• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-GP
Jednostka organizacyjna Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 55
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl
tel. (22) 55-21-525
Adres WWW http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/strona-glowna-2-2/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 12.09.2022 23:59)

Kierunek Gospodarka przestrzenna przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych; procesów konstytuujących różne rodzaje obszarów funkcjonalnych (miejskich, wiejskich, turystycznych, przemysłowych) oraz relacji między nimi; konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji (w tym wiedza o kapitale społecznym); norm i reguł rządzących polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenną na wszystkich szczeblach zarządzania; tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz proseminaria, seminaria i konwersatoria. O specyfice studiów decydują zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną tych studiów, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i uczestnictwo studentów w projektach badawczych realizowanych na WGSR. Zaangażowanie studentów w badania naukowe przygotowuje ich do samodzielnej pracy badawczej.

W ramach kierunku realizowane są trzy specjalności:

 • Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym;
 • Urbanistyka i rewitalizacja;
 • Foresight terytorialny.

Wybór specjalności odbywa po zakończeniu cyklu zajęć z różnych dziedzin gospodarki przestrzennej (w pierwszym semestrze pierwszego roku), poprzez zadeklarowanie przez studenta wyboru jednej ze specjalności oraz zdanie testu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, decyduje wynik testu i dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/

Po zaliczeniu wszystkich zajęć, napisaniu pracy i zdaniu egzaminu magisterskiego, absolwenci uzyskują tytuł magistra na kierunku gospodarka przestrzenna.

Zajęcia odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w trzech budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i 32 oraz ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty).

Zajęcia terenowe odbywają się w różnych regionach Polski, niektóre tego typu zajęcia odbywają się również na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka.

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna zna, rozumie i potrafi stosować: metody badań społecznych oraz technik planistycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; potrafi analizować i planować rozwój różnych struktur funkcjonalnych, między innymi związanych z usługami, zabudową mieszkaniową, kulturą, transportem miejskim i regionalnym oraz zielenią miejską; rozumie znaczenie biologicznego przywracania terenów zdegradowanych; potrafi tworzyć i poddawać krytycznej analizie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego; rozumie kluczowe dla gospodarowania przestrzenią koncepcje naukowe i potrafi wykorzystywać ich przesłanki w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze; umie dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w związku z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i ukierunkowanej terytorialnie polityki państwa; potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w ramach kształtowania krajobrazu; umie dokonywać wielowymiarowej oceny dokumentów, narzędzi finansowych i procedur; posiada umiejętności, które pozwalają łączyć wiedzę pochodzącą z wielu źródeł oraz wykorzystywać wielość źródeł do zdobywania wiarygodnych i przydatnych informacji; zna międzynarodowy kontekst posiadanej wiedzy i potrafi opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem prawnego oraz społeczno-ekonomicznego kontekstu ogólnoeuropejskiego.

Po ukończeniu studiów możliwe jest kontynuowanie kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktorskich).

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • urzędy centralne zajmujące się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • jednostki samorządowe wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne i prywatne zajmujące się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, a także wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym,
 • jednostki naukowo-badawcze,
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sferze badań i rozwoju,
 • organizacje kreujące relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
 • jednostki publiczne i prywatne zajmujące się analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym jest brany pod uwagę wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

Liczba punktów z egzaminu:

 • maksymalna – 50 pkt,
 • minimalna (konieczna do zdania egzaminu) – 20 pkt.

Forma egzaminu: pisemny (test złożony z pytań zamkniętych).

Egzamin składa się z 50 pytań zamkniętych dotyczących pogłębionej wiedzy i umiejętności z dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (na poziomie studiów pierwszego stopnia) oraz orientacja w bieżących wydarzeniach w Polsce i na świecie (z dziedzin objętych tematyką egzaminu).

Zakres tematyczny egzaminu : podstawy ekonomii, geografia ekonomiczna, socjologia, historia urbanistyki, prawoznawstwo, grafika inżynierska, podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny.

Test jest punktowany w skali od 0 do 50 punktów (1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź).

O kolejności kwalifikacji na studia na liście rankingowej, utworzonej według malejącej sumy punktów.

Zagadnienia do egzaminu

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Kandydatów z dyplomami uzyskanymi za granicą, nieposiadających honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, obowiązuje ustny egzamin sprawdzający kompetencje do studiowania w języku polskim.

Poziom znajomości języka polskiego będzie oceniany na podstawie umiejętności przedstawienia opisu środowiska geograficznego regionu zamieszkania/urodzenia kandydata, obejmującego następujące zagadnienia:

 • Charakterystyka fizycznogeograficzna i gospodarcza.
 • Zasoby środowiska przyrodniczego (surowce mineralne).
 • Historia i architektura regionu zamieszkania kandydata.
 • Ochrona przyrody (środowiska).

Kandydat odpowiada na 4 pytania, punktowane w skali 1-5 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu: 20 pkt.
Próg punktowy konieczny do potwierdzenia kompetencji językowych kandydata: 11 pkt.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną dostatecznej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Punkty uzyskane z egzaminu sprawdzającego kompetencje do studiowania w języku polskim nie wliczają się do wyniku końcowego kandydata.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 20 września 2022 r., godz. 8:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na platformie Google Meet)

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ulgi w postaci zwolnienia z egzaminu wstępnego przysługują kandydatom legitymującym się tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na kierunkach Geografia lub Gospodarka przestrzenna (dowolnej uczelni):

 • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną bardzo dobrą lub celującą (5,0) otrzymuje 50 punktów rankingowych;
 • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą plus (4,5) – 40 punktów rankingowych;
 • kandydat legitymujący się dyplomem z ogólną oceną dobrą (4,0) – 30 punktów rankingowych;

Kandydaci chcący skorzystać z ulg w postępowaniu rekrutacyjnym powinni w trakcie rejestracji (w IRK) zaznaczyć odpowiednie pole i zamieścić na koncie osobistym w IRK skan dyplomu.

 

Terminy

Egzamin: 20 września 2022 r., godz. 11:00 (egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie na platformie Kampus-rekrutacja)

Ogłoszenie wyników: 23 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych