych tematów, zachowując jednocześnie najlepsze tradycje kanonu studiów iberyjskich i iberoamerykańskich. Filologia iberyjska to kierunek dla kandydatów pragnących uzyskać umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w realiach społeczno-kulturowych współczesnego świata oraz na stały rozwój osobisty.

Absolwenci filologii iberyjskiej znajdują zatrudnienie w dyplomacji, są cenionymi pracownikami instytucji państwowych, samorządowych, biur tłumaczeń, muzeów, środków masowego przekazu: prasy, radia, telewizji, placówek kultury, wydawnictw. Bez trudu odnajdują się na rynkach pracy w krajach hiszpańsko i portugalskojęzycznych. Mogą też z powodzeniem uczyć j. hiszpańskiego i portugalskiego w szkołach, a to dzięki zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie publicznym, które Instytut oferuje w ramach fakultatywnego modułu dydaktycznego. Dodatkowo, niezależnie od wybranej ścieżki kariery, nasi absolwenci, dzięki najwyższemu poziomowi znajomości języka, zajmują wysokie stanowiska w branży biznesowej, w której język hiszpański i portugalski są obecnie jednymi z podstawowych narzędzi komunikacji.

Specjalności portugalistyczna i brazylianistyczna zapewniają kształcenie o charakterze unikalnym w skali europejskiej, co sprawia, że ich absolwenci poszukiwani są przez instytucje związane z gospodarką i kulturą krajów portugalskojęzycznych oraz przez coraz liczniejsze placówki edukacyjne nauczające języka portugalskiego.

Kolejnym atutem studiów jest możliwość nauki drugiego języka iberyjskiego (odpowiednio: hiszpańskiego dla portugalistów lub portugalskiego dla hispanistów), co pozwala studentom nie tylko na poszerzenie wiedzy, ale również na zwiększenie szans na rynku pracy.

Studenci kierunku filologia iberyjska mogą również kształtować swoje umiejętności, kreatywność oraz pogłębiać wiedzę i ciekawość świata podczas wyjazdów w ramach Programu Erasmus, oraz umów z uniwersytetami w Ameryce Południowej i Północnej.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Godziny zajęć uzależnione są od wyboru grup zajęciowych przez Studentów.

Filologia iberyjska może stać się doskonałą podstawą do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Dzięki wysoko rozwiniętej wrażliwości na język i tekst oraz ukształtowanej postawie interdyscyplinarnej, absolwenci naszych studiów mogą prowadzić badania naukowe korzystając z licznych narzędzi humanistyki i nauk społecznych oraz dostosowując oś poszukiwań do własnych zainteresowań.

Poziom merytoryczny, a także inne atuty studiów II stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę Wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości naszego kształcenia.

 


Limit miejsc

43 miejsca w pierwszej turze rekrutacji czerwcowo-lipcowej

10 miejsc w drugiej turze rekrutacji sierpniowo-wrześniowej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku hispanistyka, portugalistyka, filologia hiszpańska, filologia portugalska lub kierunku o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia:

Elementy postępowania kwalifikacyjnego brane pod uwagę:

 1. średnia ocen ze studiów;
 2. ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Średnia ocen ze studiów oraz ocena uzyskana na dyplomie przeliczane będą na punkty rekrutacyjne poprzez zastosowanie mnożnika x 10
np. średnia 4,5 x 10 = 45 pkt.

Za średnią ocen ze studiów można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Za ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów można uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Liczba minimalna z obu elementów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, niezbędna do zakwalifikowania wynosi 50 punktów.

Kandydaci muszą zadeklarować wybór specjalności hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej lub brazylijskiej. Złożenie deklaracji będzie miało miejsce podczas składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia. Wybór specjalności nie musi być zgodny z kierunkiem studiów, z którego kandydat posiada dyplom.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż hispanistyka, portugalistyka, filologia hiszpańska, filologia portugalska lub kierunku innym niż kierunek o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia:

Kandydaci podejmujący studia drugiego stopnia na kierunku filologia iberyjska muszą znać język hiszpański lub portugalski (na poziomie C1) oraz mieć dobre rozeznanie w historii i kulturze krajów hiszpańsko i portugalskojęzycznych. Wybór, podczas rejestracji na studia, przez kandydata egzaminu wstępnego z języka hiszpańskiego i rozmowy kwalifikacyjnej w języku hiszpańskim będzie jednoznaczny z wyborem specjalności hiszpańskiej lub latynoamerykańskiej. Wybór, podczas rejestracji na studia, przez kandydata egzaminu wstępnego z języka portugalskiego i rozmowy kwalifikacyjnej w języku portugalskim będzie jednoznaczny z wyborem specjalności portugalskiej lub brazylijskiej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia brana jest pod uwagę liczba punktów z:

 1. egzaminu pisemnego z języka hiszpańskiego lub portugalskiego na poziomie C1;
 2. rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku hiszpańskim lub portugalskim i sprawdzającej wiedzę z literatury, językoznawstwa, historii i kultury w zakresie jednej z czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylijskiej.

Zakres wymagań podczas rozmowy kwalifikacyjnej: wybrane zagadnienia z programu studiów pierwszego stopnia na kierunkach Iberystyka: hispanistyka, Iberystyka: portugalistyka oraz hispanistyka stosowana.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z każdego z elementów postępowania kwalifikacyjnego: 50 pkt.

Liczba minimalna niezbędna do zakwalifikowania:

 • egzamin z języka hiszpańskiego/portugalskiego: 25 pkt.
 • rozmowa kwalifikacyjna: 25 pkt.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie minimalnej liczby punktów z egzaminu z języka hiszpańskiego lub portugalskiego.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydatów z dyplomem zagranicznym obowiązują takie same zasady, jak kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Kandydatów nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 obowiązuje podejście do egzaminu ustnego.

Podczas egzaminu sprawdzona zostanie umiejętność sprawnego porozumiewania się w języku polskim na wymaganym poziomie. Egzamin dotyczyć będzie zagadnień o charakterze ogólnym związanych z kulturą Polską i światową.

Zagadnienia egzaminacyjne:

 1. Znani i cenieni przez Kandydata polscy przedstawiciele świata kultury, także popularnej: pisarze, malarze, muzycy, etc.
 2. Motywacja do podjęcia studiów w Polsce/ na wybranym kierunku studiów.
 3. Jak Kandydat widzi swoją przyszłość zawodową w Polsce po uzyskaniu stopnia magistra?
 4. Jakie trudności sprawia Kandydatowi posługiwanie się językiem polskim?
 5. Polskie zwyczaje: które z nich Kandydat lubi, do których trudno się przystosować?
 6. Ulubione dania kuchni polskiej.
 7. Jakie miejsca w Polsce Kandydat poleciłby do odwiedzenia turystom zagranicznym?
 8. Ulubieni twórcy kultury światowej.
 9. Jakich przedmiotów Kandydat lubi się uczyć?
 10. Jakie postaci z kultury polskiej i światowej mogą być inspiracją dla ludzi dzisiejszych czasów?

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 50 pkt.
Próg punktowy: 30 pkt.

Termin egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 19 września 2022 r.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin pisemny z języka kierunkowego: 19 września 2022 r.

Egzamin ustny: 19 września 2022 r.

Ogłoszenie wyników: 26 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich