• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geografia, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-GF
Jednostka organizacyjna Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Kierunek studiów Geografia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 40
Limit miejsc 82
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl
tel. (22) 55-21-525
Adres WWW http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/strona-glowna-2-2/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)

Kierunek GEOGRAFIA przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o Ziemi i środowisku.
Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

GEOGRAFIA jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i relacje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Studiadrugiego stopnia na kierunku Geografia służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.
Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz proseminaria, seminaria i konwersatoria. O specyfice studiów decydują zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną tych studiów, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i uczestnictwo studentów w projektach badawczych realizowanych na WGSR. Zaangażowanie studentów w badania naukowe przygotowuje ich do samodzielnej pracy badawczej.

W ramach kierunku realizowanych jest pięć specjalności:

Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja; Geoekologia i geomorfologia; Geografia świata; Hydrologia i klimatologia i Geografia społeczno-ekonomiczna ( specjalność realizowana jest w ramach trzech ścieżek –Geografia człowieka, Geografia turystyki, Studia miejskie).

Wybór specjalności odbywa po zakończeniu cyklu zajęć z różnych dziedzin geografii (w pierwszym semestrze pierwszego roku), poprzez zadeklarowanie przez studenta wyboru jednej ze specjalności oraz zdanie testu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, decyduje wynik testu i dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/

WGSR UW prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów: przyroda, geografia. Jest to dodatkowa oferta, poza programem studiów.

Po zaliczeniu wszystkich zajęć, napisaniu pracy i zdaniu egzaminu magisterskiego, absolwenci uzyskują tytuł magistra na kierunku geografia.

Zajęcia odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w trzech budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i 32 oraz ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty).

Zajęcia terenowe odbywają się (w zależności od tematyki pracy magisterskiej) w różnych regionach Polski i świata, niektóre tego typu zajęcia odbywają się na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka.

Absolwent kierunku GEOGRAFIA posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między działalnością człowieka a komponentami środowiska; zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany zachodzące w środowisku; posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego; posiada wiedzę niezbędną do całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa – zachodzących miedzy nimi relacji oraz zmian dokonujących się w różnych regionach świata; jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych; dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego oraz prognozowania zmian i ich wizualizacji. Absolwent ma kompetencje społeczne umożliwiające pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Po ukończeniu studiów możliwe jest kontynuowanie kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktorskich).

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • instytucje zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o środowisku przyrodniczym, jego globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami i zagrożeniami, zwalczaniem klęsk żywiołowych,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej posiadające jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym,
 • firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych (GIS),
 • wydawnictwa kartograficzne oraz firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, np. na polu kartografii mobilnej,
 • jednostki wykonujące opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego, w instytucjach prowadzących monitoring środowiska,
 • agencje promocji,
 • organizacje i instytucje zajmujące się pomocą rozwojową,
 • zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe Polski,
 • szeroko pojęta edukacja,
 • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • służby geodezyjne,
 • instytucje i przedsiębiorstwa, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym jest brany pod uwagę wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

Liczba punktów z egzaminu:

 • maksymalna – 50 pkt,
 • minimalna (konieczna do zdania egzaminu) – 20 pkt.

Forma egzaminu: pisemny (test złożony z pytań zamkniętych).

Egzamin składa się z 50 pytań zamkniętych dotyczących pogłębionej wiedzy i umiejętności z dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o Ziemi i środowisku (na poziomie studiów pierwszego stopnia).

Zakresu egzaminu : podstawy geografii, astronomiczne podstawy geografii, geografia fizyczna, geografia społeczna, geografia ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, geografia regionalna Polski, geografia regionalna świata, kartografia i topografia, teledetekcja, orientacja w bieżących wydarzeniach w Polsce i na świecie (z dziedzin objętych tematyką egzaminu).

Test jest punktowany w skali od 0 do 50 punktów (1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź).

Zagadnienia do egzaminu

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce. Kandydatów z dyplomem zagranicznym nie dotyczą ulgi związane ze zwolnieniem z egzaminu absolwentów kierunku Geografia.

 

Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydatów z dyplomami uzyskanymi za granicą, nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, obowiązuje ustny egzamin sprawdzający kompetencje do studiowania w języku polskim.

Poziom znajomości języka polskiego będzie oceniany na podstawie umiejętności przedstawienia opisu środowiska geograficznego regionu zamieszkania/urodzenia kandydata, obejmującego następujące zagadnienia:

 • Charakterystyka fizycznogeograficzna i gospodarcza.
 • Zasoby środowiska przyrodniczego (surowce mineralne).
 • Historia i architektura regionu zamieszkania kandydata.
 • Ochrona przyrody (środowiska).

Kandydat odpowiada na 4 pytania, punktowane w skali 1-5 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu: 20 pkt.
Próg punktowy konieczny do potwierdzenia kompetencji językowych kandydata: 11 pkt.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną dostatecznej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Punkty uzyskane z egzaminu sprawdzającego kompetencje do studiowania w języku polskim nie wliczają się do wyniku końcowego kandydata.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 20 września 2022 r., godz. 8:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ulgi w postaci zwolnienia z egzaminu wstępnego przysługują kandydatom legitymującym się tytułem licencjata lub magistra na kierunku Geografia (dowolnej uczelni):

 • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 50 punktów rankingowych;
 • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 40 punktów rankingowych;
 • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 30 punktów rankingowych;

Kandydaci chcący skorzystać z ulg w postępowaniu rekrutacyjnym powinni w trakcie rejestracji (w IRK) zaznaczyć odpowiednie pole i zamieścić na koncie osobistym w IRK skan dyplomu.

O kolejności kwalifikacji na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej według malejącej sumy punktów.

 

Terminy

Egzamin: 20 września 2022 r., godz. 10:00 (egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Kampus-rekrutacja)

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych