• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia włoska, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-FLIT
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Filologia włoska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej italianistyka.wn@uw.edu.pl
tel. (22) 55-21-300
Adres WWW https://www.italianistyka.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)
 • Dziedzina: nauki humanistyczne
 • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia II stopnia w Katedrze Italianistyki trwają cztery semestry i pozwalają uzyskać stopień magistra filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem zarówno studiów italianistycznych I stopnia, jak i innych kierunków. Warunkiem podjęcia nauki jest znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

 • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania, rozwijających zaawansowaną znajomość języka włoskiego w zakresie czterech kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki, leksykę oraz pragmatykę od poziomu C1 do poziomu C2
 • proseminaria i seminaria magisterskie – językoznawcze i literaturoznawcze
 • wykłady kierunkowe
 • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka
 • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu DITALS, który daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Katedra Italianistyki korzysta z sal dydaktycznych w zabytkowej kamienicy Tekli Rapackiej z 1852 roku przy ul. Oboźnej 8 (w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub równoważny na dowolnym kierunku studiów.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego są przyjmowani w drodze konkursu, na podstawie średniej arytmetycznej:

 • ze średniej ocen z całego toku studiów;
 • oceny na dyplomie licencjackim.

Kandydaci muszą mieć udokumentowaną znajomość j. włoskiego na poziomie co najmniej C1. Weryfikacja następuje na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu. W przypadku Kandydatów niemających udokumentowanej znajomości j. włoskiego na poziomie co najmniej C1, stosuje się jednakowe zasady jak w przypadku absolwentów studiów innych niż filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego.

Absolwenci studiów innych niż filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego są przyjmowani w drodze konkursu, na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz:

 • przedstawiają certyfikat biegłości językowej (język włoski na poziomie co najmniej C1) lub certyfikat PLIDA, CILS, CELI na poziomie co najmniej C1

albo

 • zdają egzamin wstępny z języka włoskiego na poziomie C1.

Brak potwierdzenia znajomości języka włoskiego na poziomie co najmniej C1 powoduje dyskwalifikację kandydata.

Forma egzaminu: ustny i pisemny

Zakres i struktura egzaminu identyczne z egzaminem z jęz. włoskiego dla III roku filologii włoskiej italianistyki UW (poziom C1).

Zakres i format egzaminu odpowiadają standardom certyfikacji znajomości języka włoskiego jako obcego na poziomie C1 według zaleceń Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny składa się z zadań sprawdzających kompetencje językowe kandydatów w ramach poszczególnych sprawności. Egzamin zawiera zadania otwarte i zamknięte, sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość gramatyki i słownictwa. Egzamin ustny składa się z części dialogowej i monologowej.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie 60% punktów z części pisemnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% zarówno z części pisemnej, jak i ustnej.

Literatura:

 1. R. Bozzone Costa, M. Piantoni, E. Scaramelli, C. Ghezzi, Nuovo Contatto C1, Loescher Editore, Torino 2013;
 2. E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010;
 3. S. Ambroso, G. Stefancich, Parole (10 percorsi nel lessico italiano), Bonacci, Roma 2002;
 4. E. Ercolino, T.A. Pellegrino, L’utile e il dilettevole 2, Loescher Editore, Torino 2012;
 5. G. Massei, R. Bellagamba, Nuovo espresso 5, Alma edizioni, Firenze 2017;
 6. Quaderni CILS, a cura del Centro CILS – Università per Stranieri di Siena, livello TRE – C1, Guerra, Perugia.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przyjęcia odbywają się w drodze konkursu, na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Kandydaci muszą mieć udokumentowaną znajomość j. włoskiego na poziomie co najmniej C1. Weryfikacja następuje na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu. W przypadku Kandydatów niemających udokumentowanej znajomości j. włoskiego na poziomie co najmniej C1, stosuje się jednakowe zasady jak w przypadku absolwentów studiów innych niż filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego.

Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż filologia włoska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka włoskiego:

 • przedstawiają certyfikat biegłości językowej (język włoski na poziomie co najmniej C1) lub certyfikat PLIDA, CILS, CELI na poziomie co najmniej C1

albo

 • zdają egzamin z języka włoskiego na poziomie C1 w jednostce organizacyjnej.

Brak potwierdzenia znajomości języka włoskiego na poziomie co najmniej C1 powoduje dyskwalifikację kandydata.

Forma egzaminu: ustny i pisemny

Zakres i struktura egzaminu identyczne z egzaminem z jęz. włoskiego dla III roku filologii włoskiej UW (poziom C1).

Zakres i format egzaminu odpowiadają standardom certyfikacji znajomości języka włoskiego jako obcego na poziomie C1 według zaleceń Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin składa się z dwóch odrębnych części: pisemnej i ustnej.

Egzamin pisemny składa się z zadań sprawdzających kompetencje językowe kandydatów w ramach poszczególnych sprawności. Egzamin zawiera zadania otwarte i zamknięte, sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość gramatyki i słownictwa. Egzamin ustny składa się z części dialogowej i monologowej.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie 60% punktów z części pisemnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% zarówno z części pisemnej, jak i ustnej.

Literatura:

 1. R. Bozzone Costa, M. Piantoni, E. Scaramelli, C. Ghezzi, Nuovo Contatto C1, Loescher Editore, Torino 2013;
 2. E. Fragai, I. Fratter, E. Jafrancesco, Uni.Italia. Corso multimediale di lingua italiana per studenti universitari, Le Monnier 2010;
 3. S. Ambroso, G. Stefancich, Parole (10 percorsi nel lessico italiano), Bonacci, Roma 2002;
 4. E. Ercolino, T.A. Pellegrino, L’utile e il dilettevole 2, Loescher Editore, Torino 2012;
 5. G. Massei, R. Bellagamba, Nuovo espresso 5, Alma edizioni, Firenze 2017;
 6. Quaderni CILS, a cura del Centro CILS – Università per Stranieri di Siena, livello TRE – C1, Guerra, Perugia.

Z egzaminu z języka włoskiego zwolnieni są kandydaci, którzy przedstawią dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskany na kierunku z językiem wykładowym włoskim.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Kandydaci z dyplomem zagranicznym muszą przedstawić honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie B2. W przypadku braku takiego dokumentu kandydat jest zobowiązany do przystąpienia do sprawdzianu z języka polskiego.

Sprawdzian ma formę rozmowy z kandydatem i dzieli się na następujące części:

 1. autoprezentacja
 2. sprawdzenie rozumienia tekstu pisanego

Kandydat otrzymuje dwa teksty: jeden o charakterze naukowym (fragment podręcznika akademickiego), drugi - publicystycznym. Po lekturze tekstów dokonuje ustnie ich streszczenia oraz odpowiada na pytania dotyczące ich treści.

Zasady oceniania:

Komisja sprawdza umiejętności komunikacyjne kandydata oraz umiejętności niezbędne do podjęcia studiów uniwersyteckich:

 • rozumienie tekstu pisanego o charakterze naukowym oraz umiejętność jego analizy i streszczenia;
 • poprawność językową wypowiedzi i dobór odpowiedniego rejestru językowego w sytuacji akademickiej.

Za każdą część kandydat może otrzymać maksymalnie 10 punktów, a więc w sumie 20 punktów.

Za zdany uznaje się sprawdzian zaliczony na minimum 60% (12 punktów).

Punktacja za sprawdzian znajomości języka polskiego nie jest wliczana do punktacji końcowej, stanowi odrębną punktację.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 21 września 2022 r., od godz. 10:00, Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Egzamin: 21 września 2022 r., od godz. 11:00, Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55

Ogłoszenie wyników: 26 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Katedra Italianistyki