• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Physics (Studies in English), stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-FZ-ANG
Jednostka organizacyjna Wydział Fizyki
Kierunek studiów Fizyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 10
Limit miejsc 45
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@fuw.edu.pl
tel. (22) 55-32-506
Adres WWW http://www.fuw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnej fizyki oraz specjalizacja w wybranej dziedzinie, związana z poszerzaniem znajomości jej aparatu pojęciowego oraz stosowanych metod teoretycznych i doświadczalnych.

Program studiów:

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne
 • kształcenie w języku angielskim
 • specjalności do wyboru:
 1. Theoretical Physics,
 2. Computer Modeling of Physical Phenomena,
 3. Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures,
 4. Geophysics,
 5. Optics,
 6. Particle Physics.
 • wybór specjalności pod koniec pierwszego semestru studiów
 • kształcenie w ramach specjalności od drugiego semestru studiów
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w na podstawie indywidualnego planu studiów przygotowywanego przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami, wspólnie z opiekunem kierunku
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)
 
Charakterystyka specjalności:

Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures:
Celem specjalności jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów potrafiących badać doświadczalnie i interpretować zjawiska fizyczne zachodzące w półprzewodnikach, strukturach półprzewodnikowych i innych układach wykorzystujących elementy wytwarzane na bazie materii skondensowanej, a w szczególności rozumiejących fizyczne podstawy funkcjonowania urządzeń wytwarzanych w oparciu o takie materiały. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na prowadzenie prac eksperymentalnych i charakteryzacyjnych, opracowywanie danych doświadczalnych i ich interpretację opartą na zdobytej wiedzy o kwantowej strukturze materii, a także na prowadzenie prac w zakresie szeroko rozumianej nowoczesnej technologii półprzewodników i nanostruktur półprzewodnikowych oraz ich zastosowań.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności zdobędą umiejętności wymagane do prowadzenia pracy naukowo-badawczej w ośrodkach akademickich, instytutach naukowych, badawczych ośrodkach przemysłowych, instytutach badawczo-rozwojowych, przemyśle wysokich technologii.

Theoretical Physics:
Celem specjalności jest wykształcenie fizyka teoretyka zdolnego do podjęcia samodzielnej pracy naukowej w jednostkach badawczych, bądź do bezpośredniej współpracy z grupami eksperymentalnymi w zakresie interpretacji i projektowania eksperymentów w laboratoriach badawczych i przemysłowych laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu fizyki i wybranych działów matematyki oraz wiedzę specjalistyczną w przynajmniej jednym, wybranym dziale fizyki teoretycznej. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na trafne formułowanie, krytyczną ocenę oraz rozwiązywanie problemów fizycznych. Kwalifikacje absolwenta są wystarczające do podjęcia pracy w instytutach badawczych, laboratoriach przemysłowych. Posiada kompetencje potrzebne w działach analitycznych instytucji doradczych, ubezpieczeniowych i finansowych.

Geophysics:
Modelowanie i monitorowanie transportu zanieczyszczeń, pogody i klimatu, badania Ziemi i planet oraz przestrzeni okołoziemskiej są niezwykle ważne gospodarczo, społecznie i naukowo. Kształcenie może odbywać się w zakresie fizyki atmosfery (jedyne tego rodzaju studia w Polsce), fizyki Ziemi i planet oraz fizyki środowiska. Celem ścieżki fizyka atmosfery jest zrozumienie podstaw fizycznych procesów rządzących pogodą i klimatem, znajomość podstaw meteorologii dynamicznej, termodynamiki atmosfery, transferu promieniowania przez atmosferę, atmosferycznych zastosowań teorii turbulencji, znajomość technik pomiarów atmosferycznych, oraz podstawowych metod modelowania numerycznego procesów atmosferycznych. Celem ścieżki fizyka środowiska jest zrozumienie podstaw fizycznych oraz poznanie metod i narzędzi analizy i opisu procesów i zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, opisywanych teorią procesów spalania, teorią transportu w ciekach i zbiornikach wodnych, aerodynamiką i hydrodynamiką odnawialnych źródeł energii, magnetohydrodynamiką przestrzeni wokółziemskiej, symulacjami numerycznymi i statystycznym prognozowaniem ewolucji układów złożonych. Celem ścieżki fizyka Ziemi i planet jest uzyskanie wiedzy w zakresie budowy, procesów i ewolucji Ziemi i planet oraz umiejętność prowadzenia badań dotyczących Ziemi i planet oraz przestrzeni okołoziemskiej, między innymi za pomocą metod symulacji komputerowych oraz pomiarów geofizycznych i ich interpretacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności będą przygotowani do pracy w służbie meteorologicznej, jednostkach zajmujących się modelowaniem i pomiarami atmosfery (transport zanieczyszczeń, pomiary stanu atmosfery), np. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytucie Ochrony Środowiska, jednostkach państwowych i samorządowych zajmujących się monitoringiem i ochroną atmosfery i środowiska naturalnego, firmach przygotowujących specjalistyczne prognozy meteorologiczne i klimatyczne, w jednostkach komercyjnych prowadzących poszukiwania lub eksploatację surowców, w kopalniach mających swoje służby sejsmiczne, w służbach monitorujących zmiany geofizyczne oraz w jednostkach naukowych.

Computer Modeling of Physical Phenomena:
Studia są poświęcone modelowaniu procesów fizycznych we wszystkich dziedzinach fizyki uprawianych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Istotną cechą tych studiów jest zaznajomienie studentów z nowoczesnymi metodami poznawania natury opartymi o realistyczne symulacje komputerowe zjawisk fizycznych. Opiekunami prac magisterskich mogą być wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału zajmujący się w swojej pracy naukowej modelowaniem procesów fizycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu fizyki i wybranych działów matematyki oraz wiedzę specjalistyczną w przynajmniej jednym, wybranym dziale fizyki teoretycznej. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na trafne formułowanie, krytyczną ocenę oraz rozwiązywanie problemów fizycznych. Kwalifikacje absolwenta są wystarczające do podjęcia pracy w instytutach badawczych, laboratoriach przemysłowych. Posiada kompetencje potrzebne w działach analitycznych instytucji doradczych, ubezpieczeniowych i finansowych.

Optics:
Celem studiów jest przygotowanie kadr w zakresie nowoczesnej optyki, która powinna być utożsamiana z fotoniką oraz fizyką atomową i cząsteczkową. Tematyka studiów obejmuje fizykę atomów i molekuł, spektroskopię laserową, fizykę laserów, optykę nieliniową, optykę kwantową oraz informatykę kwantową. Studia przygotowują kadry do pracy w zastosowaniach optyki w różnych dziedzinach nauki i techniki. Fotonika to dziś jeden z najszybciej rozwijających się działów techniki, co przekłada się duże zapotrzebowanie na specjalistów z profilem wykształcenia oferowanym przez specjalność.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci będą potrafili obsługiwać zaawansowaną aparaturę optyczną i elektroniczną a także poznają podstawy jej konstrukcji, pozwalające im samodzielnie projektować i konstruować układy optyczne. Będą potrafili korzystać z różnych technik eksperymentalnych i analizować oraz interpretować wyniki doświadczeń. Będą posiadali również dobre przygotowanie teoretyczne pozwalające im na opis obserwowanych zjawisk. Absolwenci tej specjalności będą mogli podejmować pracę w placówkach naukowych i oświatowych, w zakładach przemysłowych i firmach prywatnych zajmujących się projektowaniem i budową urządzeń fotonicznych.
 
Particle Physics:
Udział w specjalności Particle Physics ma na celu wykształcenie kompetencji w zakresie nowoczesnych metod badania cząstek elementarnych. Oprócz wiedzy teoretycznej, w ramach szeregu pracowni absolwent zdobędzie umiejętności prowadzenia badań naukowych – od planowania i przeprowadzenia eksperymentów, opracowania uzyskanych ogromnych ilości danych do przedstawienia wyników i wniosków w publikacji naukowej. Działania takie będą wymagały stałego doskonalenia kompetencji programistycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał głęboką wiedzę w zakresie fizyki cząstek elementarnych i jej metod doświadczalnych, a także szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych. Absolwent potrafi definiować i rozwiązywać problemy fizyczne – zarówno w rutynowych jak i niestandardowych sytuacjach. Potrafi korzystać z literatury oraz prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Wiedza i umiejętności absolwenta umożliwiają mu podjęcie pracy w szczególności w jednostkach badawczych, laboratoriach przemysłowych i laboratoriach diagnostycznych. Ze względu na kompetencje analityczne i programistyczne odnajdzie się także z łatwością na pozaakademickim rynku pracy.
 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:

PR = 0,1/(Smax-Smin) * SUMA po i [w_i * h_i *(S_i - Smin)]

gdzie:
Smax, Smin - odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 do 5)
w_i - waga przedmiotu (wg współczynników określonych poniżej)
h_i - liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował)
S_i - ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w przypadku, kiedy kandydat ma więcej niż jedną ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen
i - indeks przedmiotów branych pod uwagę w wyliczeniu, przy czym przedmioty, które kończą się zaliczeniem (bez oceny) nie będą brane pod uwagę w wyliczeniu punktów rekrutacyjnych.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.

Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

 1. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0
 2. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 2,0
 3. dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0
 4. dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 1,5
 5. dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii i biologii: 1,0
 6. dla pozostałych: 0,0

Przypisując współczynnik do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się jednocześnie np. fizyka i chemia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz z najwyższym współczynnikiem.

Wynik PR zaokrągla się w dół do liczby całkowitej.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 100 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Zgodnie z powyższym wzorem nie ma górnego limitu możliwych punktów do zdobycia.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:

1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, potwierdzonego przez jednostkę, w której kandydat studiował;

2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierającego wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od zera.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Uzyskana ocena

w skali od … do ...

Waga przedmiotu

Wynik

3. skan dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim

Kandydat powinien mieć potwierdzoną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, poświadczoną honorowanym przez Uniwersytet Warszawski dokumentem.

W przypadku braku takiego dokumentu kandydat może przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem Komisji rekrutacyjnej po zgłoszeniu takiej potrzeby przez system IRK.
Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w całości w języku angielskim.
Rozmowa kwalifikacyjna nie jest punktowana, ale pozytywny wynik takiej rozmowy jest warunkiem koniecznym przystąpienia do dalszych etapów procesu rekrutacyjnego.

Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Przedstawienie się kandydata i sprawdzenie tożsamości kandydata.
 2. Przedstawienie przez kandydata ogólnych informacji o kierunku studiów, którego dyplom stanowi podstawę ubiegania się kandydata o przyjęcie na studia drugiego stopnia (ok. 5 minut).
 3. Wypowiedź kandydata na dwa tematy z listy wybrane przez przedstawiciela Komisji rekrutacyjnej przeprowadzającego rozmowę. W tej części rozmowy przedstawiciel Komisji rekrutacyjnej może w szczególności zadawać dodatkowe pytania uściślające wypowiedź oraz podejmować dyskusję z kandydatem. (ok. 5 minut na temat).
 4. Zakończenie rozmowy.

Lista tematów do rozmowy kwalifikacyjnej

 1. Angular momentum and its conservation.
 2. Basic laws of electromagnetism.
 3. Complex numbers: basic properties and applications in physics.
 4. Dynamics: Newton’s laws of motion.
 5. Energy: its forms and conservation.
 6. Fundamental conservation laws in physics.
 7. Geometrical interpretation of derivatives and integrals in one and more dimensions.
 8. Harmonic oscillator: basic equation and examples of physical systems.
 9. Integrals: basic properties and examples.
 10. Joule’s law of heating.
 11. Kepler’s problem: properties of planetary orbits.
 12. Lagrangian formulation of classical mechanics with basic examples.

Rozmowa sprawdzająca znajomość języka angielskiego (jeśli dotyczy kandydata): 20 września 2022 r., od godz. 10:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 26-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Fizyki