• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia, stacjonarne, drugiego stopnia

Szczegóły
Kod S2-HI
Jednostka organizacyjna Wydział Historii
Kierunek studiów Historia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wh@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-771
Adres WWW http://historia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Od 1 września 2020 r. w miejsce Instytutu Historycznego powołany został Wydział Historii. Kierunki dotychczas prowadzone w Instytucie Historycznym będą prowadzone w ramach Wydziału Historii, także procedura rekrutacyjna nie ulega zmianie.

W kształceniu na studiach II stopnia Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego wyposaża studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz kształtuje wśród przyszłych historyków postawę otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne. Studia II stopnia Historia ukierunkowane są na indywidualizację procesu kształcenia i samodzielne planowanie ścieżki badawczej przez studenta. Każdy student przy wsparciu wybranego indywidualnego opiekuna naukowego układa i realizuje swój plan studiów, wybierając zajęcia z pięciu grup zajęć (koszyków):

 • Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych,
 • Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka,
 • Teoria badań historycznych,
 • Doskonalenie kompetencji w zakresie technologii informacyjnej i komunikacji naukowej,
 • Doskonalenie kompetencji językowych.

Ponadto ma do wyboru liczne seminaria dyplomowe, obejmujące wszystkie epoki historyczne. Podczas zajęć seminaryjnych dużo uwagi poświęca się kształceniu umiejętności pisania obszernych tekstów naukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych), jednocześnie nacisk kładziony jest na kształtowanie umiejętności opracowywania nowych typów źródeł historycznych (źródła cyfrowe, źródła masowe, cyfrowe źródła wizualne).

Studia nie są zamknięte przed osobami bez przygotowania humanistycznego, w tym zwłaszcza historycznego, dla których przewiduje się zajęcia uzupełniające i możliwość indywidualnego wyrównywania deficytów w ramach indywidualnego planu studiów. Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Jednocześnie studia wyposażają absolwentów niewiążących swej przyszłości z nauką i nauczaniem w takie kompetencje, które otworzą przed nimi szansę realizacji kariery zawodowej w wielu różnych obszarach rynku pracy, również niepowiązanych bezpośrednio z humanistyką, m.in. w przemysłach kreatywnych, PR i CSR, administracji publicznej, instytucjach polityczno-społecznych, instytucjach kultury, NGO i think-tankach; dają podstawy do pracy jako analityk (biznesowy, ryzyka operacyjnego, procesowy, marketingowy, informacji), specjalista ds. doskonalenia procesów; specjalista ds. komunikacji; specjalista ds. zarządzania wiedzą; copywriter lub pracownik działu strategii reklamowej, dziennikarz.

Trzy fakultatywne specjalizacje zawodowe:

 • nauczycielska – przygotowująca do nauczania w szkołach ponadpodstawowych;
 • archiwistyczna – gwarantująca nabycie uprawnień do pracy we wszystkich rodzajach archiwów;
 • popularyzatorska – przybliżająca zasady upowszechniania wiedzy historycznej;

oferują studentom nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej czterech lektur z listy opublikowanej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kandydaci oceniani będą w skali od 0 do 100 pkt.

Do pierwszej tury rekrutacji przystąpić będzie mógł każdy student ostatniego roku studiów wyższych, zarejestrowany w systemie IRK. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych. W razie niewypełnienia limitu miejsc przeprowadzona zostanie druga tura rekrutacji. Będą mogli wziąć w niej udział wyłącznie absolwenci szkół wyższych. Tak jak w pierwszej turze, warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie uzyskanie minimum 30 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Lista lektur do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

 

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej jest równoznaczny z potwierdzeniem kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim na ww. kierunku (dotyczy to osób z dyplomami zagranicznymi, które nie posiadają honorowanych przez UW dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego na poziomie B2).

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Rozmowa kwalifikacyjna: 19-21 września 2022 r., od godz. 10:00 (w przypadku większej liczby kandydatów od godz. 9:00), Wydział Historii, Krakowskie Przedmieście 26/28

Ogłoszenie wyników: 26 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2022 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Historii